Fevaxyn Pentofel (inactivated feline calicivirus/inactivated...) – условия или ограничения - QI06AL01

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Fevaxyn Pentofel
ATC: QI06AL01
Вещество: inactivated feline calicivirus/inactivated feline Chlamydophila felis /inactivated feline leukaemia virus/inactivated feline panleukopenia virus / inactivated feline rhinotracheitis virus
Производител: Zoetis Belgium SA; 

Съдържание на статията

A.ПРОИЗВОДИТЕЛ (И) НА БИОЛОГИЧНО АКТИВНАТА (ИТЕ) СУБСТАНЦИЯ (ИИ) И ПРОИЗВОДИТЕЛ (И) ОТГОВОРЕН(НИ) ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА

ПАРТИДАТА

Име и адрес на производителя на биологично активната субстанция

Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat 1 1348 Louvain-la-Neuve

БЕЛГИЯ

Име и адрес на производителя, отговорен за освобождаването на партидата за продажба

Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat 1 1348 Louvain-la-Neuve

БЕЛГИЯ

B.УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРЕДЛАГАНЕТО ИЛИ УПОТРЕБАТА МУ

Да се отпуска само по лекарско предписание.

C.СТАТУС НА МДСОК

Не е приложимо.

Коментари