Purevax RCP FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – данни върху опаковката - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Purevax RCP FeLV
ATC: QI06AX
Вещество: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox virus (vCP97)
Производител: Merial

Съдържание на статията

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Опаковка с 10 флакона с лиофилизирана ваксина и 10 флакона разтворител Опаковка с 50 флакона с лиофилизирана ваксина и 50 флакона разтворител

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Purevax RCP FeLV лиофилизирана ваксина и разтворител за инжекционна суспензия

2.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

За доза от 1 ml:

≥ 104.9

CCID50

FHV (щам F2)...................................................................................................................

FCV (щамове 431 и G1 ) ...............................................................................................

≥ 2.0 ELISA U.

FPV (PLI IV).....................................................................................................................

≥ 103.5

CCID50

FeLV рекомбинантен вирус canarypox (vCP97)............................................................

≥ 107.2

CCID50

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Лиофилизирана ваксина и разтворител за инжекционна суспензия.

4.РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

Лиофилизирана ваксина (10 флакона с една10x 1 доза) + разтворител ( 10х 1 ml) Лиофилизирана ваксина (50x 1 доза) + разтворител ( 50х 1 ml)

5.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Котки.

6.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Преди употреба прочети листовката.

7.МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подкожно инжектиране.

8.КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

9.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

10.СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до След разтваряне използвайте незабавно.

11.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние. Да се пази от светлина.

Да не се замразява.

12.СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Унищожаване:Преди употреба прочети листовката.

13.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14.НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранявадалеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15.ИМЕ И ПОСТОЯНEH АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 LYON FRANCE

16.НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

EU/2/04/048/001 Лиофилизирана ваксина (10 флакона с една доза) + разтворител ( 10 флакона с

1ml)

EU/2/04/048/002 (Лиофилизирана ваксина 50 флакона с една доза) + разтворител ( 50 флакона с

1ml)

17.ПАРТИДЕН НОМЕР

П №

МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА

Флакон с лиофилизирана ваксина

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Purevax RCP FeLV

2.КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУБСТАНЦИЯ(И)

3.СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ

1 доза

4.НАЧИН(И) НА ПРИЛОЖЕНИЕ

SC.

5.КАРЕНТЕН СРОК

6.ПАРТИДЕН НОМЕР

П№

7.СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до

8.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА

Флакон с разтворител

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Purevax RCP FeLV разтворител

2.КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ

3.СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ

1 доза

4.НАЧИН(И) НА ПРИЛОЖЕНИЕ

SC.

5.КАРЕНТЕН СРОК

6.ПАРТИДЕН НОМЕР

П№

7.СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до

8.НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Коментари