Purevax RCPCh FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – листовка - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Наименование на лекарството: Purevax RCPCh FeLV
ATC: QI06AX
Вещество: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated Chlamydophila felis (905 strain), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox viru
Производител: Merial

ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА :

Purevax RCPCh FeLVлиофилизирана ваксина и разтворител за инжекционна суспензия

1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба и производител: MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon

FRANCE

Производител, отговорен за освобождаване на партидата: MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 Saint Priest FRANCE

2.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Purevax RCPCh FeLV лиофилизирана ваксина и разтворител за инжекционна суспензия

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУБСТАНЦИЯ(ИИ) И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

За доза от 1ml:

 

Лиофилизирана ваксина

104.9 CCID501

Атенюиран вирус на котешки херпесен ринотрахеит (щам FHV F2) ......................

Инактивирани антигени на котешки калицивирус (щамове FCV 431 и G1) ...........

2.0 ELISA U.

Атенюирана Chlamydophila felis (щам 905) ...................................................................

103.0 EID502

Атенюиран вирус на котешка панлевкопения (PLI IV) .............................................

103.5 CCID501

Ексципиент:

 

Гентамицин, най-много .................................................................................................................

34 µg

Разтворител:

107.2 CCID501

Рекомбинантен FeLV canarypox вирус (vCP97) .........................................................

1 клетъчно културална инфекциозна доза 50%

 

2 яйчна инфекциозна доза 50%

 

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

 

Активна имунизация на котки след навършване на 8 седмична възраст:

-срещу котешки вирусен ринотрахеит, за редуциране на клиничните признаци,

-срещу калицивирусна инфекция, за редуциране на клиничните признаци,

-срещу инфекция с Chlamydophila felis за редуциране на клиничните признаци,

-срещу котешка панлевкопения, за предпазване от смъртност и клинични признаци,

-срещу левкемия за предпазване от перзистираща виремия и клинични признаци на свързани заболявания.

Изграждането на имунитет се демонстрира 1 седмица след началния ваксинационен курс за ринотрахеит, калицивироза, Chlamydophila felis и панлевкопения и 2 седмици след началния ваксинационен курс за котешка левкемия.

Продължителността на имунитета след последната реваксинация е 3 години за ринотрахеит, калицивироза и панлевкопения и 1 година за, Chlamydophila felis и котешка левкемия.

5.ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при бременни животни.

Не се препоръчва прилагането му по време на лактация.

6.НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

При нормални условия могат да се появят преходна апатия и анорексия, както и хипертермия (с продължителност обикновенно 1 - 2 дни). Възможна е появата на локална реакция (слаба болка при палпация, сърбеж или ограничен оток), която изчезва до 1 – 2 седмици.

Като изключение е възможна реакция на свръхчувствителност, при която може да се приложи подходяща симптоматична терапия.

В много редки* случаи хипертермия и летаргия, понякога свързани с куцота са наблюдавани от една до три седмици след реваксинация на възрастни котки. Реакцията е преходна.

* по-малко от 1 животно на 10,000 животни, включително изолирани съобщения.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка за употреба, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Котки.

8.ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Подкожно инжектиране на една доза (1 ml) след разтваряне на лиофилизиранат ваксина с разтворителя, според следната ваксинална схема:

Начален ваксинационен курс:

-първо инжектиране: след 8 седмична възраст,

-второ инжектиране: 3 до 4 седмици по-късно.

Когато се очаква наличие на високи нива на майчини антитела срещу ринотрахеит, калицивироза, панлевкопения или Chlamydophila (т.е. при котенца на 9–12 седмична възраст, родени от майки които са ваксинирани преди бременността или/и предварително са били в контакт или се предполага, че са били в контакт с тези патоген(и)), началния ваксинационен курс трябва да бъде забавен до 12 седмична възраст.

Реваксинация:

-първата реваксинация трябва да се направи за всички компоненти – една година след началния ваксинационен курс,

-следващата реваксинация трябва да се направи: всяка година за хламидиоза и котешка левкемия и на интервал до три години за ринотрахеит, калицивироза и панлевкопения.

9.СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

След разтваряне, използвайте незабавно.

10.КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

11.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места. Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2° C – 8° C). Да се пази от светлина.

Да не се замразява.

12.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта: Да се прилага само на здрави животни.

Препоръчва се преди ваксинация да се направи тест за установяване наличие на антитела срещу вируса на котешката левкемия.

Ваксинацията на котки, позитивни за вируса на котешката левкемия е безсмислена.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или етикета на продукта.

Тази ваксина не трябва да се прилага от хора с имунодефицитни състояния или приемащи имуносупресивни медицински продукти. При случайно самоинжектиране трябва незабавно да се потърси консултация с хуманен лекар и той да бъде информиран, че е направено самоинжектиране с жива хламидиина ваксина.

Бременност и лактация:

Не се прилага по време на бременност. .

Не се препоръчва прилагането му по време на лактация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие: Наличните данни забезопасност и ефикасност демонстрират, че тази ваксина може да бъде прилагана същия ден, но без да бъде смесванас аджувантната ваксина на Merial срещу бяс.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Не са наблюдавани други реакции освен тези, отбелязани в т. ” Неблагоприятни реакции” и хипертермия, която като изключение може да продължи до 5 дни.

Несъвместимости:

Да не се смесва с други ветеринарномедицински продукти с изключение на разтворителя, доставен с ваксината.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската Агенция по Лекарствата (http://www.ema.europa.eu/).

15.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Ваксиналният щам на котешката левкемия е рекомбинантен canarypox вирус, експресиращ env и gag гените на вирус - А на котешката левкемия. При теренни условия само подгрупа A е инфекциозна и имунизацията срещу подгрупа A осигурява пълна протекция срещу A, B и C. След инокулиране вирусът експресира протективни протеини, но не се реплицира в котките. Като резултат ваксината индуцира имунен статус срещу вируса на котешката левкемия. Продуктът е показан за редуциране на екскрецията на котешки калицивирус след началото на имунитета и за една година след ваксинацията.

Опаковка, съдържаща 10 флакона с 1 доза лиофилизирана ваксина и 10 флакона с 1 ml разтворител.

Опаковка, съдържаща 50 флакона с 1 доза лиофилизирана ваксина и 50 флакона с 1 ml разтворител.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

Коментари