Nobilis Influenza H5N2 (inactivated whole avian influenza virus...) – Označení na obalu - QI01AA23

Updated on site: 09-Feb-2018

Název léku : Nobilis Influenza H5N2
ATC: QI01AA23
Látka: inactivated whole avian influenza virus antigen of H5N2 subtype (strain A/duck/Potsdam/1402/86)
Výrobce: Intervet International BV

Obsahy článků

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KARTONOVÁ KRABIČKA {250 ml; 500 ml}

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nobilis Influenza H5N2 injekční emulze pro kura domácího

2.OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna dávka (0,5ml) obsahuje:

Inaktivovaný celý antigen viru ptačí chřipky subtypu H5N2 (kmen A/duck/Potsdam/1402/86), navozující HI titr ≥ 6,0 log2 dle testu účinnosti.

Adjuvans:

Lehký tekutý parafín 234,8 mg

3.LÉKOVÁ FORMA

Injekční emulze

4.VELIKOST BALENÍ

250 ml

500 ml

5.CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí

6.INDIKACE

7.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Intramuskulární nebo subkutánní podání (0,25 až 0,5 ml, v závislosti na věku).

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8.OCHRANNÁ LHŮTA

Ochranná lhůta: Bez ochranných lhůt.

9.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Náhodné sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem je nebezpečné

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10.DATUM EXSPIRACE

EXP {měsíc/rok}

Po 1. otevření spotřebujte do 8 hodin.

11.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte a přepravujte chlazené. Chraňte před mrazem.

12.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Likvidace: viz příbalová informace.

13.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata.

Použití tohoto veterinárního léčivého přípravku je povoleno pouze za zvláštních podmínek stanovených legislativou Evropského společenství o tlumení ptačí chřipky.

14.OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

15.JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nizozemsko

16.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/06/061/001-004

17.ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Lot: {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

ETIKETA LAHVE {250 ml/500 ml}

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nobilis Influenza H5N2 injekční emulze

2.MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

Jedna dávka (0,5ml) obsahuje:

Inaktivovaný celý antigen viru ptačí chřipky subtypu H5N2 (kmen A/duck/Potsdam/1402/86), navozující HI titr ≥ 6,0 log2 dle testu účinnosti.

Adjuvans:

Lehký tekutý parafín 234,8 mg

3.OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

250 ml

500 ml

4.CESTA(Y) PODÁNÍ

Intramuskulární nebo subkutánní podání.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

5.OCHRANNÁ LHŮTA

Ochranná lhůta: Bez ochranných lhůt.

6.ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

7.DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Po 1. otevření spotřebujte do 8 hodin.

8.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

Komentáře