Purevax RCP FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Označení na obalu - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Název léku : Purevax RCP FeLV
ATC: QI06AX
Látka: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox virus (vCP97)
Výrobce: Merial

Obsahy článků

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Balení obsahující 10 lahviček lyofilizátu a 10 lahviček rozpouštědla

Balení obsahující 50 lahviček lyofilizátu a 10 lahviček rozpouštědla

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Purevax RCP FeLV lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi.

2.OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

V každé 1 ml dávce:

≥ 104.9

CCID50

FHV (kmen F2) .................................................................................................................

 

FCV (kmeny 431 a G1)...................................................................................................

≥ 2.0 ELISA U.

 

FPV (PLI IV).....................................................................................................................

≥ 103.5

CCID50

 

FeLV rekombinantní canarypox virus (vCP97) ................................................................

≥ 107.2

CCID50

 

 

 

 

 

 

 

3.

LÉKOVÁ FORMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi

 

 

 

 

 

 

 

4.

VELIKOST BALENÍ

 

 

 

Lyofilizát (10x1 dávka) + rozpouštědlo (10x1 ml)

 

 

 

Lyofilizát (50x1 dávka) + rozpouštědlo (50x1 ml)

 

 

 

5.CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kočky

6.INDIKACE

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

7.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Subkutánní podání.

8.OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

9.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10.DATUM EXSPIRACE

EXP (měsíc/rok)

Po rozpuštění spotřebujte ihned.

11.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte a přepravujte chlazené.

Chraňte před světlem.

Chraňte před mrazem.

12.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

13.OZNAČENÍ “POUZE PRO ZVÍŘATA” A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14.OZNAČENÍ “UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ”

Uchovávat mimo dosah dětí.

15.JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 LYON FRANCIE

16.REGISTRAČNÍ ČÍSLO (A)

EU/2/04/048/001 lyofilizát (10 lahviček po 1 dávce) + rozpouštědlo (10 lahviček po 1 ml) EU/2/04/048/002 lyofilizát (50 lahviček po 1 dávce) + rozpouštědlo (50 lahviček po 1 ml)

17.ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Lot

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI Lahvička s lyofilizátem

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Purevax RCP FeLV

2.MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

3.OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

1 dávka

4.CESTA(Y) PODÁNÍ

s.c.

5.OCHRANNÁ LHŮTA

6.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

7.DATUM EXSPIRACE

EXP (měsíc/rok)

8.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI Lahvička s rozpouštědlem

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Purevax RCP FeLV rozpouštědlo

2.MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

3.OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

1 dávka

4.CESTA(Y) PODÁNÍ

s.c.

5.OCHRANNÁ LHŮTA

6.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

7.DATUM EXSPIRACE

EXP (měsíc/rok)

8.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Komentáře