Nobilis Influenza H5N2 (inactivated whole avian influenza virus...) – Etikettering - QI01AA23

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Nobilis Influenza H5N2
ATC: QI01AA23
Indholdsstof: inactivated whole avian influenza virus antigen of H5N2 subtype (strain A/duck/Potsdam/1402/86)
Producent: Intervet International BV

Indhold af artikel

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Karton

250 ml; 500 ml flaske

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Nobilis Influenza H5N2

Injektionsvæske, emulsion til kyllinger

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

En dosis af 0,5 ml indeholder:

Inaktiveret helt fugleinfluenza-virusantigen af undertype H5N2 (stamme A/duck/Potsdam/1402/86), inducerer en HI titer på > 6.0 log2 som testet i henhold til potency test.

Adjuvans:

Paraffinolie, tynd 234,8 mg

3.LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, emulsion

4.PAKNINGSSTØRRELSE

250 ml

500 ml

5.DYREARTER

Kyllinger

6.INDIKATION(ER)

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Intramuskulær eller subkutan anvendelse af 0,25 til 0,5 ml, afhængigt af alder. Læs indlægssedlen inden brug.

8.TILBAGEHOLDELSESTID

Tilbageholdelsestid: 0 døgn

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Utilsigtet selv-injektion er farlig.

Læs indlægssedlen inden brug.

10.UDLØBSDATO

EXP {måneder/år}

Efter anbrud anvendes inden 8 timer.

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares og transporteres koldt. Beskyttes mod frost.

12.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse; læs indlægsseddel.

13.TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr - kræver recept.

Anvendelse af dette veterinære lægemiddel er kun tilladt under de særlige betingelser, som er udstedt i det Europæiske Fællesskabs lovgivning om kontrol af fugleinfluenza.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/06/061/001-04

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot: {nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ INDRE PAKNINGER

FLASKE ETIKER 250 ml/500 ml

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Nobilis Influenza H5N2

Injektionsvæske, emulsion

2.MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

En dosis af 0,5 ml indeholder:

Inaktiveret helt fugleinfluenza-virusantigen af undertype H5N2 (stamme A/duck/Potsdam/1402/86), inducerer en HI titer på > 6.0 log2 som testet i henhold til potency test.

Adjuvans:

Paraffinolie, tynd 234,8 mg

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

250 ml

500 ml

4.INDGIVELSESVEJ(E)

Til intramuskulær eller subkutan anvendelse.

Læs indlægsseddel inden brug.

5.TILBAGEHOLDELSESTID

Tilbageholdelsestid: 0 døgn.

6.BATCHNUMMER

Lot: {nummer}

7.UDLØBSDATO

EXP {måneder/år}

Efter anbrud anvendes inden 8 timer.

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer