Purevax RCP FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Etikettering - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Purevax RCP FeLV
ATC: QI06AX
Indholdsstof: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox virus (vCP97)
Producent: Merial

Indhold af artikel

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Æske med 10 flasker lyofilisat og 10 flasker solvens Æske med 50 flasker lyofilisat og 50 flasker solvens

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Purevax RCP FeLV, lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension.

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

 

1 dosis (1 ml) indeholder:

>104,9 CCID50

 

FHV (F2 stamme) ...............................................................................................................

 

FCV

(431 og G1 stammer) .............................................................................................

>2,0 ELISA U.

 

FPV

(PLI IV)....................................................................................................................

>103,5 CCID50

 

FeLV rekombinant canarypox virus (vCP97) .....................................................................

>107,2 CCID50

 

 

 

 

 

 

3.

LÆGEMIDDELFORM

 

 

 

 

 

 

 

Lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension.

 

 

 

 

 

4.

PAKNINGSSTØRRELSE

 

 

Lyofilisat (10x1 dosis) + solvens (10x1 ml)

 

 

Lyofilisat (50x1 dosis) + solvens (50x1 ml)

 

 

 

 

 

5.

DYREARTER

 

 

Kat.

 

 

 

 

6.INDIKATION(ER)

Læs indlægssedlen inden brug.

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Subkutan anvendelse.

8.TILBAGEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10.UDLØBSDATO

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

Anvendes straks efter rekonstituering.

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares og transporteres nedkølet.

Beskyttes mod lys.

Må ikke nedfryses.

12.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: læs indlægssedlen.

13.TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr. Kræver recept.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 LYON FRANKRIG

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/04/048/001 Lyofilisat (10 flasker à 1 dosis) + solvens (10 flasker à 1 ml) EU/2/04/048/002 Lyofilisat (50 flasker à 1 dosis) + solvens (50 flasker à 1 ml)

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER Flaske med lyofilisat.

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Purevax RCP FeLV

2.MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

1 dosis

4.INDGIVELSESVEJ(E)

s.c.

5.TILBAGEHOLDELSESTID

6.BATCHNUMMER

Lot

7.UDLØBSDATO

EXP

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Kun til dyr.

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER Flaske med solvens.

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Purevax RCP FeLV solvens

2.MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

1 dosis

4.INDGIVELSESVEJ(E)

s.c.

5.TILBAGEHOLDELSESTID

6.BATCHNUMMER

Lot

7.UDLØBSDATO

EXP

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Kommentarer