Κωδικός ATC - Qg

Είδη ATC Όνομα φαρμάκου Ουσία Κατασκευαστής
Σκύλοι QG04CX90 Ypozane / 3 / 4 / 5 osaterone acetate Virbac S.A.
Σκύλοι QG03CA04 Incurin / 2 / 3 / 4 / 5 estriol Intervet International BV