Κωδικός ATC - Qm

Είδη ATC Όνομα φαρμάκου Ουσία Κατασκευαστής
ΓάτεςΣκύλοι QM01AC06 Acticam / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam Ecuphar
Σκύλοι QM01AC06 Meloxivet / 2 / 3 / 4 meloxicam Eli Lilly and Company Limited;
ΜοσχάριαΧοίροι QM01AC06 Melovem / 2 / 3 / 4 meloxicam Dopharma Research B.V.
Άλογα QM01AE90 Quadrisol / 2 / 3 / 4 / 5 vedaprofen VETCOOL B.V.
Σκύλοι QM01AH 92 Trocoxil / 2 / 3 / 4 / 5 mavacoxib Zoetis Belgium SA
ΓάτεςΣκύλοι QM01AC06 Meloxoral / 2 / 3 / 4 meloxicam Le Vet B.V.
ΒοοειδήΆλογαΧοίροι QM01AC06 Recocam / 2 / 3 / 4 meloxicam Cross Vetpharm Group Ltd
Σκύλοι QM01AC06 RevitaCAM / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam Zoetis Belgium SA
ΓάτεςΣκύλοι QM01AH91 Onsior / 2 / 3 / 4 / 5 robenacoxib Elanco Europe Ltd
ΒοοειδήΆλογαΧοίροι QM01AC06 Contacera / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam Zoetis Belgium SA
Σκύλοι QM01AH90 Previcox / 2 / 3 / 4 / 5 firocoxib Merial
ΓάτεςΒοοειδήΣκύλοιΆλογαΧοίροι QM01AC06 Meloxidyl / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam Ceva Santé Animale
ΒοοειδήΧοίροι QM01AC06 Novem / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
ΒοοειδήΆλογαΧοίροι QM01AC06 Emdocam / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam Emdoka bvba
ΓάτεςΒοοειδήΣκύλοιΧοίροι QM01AC06 Loxicom / 2 / 3 / 5 meloxicam Norbrook Laboratories Limited
ΓάτεςΒοοειδήΣκύλοιΆλογαΧοίροι QM01AC06 Rheumocam / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited
Άλογα QM01AH90 Equioxx / 2 / 3 / 4 / 5 firocoxib Ceva Sante Animale - Libourne
ΓάτεςΒοοειδήΣκύλοιΆλογαΧοίροι QM01AC06 Metacam / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
ΓάτεςΒοοειδήΣκύλοιΆλογαΧοίροι QM01AC06 Meloxidolor / 2 / 3 / 4 meloxicam Le Vet Beheer B.V
Σκύλοι QM01AH93 Cimalgex / 2 / 3 / 4 cimicoxib Vétoquinol SA
Άλογα QM01AC06 Novaquin / 2 / 3 / 4 meloxicam Le Vet Beheer B.V. 
ΓάτεςΒοοειδήΣκύλοιΆλογαΧοίροι QM01AC06 Inflacam / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd
ΓάτεςΣκύλοι QM01AC06 Melosus / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH