Κωδικός ATC - Qp

Είδη ATC Όνομα φαρμάκου Ουσία Κατασκευαστής
Σκύλοι QP53BX04 NexGard / 2 / 3 / 4 / 5 afoxolaner Merial
Σκύλοι QP53AC54 Vectra 3D / 2 / 3 / 4 / 5 dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen Ceva Sante Animale
Μοσχάρια, νεογέννητα
QP51AX08 Halocur / 2 / 3 / 4 halofuginone Intervet International BV
ΓάτεςΣκύλοι QP52AA51 Profender / 2 / 3 / 4 / 5 emodepside / praziquantel Bayer Animal Health GmbH
Σκύλοι QP53AX65 Certifect / 2 / 3 / 4 / 5 fipronil /amitraz /(S)-methoprene Merial
ΚοτόπουλοΧοίροι QP52AC13 Panacur AquaSol / 2 / 3 / 4 / 5 fenbendazole Intervet International BV
Σκύλοι QP54AB51 Nexgard Spectra / 2 / 3 / 4 / 5 afoxolaner / milbemycin oxime Merial
Γάτες QP53A Vectra Felis / 2 / 3 / 4 pyriproxyfen / dinotefuran Ceva Sante Animale
ΓάτεςΣκύλοι QP53BX05 Bravecto / 2 / 3 / 4 / 5 Fluralaner Intervet International B.V
Σκύλοι QP53AC54 Activyl Tick Plus / 2 / 3 / 4 / 5 indoxacarb/permethrin Intervet International BV
ΓάτεςΣκύλοι QP53BX03 Comfortis / 2 / 3 / 4 spinosad Eli Lilly and Company Limited
Σκύλοι QP53AX26 Prac-tic / 2 / 3 / 4 / 5 pyriprole Elanco Europe Ltd
ΓάτεςΣκύλοι QP54AA05 Stronghold / 2 / 3 / 4 / 5 selamectin Zoetis Belgium SA
Σκύλοι QP54AB51 Trifexis / 2 / 3 / 4 spinosad / milbemycin oxime Eli Lilly and Company Limited
ΓάτεςΣκύλοιΚουνάβια QP54AB52 Advocate / 2 / 3 / 4 / 5 imidacloprid / moxidectin Bayer Animal Health GmbH
Γάτες QP54AASY Broadline / 2 / 3 / 4 / 5 eprinomectin, fipronil, praziquantel, (S)-methoprene Merial
Σκύλοι QP53BE03 Simparica / 2 / 3 / 4 / 5 sarolaner Zoetis Belgium SA
Σκύλοι QP52AX60 Procox / 2 / 3 / 4 / 5 emodepside/ toltrazuril Bayer Animal Health GmbH
ΓάτεςΣκύλοι QP53AX27 Activyl / 2 / 3 / 4 / 5 indoxacarb Intervet International BV
Πρόβατα QP52AX09 Zolvix / 2 / 3 / 4 / 5 monepantel Elanco Europe Ltd
Μοσχάρια, νεογέννητα
QP51AX08 Halagon / 2 / 3 / 5 halofuginone lactate Emdoka BVBA
Bees QP53AG VarroMed / 2 / 3 / 4 / 5 oxalic acid dihydrate / formic acid BeeVital GmbH