Equilis StrepE (live deletion-mutant Streptococcus equi...) - QI05AE

Περιεχόμενα άρθρου

EQUILIS StrepE

Περίληψη EPAR για το κοινό

Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής ∆ηµόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR). Σκοπός του εγγράφου είναι να εξηγήσει τον τρόπο µε τον οποίο η Επιτροπή Φαρµάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) διενήργησε αξιολόγηση βάσει των εγγράφων που της παρασχέθηκαν και διατύπωσε συστάσεις σχετικά µε τους όρους χρήσης του φαρµάκου.

Το παρόν έγγραφο δεν µπορεί να υποκαταστήσει τις συµβουλές του κτηνιάτρου σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ιατρική πάθηση ή τη θεραπεία του ζώου σας, επικοινωνήστε µε τον κτηνίατρό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις συστάσεις της επιτροπής, συµβουλευθείτε την επιστηµονική συζήτηση (συµπεριλαµβάνεται επίσης στην ευρωπαϊκή δηµόσια έκθεση αξιολόγησης).

Τι είναι το Equilis StrepE;

Το Equilis StrepE είναι εµβόλιο που περιέχει ως δραστική ουσία ζωντανό βακτήριο Streptococcus equi από απαλειπτική µετάλλαξη. ∆εν περιέχει πρόσθετα ή συντηρητικά. Το Equilis StrepE διατίθεται υπό µορφή λυοφιλοποιηµένου (ξήρανση µε ψύξη) δισκίου για την παρασκευή ενέσιµου εναιωρήµατος. Το εµβόλιο παρέχεται µαζί µε τον διαλύτη, τη συσκευή εφαρµογής και µια σύριγγα µε βελόνα. Είναι το πρώτο εµβόλιο για ίππους που λαµβάνει άδεια κυκλοφορίας στην ΕΕ έναντι της λοίµωξης από Streptococcus equi.

Σε ποιες περιπτώσεις χρησιµοποιείται το Equilis StrepE;

Το Equilis StrepE χρησιµοποιείται για τον εµβολιασµό ίππων έναντι παθήσεων του αναπνευστικού συστήµατος που προκαλούνται από το βακτήριο Streptococcus equi. Η εξαιρετικά µεταδοτική και κοινή νόσος που προκαλείται από το εν λόγω βακτήριο αποκαλείται ευρέως «λοίµωξη από Streptococcus equi», κατά την οποία οι λεµφαδένες της κεφαλής µπορούν να διογκωθούν και να φράξουν τους αεραγωγούς, προκαλώντας αναπνευστική δυσχέρεια στον ίππο. Πρόκειται για µια εξαιρετικά µεταδοτική νόσο και µια κοινή βακτηριακή λοίµωξη που προσβάλλει τους ίππους. Το Equilis StrepE µειώνει τα κλινικά συµπτώµατα της νόσου και την εµφάνιση αποστηµάτων (συγκεντρώσεις πύον) στους λεµφαδένες.

Πώς δρα το Equilis StrepE;

Το Equilis StrepE είναι εµβόλιο. Τα εµβόλια δρουν «διδάσκοντας» στο ανοσοποιητικό σύστηµα (τη φυσική άµυνα του οργανισµού) πώς να αντιµετωπίζει τις νόσους. Το Equilis StrepE περιέχει µικρές ποσότητες ενός τύπου βακτηρίου που ονοµάζεται S. equi. Όταν το εµβόλιο χορηγείται σε έναν ίππο, το ανοσοποιητικό του σύστηµα αναγνωρίζει τα βακτήρια ως «ξένα» σώµατα και παράγει αντισώµατα εναντίον τους. Στη συνέχεια, όταν το ζώο εκτεθεί µελλοντικά ξανά στα βακτήρια, το ανοσοποιητικό του σύστηµα θα είναι σε θέση να παράγει αντισώµατα γρηγορότερα. Από το βακτηριακό στέλεχος του Equilis StrepE έχουν αφαιρεθεί ορισµένα γονίδια, ώστε να αναπτύσσεται µε µικρότερη αποτελεσµατικότητα στο σώµα του

ίππου και να είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσει τη νόσο. Συνεπώς είναι κατάλληλο για χρήση σε εµβόλιο.

Ποιες µελέτες εκπονήθηκαν για το Equilis StrepE;

Το εµβόλιο χορηγείται µε ένεση 0,2 ml στο εσωτερικό του άνω χείλους. Για τον προσδιορισµό της αποτελεσµατικότητας του Equilis StrepE διενεργήθηκαν µελέτες ασφάλειας και µία βασική µελέτη σε πραγµατικές συνθήκες . Οι ίπποι δεν είχαν προσβληθεί από καµία νόσο κατά το παρελθόν σχετική µε τη λοίµωξη από Streptococcus equi, και δεν είχαν εµβολιαστεί ποτέ. Τα αποτελέσµατα των δοκιµών ασφάλειας καταδεικνύουν ότι το Equilis StrepE είναι ασφαλές για ίππους από την ηλικία των τεσσάρων µηνών και µετά, καθώς οι τοπικές και συστηµικές αντιδράσεις που παρατηρήθηκαν µετά από τη χορήγηση θεραπείας µε µεµονωµένη, µε επαναλαµβανόµενη δόση καθώς και µε υπερδοσολογία, κρίθηκαν αποδεκτές. Οι ίπποι από την ηλικία των τεσσάρων µηνών πρέπει να επανεµβολιάζονται µετά από τέσσερις εβδοµάδες. Όλοι οι ίπποι πρέπει να επανεµβολιάζονται κάθε τρεις µήνες για τη διατήρηση της ανοσίας. Το Equilis StrepE προορίζεται για χρήση αποκλειστικά σε υγιείς ίππους που διατρέχουν κίνδυνο λοίµωξης από S. equi λόγω επαφής µε ίππους που προέρχονται από περιοχές στις οποίες είναι γνωστό ότι υπάρχει αυτό το βακτήριο.

Ποιο είναι το όφελος του Equilis StrepE σύµφωνα µε τις µελέτες;

Οι µελέτες κατέδειξαν ότι το Equilis StrepE είναι αποτελεσµατικό στην ενεργή ανοσοποίηση των ίππων από την ηλικία των 4 µηνών έναντι του Streptococcus equi για τη µείωση των κλινικών συµπτωµάτων και της εµφάνισης αποστηµάτων στους λεµφαδένες. Ελάχιστοι από τους ίππους που έλαβαν Equilis StrepE εµφάνισαν συµπτώµατα λοίµωξης από Streptococcus equi, καθώς, επίσης, και λιγότερα αποστήµατα και προσβεβληµένους λεµφαδένες.

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται µε το Equilis StrepE;

Πρέπει να εµβολιάζονται µόνο υγιείς ίπποι που διατρέχουν κίνδυνο λοίµωξης. Μετά τη χορήγηση ένεσης, εντός τεσσάρων ωρών θα εµφανιστεί οίδηµα στην περιοχή της ένεσης και το σηµείο ενδέχεται να είναι θερµό ή επώδυνο. Η αντίδραση είναι εντονότατη δύο µε τρεις ηµέρες µετά από την ένεση, αλλά η συγκεκριµένη περιοχή δεν υπερβαίνει τα 3 έως 8 cm. Το οίδηµα εξαφανίζεται εντός τριών εβδοµάδων και δεν έχει καµία επίδραση στην όρεξη του ζώου, ούτε προκαλεί κάποια ενόχληση. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις ενδέχεται να αναπτυχθεί απόστηµα και να εµφανιστούν εκκρίσεις στο σηµείο της ένεσης και οι λεµφαδένες στην κεφαλή ενδέχεται να διογκωθούν, γεγονός που µπορεί να είναι επώδυνο για µικρό χρονικό διάστηµα. Την ηµέρα του εµβολιασµού ενδέχεται να εµφανιστεί αύξηση στη θερµοκρασία του σώµατος µέχρι και 2°C. Σε σπάνιες περιπτώσεις ενδέχεται να παρατηρηθεί ανορεξία, πυρετός και ρίγος. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις ενδέχεται να εµφανιστεί κατάθλιψη.

Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαµβάνονται από το άτοµο που χορηγεί το φαρµακευτικό προϊόν ή έρχεται σε επαφή µε το ζώο;

Σε περίπτωση τυχαίας αυτοένεσης, η οποία µπορεί να προκαλέσει φλεγµονή συνοδευόµενη από έντονο πόνο και οίδηµα, αναζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή επιδεικνύοντας στον ιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του φαρµάκου, ακόµη και εάν έχει ενεθεί µικρή ποσότητα του φαρµάκου.

Πόσος χρόνος απαιτείται πριν τη σφαγή των ζώων και τη χρήση του κρέατός τους για κατανάλωση από τον άνθρωπο (χρόνος αναµονής);

Ο χρόνος αναµονής είναι µηδέν ηµέρες.

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Equilis StrepE;

Η Επιτροπή Φαρµάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) έκρινε ότι τα οφέλη του Equilis StrepE υπερτερούν των κινδύνων που συνδέονται µε αυτό για την ανοσοποίηση ίππων έναντι του S. equi για τη µείωση των κλινικών συµπτωµάτων και της εµφάνισης αποστηµάτων στους λεµφαδένες, και εισηγήθηκε τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για το Equilis StrepE. Η σχέση ωφέλειας-κινδύνου περιγράφεται στην ενότητα 6 της παρούσας ευρωπαϊκής δηµόσιας έκθεσης αξιολόγησης (EPAR).

Λοιπές πληροφορίες για το Equilis StrepE:

Στις 7 Μαΐου 2004, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Intervet International B.V. για το Equilis StrepE.

Πληροφορίες σχετικά µε το καθεστώς συνταγογράφησης του συγκεκριµένου φαρµάκου διατίθενται στην ετικέτα της συσκευασίας/εξωτερική συσκευασία.

Τελευταία ενηµέρωση της περίληψης: Σεπτέµβριος 2007

Σχόλια