Previcox (firocoxib) - QM01AH90

Περιεχόμενα άρθρου

Previcox

Φιροκοξίμπη

Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR). Σκοπός του εγγράφου είναι να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) διενήργησε αξιολόγηση βάσει των εγγράφων που της παρασχέθηκαν και διατύπωσε συστάσεις σχετικά με τους όρους χρήσης του φαρμάκου.

Το παρόν έγγραφο δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις συμβουλές του κτηνιάτρου σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ιατρική πάθηση ή τη θεραπεία του ζώου σας επικοινωνήστε με τον κτηνίατρό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συστάσεις της CVMP συμβουλευθείτε την επιστημονική συζήτηση (συμπεριλαμβάνεται επίσης στην ευρωπαϊκή δημόσια έκθεση αξιολόγησης).

Τι είναι Previcox?

Το Previcox περιέχει τη δραστική ουσία φιροκοξίμπη, η οποία ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων που έχουν αντιφλεγμονώδη δράση. Το Previcox διατίθεται ως μασώμενα δισκία για σκύλους (57 mg και 227 mg) και έχει, επίσης, λάβει έγκριση ως στοματικός πολτός για ίππους (8,2 mg/g).

Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το Previcox?

Το Previcox χρησιμοποιείται για την ανακούφιση από τον πόνο και τη φλεγμονή, που συνοδεύουν την οστεοαρθρίτιδα, επεμβάσεις μαλακών μορίων, ορθοπεδικές και οδοντιατρικές επεμβάσεις στους σκύλους, καθώς και για την ανακούφιση από τον πόνο και τη φλεγμονή που συνοδεύουν την οστεοαρθρίτιδα και τη μείωση της συνοδού χωλότητας στους ίππους.

Η δόση, η διάρκεια και η συχνότητα της θεραπείας εξαρτώνται από το βάρος και τον τύπο του ζώου, καθώς και από την υπό θεραπεία πάθηση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο φύλλο οδηγιών χρήσης.

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Πώς δρα το Previcox?

Το Previcox περιέχει φιροκοξίμπη, η οποία ανήκει σε μία κατηγορία φαρμάκων που ονομάζονται μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) και η οποία ανήκει στην Coxib ομάδα που δρα μέσω της επιλεκτικής αναστολής της κυκλοοξυγενάσης-2 (COX-2). Οι ομάδα των Coxib επιδεικνύουν αναλγητικές, αντιφλεγμονώδεις και αντιπυρετικές ιδιότητες. Η φιροκοξίμπη αναστέλλει το ένζυμο (κυκλοοξυγενάση) το οποίο εμπλέκεται στην παραγωγή προσταγλανδινών. Δεδομένου ότι οι προσταγλανδίνες είναι ουσίες που προκαλούν πόνο, εξίδρωση και φλεγμονή, το Previcox, κατά συνέπεια, συμβάλλει στη μείωση των αντιδράσεων αυτών.

Ποιες μελέτες εκπονήθηκαν για το Previcox?

Το Previcox μελετήθηκε σε πειραματόζωα, καθώς και σε σκύλους και ίππους που υποβλήθηκαν σε θεραπεία σε διάφορα/-ες κτηνιατρεία/κτηνιατρικές κλινικές σε ολόκληρη την Ευρώπη («κλινικές μελέτες»).

Σκύλοι:

Τα μασώμενα δισκία Previcox για σκύλους μελετήθηκαν σε δύο εκτεταμένες Ευρωπαϊκές επιτόπιες μελέτες σε σκύλους για χρονική περίοδο έως και 90 ημερών. Τα αποτελέσματα έδειξαν βελτίωση στη βαθμολόγηση χωλότητας σε σκύλους με εγκατεστημένη οστεοαρθρίτιδα. Το προϊόν αποδείχτηκε συγκρίσιμο με άλλα προϊόντα αναφοράς (το carprofen και το meloxicam, αντίστοιχα).

Ίπποι:

Διεξήχθησαν δύο πολυκεντρικές μελέτες (μία στις ΗΠΑ και μία στην Ευρώπη) προκειμένου να ερευνηθεί η αποτελεσματικότητα, η ασφάλεια και το αποδεκτό της φιροκοξίμπης κάτω από επιτόπιες συνθήκες όταν χορηγήθηκε σε ίππους από του στόματος μία φορά την ημέρα για 14 ημέρες σε μια δόση των 0,1 mg/kg. Η CVMP κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο στοματικός πολτός Previcox ήταν εξίσου αποτελεσματικός με άλλα εγκεκριμένα προϊόντα (την φενυλβουταζόνη και την βεδαπροφαίνη) στην ανακούφιση από τον πόνο και τη φλεγμονή που συνοδεύουν την οστεοαρθρίτιδα και στη μείωση της συνοδού χωλότητας στους ίππους.

Ποιο είναι το όφελος του Previcox σύμφωνα με τις μελέτες;

Τα δισκία Previcox για σκύλους βελτίωσαν τις βαθμολογικές κλίμακες για την ανακούφιση από τον πόνο και τη φλεγμονή. Η χορήγηση του προϊόντος σύμφωνα με τον πίνακα συνιστώμενης δοσολογίας για χρονική περίοδο έως και 90 ημερών είχε ως αποτέλεσμα βελτίωση στη βαθμολόγηση χωλότητας σε σκύλους με εγκατεστημένη οστεοαρθρίτιδα.

Ο στοματικός πολτός Previcox, χορηγούμενος μία φορά την ημέρα για 14 ημέρες σε μια δόση των 0,1 mg/kg, βελτίωσε τις κλινικές βαθμολογικές κλίμακες για τη χωλότητα και τους τραυματισμούς μαλακών ιστών σε ίππους και, επιπρόσθετα, βοήθησε στην ανακούφιση από τον πόνο και τη φλεγμονή που συνοδεύουν την οστεοαρθρίτιδα στους ίππους.

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το Previcox?

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες του Previcox είναι χαρακτηριστικές αυτών που διαπιστώνονται με άλλα φάρμακα αυτής της κατηγορίας προϊόντων (ΜΣΑΦ) όπως είναι οι στοματικές αλλοιώσεις (βλάβη των ιστών) στο στόμα των ίππων, τα/η μαλακά κόπρανα/διάρροια ή ο λήθαργος. Αυτές οι αντιδράσεις είναι γενικά παροδικής φύσεως και αναστρέψιμες όταν η θεραπεία διακόπτεται.

Το Previcox δεν πρέπει να συγχορηγείται με κορτικοστεροειδή ή άλλα ΜΣΑΦ. Πρέπει, επίσης, να λαμβάνεται μέριμνα στην περίπτωση που χρησιμοποιείται μαζί με μόρια που ασκούν δράση στη νεφρική ροή, π.χ. διουρητικά.

Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φάρμακο ή έρχεται σε επαφή με το ζώο?

Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει κατάποση, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Εάν αυτό συμβεί, πλύνετε την περιοχή επαφής αμέσως με νερό.

Πλύνετε τα χέρια σας μετά τη χρήση του προϊόντος.

Επιστρέψατε τα διχοτομημένα δισκία στην κυψέλη (blister) και κρατήστε μακριά από παιδιά.

Έγκυες γυναίκες ή γυναίκες σε ηλικία τεκνοποίησης πρέπει να αποφεύγουν την επαφή ή να χρησιμοποιούν γάντια μιας χρήσης, όταν χορηγούν το προϊόν.

Ποιος είναι ο χρόνος αναμονής?

Ο χρόνος αναμονής είναι ο χρόνος που πρέπει να μεσολαβεί από τη χορήγηση του φαρμάκου έως τη σφαγή των ζώων και τη χρήση του κρέατός τους για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τη χρήση του γάλακτος για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Μετά την τελευταία ημέρα της θεραπείας με Previcox, δεν επιτρέπεται η σφαγή των ίππων για 26 ημέρες (στην περίπτωση που θεραπεύτηκαν με τον στοματικό πολτό). Η χρήση του Previcox δεν επιτρέπεται σε φοράδες οι οποίες παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Previcox?

Η Επιτροπή Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) αποφάσισε ότι τα οφέλη του Previcox υπερτερούν των κινδύνων που συνδέονται με τη θεραπεία και εισηγήθηκε τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για το Previcox. Η σχέση οφέλους-κινδύνου περιγράφεται στην ενότητα επιστημονικής συζήτησης της παρούσας EPAR.

Λοιπές πληροφορίες για το Previcox:

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2004, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το Previcox. Πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς συνταγογράφησης του συγκεκριμένου φαρμάκου διατίθενται στην ετικέτα της συσκευασίας/εξωτερική συσκευασία.

Τελευταία ενημέρωση της περίληψης: Απρίλιος 2012.

Σχόλια