ProteqFlu (iInfluenza A/eq/Ohio/03 [H3N8] recombinant...) - QI05AD02

Updated on site: 09-Feb-2018

Όνομα φαρμάκου: ProteqFlu
ATC: QI05AD02
Ουσία: iInfluenza A/eq/Ohio/03 [H3N8] recombinant canarypox virus (vCP2242) and influenza A/eq/Richmond/1/07 [H3N8] recombinant canarypox virus (vCP3011)
Κατασκευαστής: Merial

Περιεχόμενα άρθρου

ProteqFlu

Εμβόλιο κατά της γρίπης των ιπποειδών

Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR). Σκοπός του εγγράφου είναι να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) διενήργησε αξιολόγηση βάσει των εγγράφων που της παρασχέθηκαν και διατύπωσε συστάσεις σχετικά με τους όρους χρήσης του φαρμάκου.

Το παρόν έγγραφο δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις συμβουλές του κτηνιάτρου σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ιατρική πάθηση ή τη θεραπεία του ζώου σας, επικοινωνήστε με τον κτηνίατρό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις συστάσεις της CVMP συμβουλευθείτε την επιστημονική συζήτηση (συμπεριλαμβάνεται επίσης στην EPAR).

Τι είναι το ProteqFlu;

Το ProteqFlu είναι εμβόλιο για ίππους. Περιέχει τμήματα δύο στελεχών του ιού της γρίπης των ιπποειδών, τα οποία εισήχθησαν σε δύο ξενιστές (φορείς) του ιού της ευλογιάς του καναρινιού αντιστοίχως. Το ProteqFlu διατίθεται σε μορφή ενέσιµου εναιωρήματος.

Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το ProteqFlu;

Το ProteqFlu χρησιμοποιείται για τον εμβολιασμό ίππων από την ηλικία των 4 μηνών κατά της γρίπης των ιπποειδών. Το εμβόλιο μειώνει τα κλινικά συμπτώματα της γρίπης των ιπποειδών καθώς και την απέκκριση του ιού μετά τη λοίμωξη. Η γρίπη των ιπποειδών είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική νόσος, ιδιαίτερα κοινή στους ίππους, η οποία σπανίως είναι θανατηφόρα.

Το εμβόλιο χορηγείται με ενδομυϊκή ένεση (σε μυ). Οι ίπποι πρέπει να λαμβάνουν αρχικό εμβολιασμό στην ηλικία των 5-6 μηνών με δύο ενέσεις μεταξύ των οποίων μεσολαβούν 4-6 εβδομάδες. Ο αρχικός εμβολιασμός ακολουθείται από επανεμβολιασμό μετά από 5 μήνες και, εν συνεχεία, από ετήσιους αναμνηστικούς εμβολιασμούς. Σε περίπτωση αυξημένου κινδύνου λοίμωξης ή ανεπαρκούς πρόσληψης πρωτογάλακτος, μπορεί να χορηγηθεί επιπρόσθετα μια αρχική έγχυση στην ηλικία των 4 μηνών,

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

ακολουθούμενη από το πλήρες εμβολιακό πρόγραμμα (αρχικός εμβολιασμός και επακόλουθοι επανεμβολιασμοί).

Πώς δρα το ProteqFlu;

Το ProteqFlu είναι εμβόλιο που παρασκευάζεται με χρήση της τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA. Αυτό σημαίνει ότι ένα γονίδιο από δύο διαφορετικά στελέχη του ιού της γρίπης των ιπποειδών (A/eq/Ohio/03 και A/eq/Richmond/1/07) εισήχθη σε ξενιστές των ιών της ευλογιάς του καναρινιού, οι οποίοι δεν προκαλούν νόσο στους ίππους, καθιστώντας τους ξενιστές ικανούς να παράγουν ειδικές πρωτεΐνες από τα συγκεκριμένα στελέχη της γρίπης.

Τα εμβόλια δρουν «διδάσκοντας» στο ανοσοποιητικό σύστημα (τη φυσική άμυνα του οργανισμού) πώς να αντιμετωπίζει τις νόσους. Όταν το ProteqFlu χορηγείται σε ίππους, το ανοσοποιητικό τους σύστημα αναγνωρίζει τις ειδικές πρωτεΐνες των στελεχών της γρίπης των ιπποειδών ως «ξένα» σώματα και παράγει αντισώματα εναντίον τους. Όταν οι ίπποι εκτεθούν αργότερα φυσιολογικά στους ιούς της γρίπης των ιπποειδών, το ανοσοποιητικό τους σύστημα θα είναι σε θέση να παράγει αντισώματα ταχύτερα, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην προστασία τους από τη νόσο.

Το ProteqFlu περιέχει ενισχυτικό παράγοντα (καρβομερή) ο οποίος ενισχύει την ανοσολογική απόκριση.

Ποιες μελέτες εκπονήθηκαν για το ProteqFlu;

Ηαποτελεσματικότητα του ProteqFlu εξετάστηκε αρχικά σε αρκετές μελέτες υπό εργαστηριακές και πραγματικές συνθήκες. Στις μελέτες υπό εργαστηριακές συνθήκες, οι ίπποι μολύνθηκαν με τον ιό της γρίπης των ιπποειδών. Τα κλινικά συμπτώματα και η απέκκριση του ιού της γρίπης μετά τη λοίμωξη συγκρίθηκαν μεταξύ εμβολιασμένων ζώων και ζώων μαρτύρων (μη εμβολιασμένα ζώα ή ζώα εμβολιασμένα με ανταγωνιστικό προϊόν). Η αποτελεσματικότητα σε όλες τις μελέτες μετρήθηκε με βάση τα επίπεδα των αντισωμάτων που παρήχθησαν κατά των δύο εμβολιακών στελεχών του ιού της γρίπης.

Ηπλειονότητα των μελετών διεξήχθη με ProteqFlu-Te, εμβόλιο το οποίο παρέχει προστασία κατά δύο στελεχών του ιού της γρίπης των ιπποειδών και κατά του τετάνου.

Ηανοσογονικότητα του παρόντος σχήματος του εμβολίου επιβεβαιώθηκε σε 15 πουλάρια.

Ποιο είναι το όφελος του ProteqFlu σύμφωνα με τις μελέτες;

Από τις μελέτες διαπιστώθηκε ότι το εμβόλιο ProteqFlu είναι αποτελεσματικό στη μείωση των κλινικών συμπτωμάτων και της απέκκρισης του ιού μετά τη λοίμωξη με γρίπη των ιπποειδών 14 ημέρες μετά τον αρχικό εμβολιασμό. Η διάρκεια της προστασίας ήταν 5 μήνες μετά τον αρχικό εμβολιασμό και ένα έτος μετά τον τρίτο εμβολιασμό.

Το παρόν σχήμα του ProteqFlu παρήγε παρόμοιες αποκρίσεις στην παραγωγή αντισωμάτων κατά των δύο εμβολιακών στελεχών της γρίπης με τις αποκρίσεις που είχαν παρατηρηθεί στις βασικές μελέτες.

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το ProteqFlu;

Ενδέχεται να παρατηρηθεί παροδική εξοίδηση (μέγιστης διαμέτρου 5 εκατ.) στο σημείο της ένεσης, η οποία υποχωρεί εντός 4 ημερών.

Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν ή έρχεται σε επαφή με το ζώο;

Σε περίπτωση τυχαίας αυτοένεσης, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική συμβουλή και να επιδείξετε στον γιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.

Ποια είναι η περίοδος αναμονής;

Η περίοδος αναμονής είναι το χρονικό διάστημα που πρέπει να τηρείται μετά τη χορήγηση του φαρμάκου και πριν από τη σφαγή του ζώου και την κατανάλωση του κρέατος ή του γάλακτός του από τον άνθρωπο. Η περίοδος αναμονής για το ProteqFlu για το κρέας και το γάλα είναι μηδέν ημέρες.

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το ProteqFlu;

Η Επιτροπή Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) έκρινε ότι τα οφέλη του ProteqFlu υπερτερούν των κινδύνων που συνδέονται με αυτό στην εγκεκριμένη ένδειξη και εισηγήθηκε τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για το εν λόγω φάρμακο. Η σχέση οφέλους-κινδύνου περιγράφεται στην επιστημονική συζήτηση της παρούσας ευρωπαϊκής δημόσιας έκθεσης αξιολόγησης (EPAR).

Λοιπές πληροφορίες για το ProteqFlu:

Στις 6 Μαρτίου 2003, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το ProteqFlu. Πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς συνταγογράφησης του συγκεκριμένου φαρμάκου διατίθενται στην ετικέτα της συσκευασίας/εξωτερική συσκευασία.

Τελευταία ενημέρωση της περίληψης: Ιούνιος 2014

Σχόλια