Acticam (meloxicam) – Pakendi märgistus - QM01AC06

Artikli sisu

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Acticam 5 mg/ml süstelahus koertele ja kassidele.

Meloksikaam.

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Meloksikaam 5 mg/ml.

Etanool, veevaba 150 mg/ml.

3.RAVIMVORM

Süstelahus.

4.PAKENDI SUURUS(ED)

10 ml.

5.LOOMALIIGID

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Mitte kasutada tiinetel ega lakteerivatel loomadel.

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

Avatud viaali kõlblikkusaeg: 28 päeva.

Pärast pakendi avamist kasutada kuni

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

B-8020 Oostkamp

Belgia

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/08/088/004

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Acticam 5 mg/ml süstelahus koertele ja kassidele.

Meloksikaam.

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

10 ml.

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

Koertel: i.v. või s.c.

Kassidel: s.c.

5.KEELUAEG

6.PARTII NUMBER

Lot{number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

Kõlblikkusaeg pärast mahuti esmast avamist: 28 päeva.

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid