Apoquel (oclacitinib maleate) – Ravimi omaduste kokkuvõte - QD11AH90

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

APOQUEL 3,6 mg õhukese polümeerikattega tabletid koertele

APOQUEL 5,4 mg õhukese polümeerikattega tabletid koertele

APOQUEL 16 mg õhukese polümeerikattega tabletid koertele

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Toimeaine:

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab:

APOQUEL 3,6 mg

3,6 mg oklatsitiniibi (oklatsitiniibmaleaadina)

APOQUEL 5,4 mg

5,4 mg oklatsitiniibi (oklatsitiniibmaleaadina)

APOQUEL 16 mg

16 mg oklatsitiniibi (oklatsitiniibmaleaadina)

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

3.RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tabletid.

Valged kuni valkjad ovaalse kujuga polümeerikattega tabletid, mille mõlemal küljel on poolitusjoon ja märge „AQ” ja „S”, „M” või „L”. Tähed „S”, „M” ja „L” viitavad tablettide erinevatele tugevustele: 3,6 mg tablettidel on „S”, 5,4 mg tablettidel „M” ja 16 mg tablettidel „L”.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Loomaliigid

Koer.

4.2Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Allergilise dermatiidiga kaasneva nahasügeluse ravi koertel.

Atoopilise dermatiidi kliiniliste sümptomite ravi koertel.

4.3Vastunäidustused

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. Mitte kasutada alla 12 kuu vanustel või alla 3 kg kaaluvatel koertel.

Mitte kasutada immuunpuudulikkuse (nt hüperadrenokortitsismi) või progresseeruva pahaloomulise kasvaja kahtluse korral, sest toimeaine mõju sellistele seisunditele ei ole teada.

4.4Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Ei ole.

4.5Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Oklatsitiniib toimib immuunsüsteemile ja võib suurendada vastuvõtlikkust nakkushaigustele ning kiirendada kasvajaliste seisundite edasiarenemist. Seetõttu peab APOQUELi tablette tarvitavaid koeri regulaarselt jälgima nakkushaiguste ja kasvajate suhtes.

Kui oklatsitiniibi kasutatakse allergilise dermatiidiga kaasneva nahasügeluse raviks, peab kindlaks tegema seisundi põhjused (nt kirbuhammustustest tingitud allergiline dermatiit, kontaktdermatiit, ülitundlikkus toidu suhtes) ja neid selle järgi ravima. Peale selle soovitatakse allergilise ja atoopilise dermatiidi korral teha kindlaks seisundit süvendavad tegurid, nagu bakteriaalsed, seen- või parasiitnakkused (nt kirbud ja sügelised), ja neid selle järgi ravida.

Arvestades võimaliku mõjuga teatud kliinilis-patoloogilistele näitajatele (vt punkt 4.6), on soovitatav pikaajalisel ravil olevate koerte perioodiline jälgimine koos täieliku vereanalüüsi ja seerumi biokeemilise analüüsiga.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Pärast manustamist pesta käed.

Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

4.6Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Sagedasi kõrvaltoimeid, mida täheldati väliuuringus 16. päevani, võrreldi platseeboga ja need on välja toodud allolevas tabelis.

 

16. päevani atoopilise dermatiidi

7. päevani nahasügeluse uuringus

 

uuringus täheldatud kõrvaltoimed

täheldatud kõrvaltoimed

 

APOQUEL

Platseebo

APOQUEL

Platseebo

 

(n = 152)

(n = 147)

(n = 216)

(n = 220)

Kõhulahtisus

4,6%

3,4%

2,3%

0,9%

Oksendamine

3,9%

4,1%

2,3%

1,8%

Anoreksia

2,6%

0%

1,4%

0%

Uued nahasisesed või

2,6%

2,7%

1,0%

0%

-alused sõlmed

 

 

 

 

Letargia

2,0%

1,4%

1,8%

1,4%

Polüdipsia

0,7%

1,4%

1,4%

0%

16 päeva möödudes esinesid peale ülalmainitud sümptomite rohkem kui 1%-l oklatsitiniibi saavatest koertest järgmised kõrvaltoimed: püoderma, täpsustamata nahasõlmed, kõrvapõletik, histiotsütoom, põiepõletik, naha seenpõletikud, pododermatiit, lipoom, lümfadenopaatia, iiveldus, suurenenud söögiisu ja agressiivsus.

Raviga kaasnevad patoloogilised kliinilised muutused piirdusid seerumi keskmise kolesteroolisisalduse suurenemise ja leukotsüütide arvu vähenemisega, kuigi kõik näitajad jäid referentsväärtuste piiresse. Oklatsitiniibi saavatel koertel täheldatud leukotsüütide arvu vähenemine ei progresseerunud. Vähenes kõikide valgevereliblede (neutrofiilid, eosinofiilid ja monotsüüdid) arv, v.a lümfotsüütide arv. Ükski patoloogiline muutus ei tundunud kliiniliselt oluline.

Laboratoorsetel uuringutel täheldati mitmetel koertel papilloomide teket.

Vastuvõtlikkuse kohta nakkushaigustele ja kasvajalistele seisunditele vt punkt 4.5.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on määratletud järgmise süsteemi kohaselt:

-Väga sage (ühe ravikuuri jooksul tekkis kõrvaltoime rohkem kui 1 loomal 10-st).

-Sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 100-st).

-Aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 1000-st).

-Harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 10 000-st).

-Väga harv (vähem kui 1 loomal 10 000-st, sealhulgas üksikjuhud).

4.7Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Veterinaarravimi ohutus tiinuse või laktatsiooni perioodil ega isastel aretuskoertel ei ole piisavalt tõestatud. Seetõttu ei ole ravimi kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil või aretuskoertel soovitatav.

4.8Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Väliuuringutel, kus oklatsitiniibi manustati samal ajal veterinaarravimitega (nt endo- ja ektoparasiitide, mikroobide ja põletikuvastaste ravimitega), ei täheldatud ravimite koostoimeid.

Oklatsitiniibi mõju vaktsineerimisele modifitseeritud elusvaktsiinide, koerte parvoviiruse (CPV), koerte katkuviiruse (CDV) ja koerte paragripi (CPI) ning inaktiveeritud marutaudi vaktsiiniga (RV) uuriti 16 nädala vanustel vaktsineerimata kutsikatel. CDV ja CPV vastu vaktsineerimisel saadi adekvaatne immuunvastus (seroloogia), kui kutsikatele manustati oklatsitiniibi kaks korda päevas annuses 1,8 mg kehamassi kg kohta 84 päeva jooksul. Samas viitasid antud uuringu tulemused, et oklatsitiniibi saanud kutsikatel oli pärast CPI ja RV vastu vaktsineerimist seroloogiline vastus tagasihoidlikum võrreldes ravi mittesaanud kontrollidega. Oklatsitiniibi tarvitamise ajal (soovitatava annustamisrežiimi järgi) vaktsineeritud kutsikatel täheldatud tulemuste kliiniline tähtsus ei ole teada.

4.9Annustamine ja manustamisviis

Suukaudseks kasutamiseks.

Annustamis- ja ravirežiim

Soovitatav algannus on 0,4–0,6 mg oklatsitiniibi kehamassi kg kohta manustatuna suukaudselt kaks korda päevas kuni 14 päeva jooksul.

Säilitusravi jaoks peaks seejärel sama annust (0,4–0,6 mg oklatsitiniibi kehamassi kg kohta) manustama ainult üks kord päevas. Pikaajalise säilitusravi vajadus peab põhinema individuaalsel kasulikkuse ja riski hinnangul.

Neid tablette võib manustada koos toiduga või ilma.

Annustamistabelis on välja toodud vajaminevate tablettide arv. Tablette on võimalik poolitusjoone abil osadeks jagada.

Koera kehamass (kg)

 

Manustatavate tablettide tugevus ja arv

 

APOQUEL 3,6 mg tabletid

 

APOQUEL 5,4 mg tabletid

 

 

 

3,0–4,4

½

 

 

 

 

4,5–5,9

 

 

 

½

 

6,0–8,9

 

 

 

 

9,0–13,4

 

 

 

 

13,5–19,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0–26,9

 

 

 

 

27,0–39,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,0–54,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55,0–80,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Oklatsitiniibitablette manustati tervetele 1 aasta vanustele beagle’i koertele kaks korda päevas 6 nädala jooksul, seejärel üks kord päevas 20 nädala jooksul annustes 0,6 mg kehamassi kg kohta, 1,8 mg kehamassi kg kohta ja 3,0 mg kehamassi kg kohta, kokku manustati ravimit 26 nädala jooksul.

Tõenäoliselt oklatsitiniibraviga seotud kliiniliste sümptomite hulka kuulusid alopeetsia (paikne), papilloom, dermatiit, erüteem, abrasioonid ja kärnad/koorikud, varbavahelised „tsüstid” ja jalgade turse.

Uuringu jooksul ühel või enamal jalal esinenud dermatiidikolded tekkisid enamasti sekundaarsena varbavahelisele furunkuloosile. Nende arv ja sagedus olid annuse suurenemisega proportsionaalsed. Kõikides rühmades täheldati perifeerset lümfadenopaatiat, mille sagedus suurenes annusega. Seda seostati sageli vabavahelise furunkuloosiga.

Papilloome peeti raviga seonduvaks, kuid mitte annusest sõltuvaks.

Ravimile ei ole spetsiifilist antidooti. Üleannustamise korral peab koera ravima sümptomaatiliselt.

4.11 Keeluaeg (-ajad)

Ei rakendata.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: dermatiidiravimid, v.a kortikosteroidid.

ATCvet kood: QD11AH90.

5.1Farmakodünaamilised omadused

Oklatsitiniib on Janus-kinaasi (JAK) inhibiitor. See võib pärssida mitmete JAK-ensüümist sõltuvate tsütokiinide funktsiooni. Oklatsitiniib mõjutab proinflammatoorseid ja allergilistes reaktsioonides / kiheluses osalevaid tsütokiine. Samas võib oklatsitiniib mõjutada ka teisi tsütokiine (nt peremeesorganismi kaitsemehhanismides või hematopoeesis osalevad tsütokiinid), mis võib põhjustada kõrvaltoimeid.

5.2Farmakokineetilised andmed

Pärast suukaudset manustamist koertele imendub oklatsitiniibmaleaat kiiresti ja täielikult. Plasma tippkontsentratsioon (tmax) saabub vähem kui 1 tunniga. Oklatsitiniibmaleaadi täielik biosaadavus oli 89%. Koera söögiajad ei mõjuta olulisel määral ravimi imendumise kiirust ega ulatust.

Oklatsitiniibi täielik plasmakliirens oli väike – 316 ml/h kehamassi kg kohta (5,3 ml/min kehamassi kg kohta) ning näiline jaotusruumala püsiseisundi korral oli 942 ml kehamassi kg kohta. Pärast veenisisest ja suukaudset manustamist olid lõplikud t1/2 sarnased: vastavalt 3,5 ja 4,1 tundi. Oklatsitiniib seondub valkudega vähesel määral: koera rikastatud vereplasmas oli seondumine 66,3−69,7%. Nimikontsentratsioonid jäid vahemikku 10–1000 ng/ml.

Oklatsitiniib lagundatakse koera organismis mitmeteks metaboliitideks. Plasmas ja uriinis on kindlaks tehtud üks peamine oksüdatiivne metaboliit.

Metabolism on põhiline ravimi väljutustee. Vähesel määral väljutatakse ravim neerude ja sapi kaudu. Koera tsütokroom P450 on minimaalselt pärsitud: sihtorganismi ohutusuuringus olid IC50 väärtused pärast suukaudselt manustatud ravimit annuses 0,6 mg kehamassi kg kohta 50 korda suuremad kui keskmine mõõdetud Cmax (333 ng/ml või 0,997 µM). Seetõttu on oklatsitiniibi pärssimise tõttu ravimite koostoime oht väga väike. 6 kuud oklatsitiniibravi saanud koertel ei täheldatud ravimi kuhjumist veres.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Tableti sisu: mikrokristalne tselluloos, laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat, naatriumtärklisglükolaat.

Tableti kate: laktoosmonohüdraat,

hüpromelloos (E464), titaandioksiid (E171), makrogool 400 (E1521).

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg (mullpakendis): 2 aastat.

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg (pudelis): 18 kuud.

Kõik allesjäänud poolikud tabletid peab 3 päeva möödudes ära viskama.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Kõik allesjäänud poolikud tabletid peab asetama tagasi kas avatud mullpakendisse ja säilitama (kõige rohkem 3 päeva) originaalpappkarbis või HDPE pudelisse (kõige rohkem 3 päevaks).

6.5Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

Kõik tablettide tugevused on pakitud kas alumiiniumist/PVCst/Alcarist mullpakendisse (iga riba sisaldab 10 polümeerikattega tabletti), mis on pakendatud välimisse pappkarpi või lapsekindla korgiga valgesse HDPE plastpudelisse. Pakendis on 20, 50 või 100 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/13/154/001 (1 × 20 tabletti, 3,6 mg)

EU/2/13/154/007 (1 × 50 tabletti, 3.6 mg)

EU/2/13/154/002 (1 × 100 tabletti, 3,6 mg)

EU/2/13/154/010 (20 tabletti, 3,6 mg)

EU/2/13/154/011 (50 tabletti, 3,6 mg)

EU/2/13/154/012 (100 tabletti, 3,6 mg)

EU/2/13/154/003 (1 × 20 tabletti, 5,4 mg)

EU/2/13/154/008 (1 × 50 tabletti, 5.4 mg)

EU/2/13/154/004 (1 × 100 tabletti, 5,4 mg)

EU/2/13/154/013 (20 tabletti, 5,4 mg)

EU/2/13/154/014 (50 tabletti, 5,4 mg)

EU/2/13/154/015 (100 tabletti, 5,4 mg)

EU/2/13/154/005 (1 × 20 tabletti, 16 mg)

EU/2/13/154/009 (1 × 50 tabletti, 16 mg)

EU/2/13/154/006 (1 × 100 tabletti, 16 mg)

EU/2/13/154/016 (20 tabletti, 16 mg)

EU/2/13/154/017 (50 tabletti, 16 mg)

EU/2/13/154/018 (100 tabletti, 16 mg)

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 12/09/2013

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt (http://www.ema.europa.eu/).

TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.

Kommentaarid