Apoquel (oclacitinib maleate) – Pakendi märgistus - QD11AH90

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Blistri PAPPKARP

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

APOQUEL 3,6 mg õhukese polümeerikattega tabletid koertele APOQUEL 5,4 mg õhukese polümeerikattega tabletid koertele APOQUEL 16 mg õhukese polümeerikattega tabletid koertele

oklatsitiniib

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Iga tablett sisaldab 3,6 mg oklatsitiniibi (oklatsitiniibmaleaadina). Iga tablett sisaldab 5,4 mg oklatsitiniibi (oklatsitiniibmaleaadina). Iga tablett sisaldab 16 mg oklatsitiniibi (oklatsitiniibmaleaadina).

3.RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tabletid

4.PAKENDI SUURUS(ED)

20 tabletti

50 tabletti

100 tabletti

5.LOOMALIIGID

Koer

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu.aasta}

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Kõik allesjäänud poolikuid tablette peab säilitama mullpakendis ja kasutamata jätmisel 3 päeva möödudes ära viskama.

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/13/154/001 (1 × 20 tabletti, 3,6 mg)

EU/2/13/154/007 (1 × 50 tabletti, 3.6 mg)

EU/2/13/154/002 (1 × 100 tabletti, 3,6 mg)

EU/2/13/154/003 (1 × 20 tabletti, 5,4 mg)

EU/2/13/154/008 (1 × 50 tabletti, 5.4 mg)

EU/2/13/154/004 (1 × 100 tabletti, 5,4 mg)

EU/2/13/154/005 (1 × 20 tabletti, 16 mg)

EU/2/13/154/009 (1 × 50 tabletti, 16 mg)

EU/2/13/154/006 (1 × 100 tabletti, 16 mg)

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

MULLPAKEND

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

APOQUEL 3,6 mg tabletid koertele

APOQUEL 5,4 mg tabletid koertele

APOQUEL 16 mg tabletid koertele

oklatsitiniibi

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Zoetis

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu.aasta}

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Pudeli MÄRGISTUS

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

APOQUEL 3,6 mg õhukese polümeerikattega tabletid koertele APOQUEL 5,4 mg õhukese polümeerikattega tabletid koertele APOQUEL 16 mg õhukese polümeerikattega tabletid koertele

oklatsitiniib

2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Iga tablett sisaldab 3,6 mg oklatsitiniibi (oklatsitiniibmaleaadina). Iga tablett sisaldab 5,4 mg oklatsitiniibi (oklatsitiniibmaleaadina). Iga tablett sisaldab 16 mg oklatsitiniibi (oklatsitiniibmaleaadina).

3. RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tabletid

4. PAKENDI SUURUS(ED)

20 tabletti

50 tabletti

100 tabletti

5. LOOMALIIGID

Koer

6. NÄIDUSTUS(ED)

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAEG

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu.aasta}

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Kõik allesjäänud poolikuid tablette peab säilitama pudelis ja kasutamata jätmisel 3 päeva möödudes ära viskama.

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14. MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/13/154/010 (20 tabletti, 3,6 mg)

EU/2/13/154/011 (50 tabletti, 3,6 mg)

EU/2/13/154/012 (100 tabletti, 3,6 mg)

EU/2/13/154/013 (20 tabletti, 5,4 mg)

EU/2/13/154/014 (50 tabletti, 5,4 mg)

EU/2/13/154/015 (100 tabletti, 5,4 mg)

EU/2/13/154/016 (20 tabletti, 16 mg)

EU/2/13/154/017 (50 tabletti, 16 mg)

EU/2/13/154/018 (100 tabletti, 16 mg)

17. TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr:

Kommentaarid