Bluevac BTV8 (bluetongue virus inactivated, serotype...) - QI04AA02

Updated on site: 08-Feb-2018

Ravimi nimetus: Bluevac BTV8
ATC: QI04AA02
Toimeaine: bluetongue virus inactivated, serotype 8
Tootja: CZ Veterinaria S.A.

Bluevac BTV8

lammaste katarraalse palaviku viiruse vaktsiin, serotüüp 8 (inaktiveeritud)

See on Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas veterinaarravimite komitee hinnangu alusel, mis tugineb esitatud dokumentidele, koostati vaktsiini kasutustingimuste soovitused.

See dokument ei asenda vahetut nõupidamist teie loomaarstiga. Kui soovite ravitava looma haigusseisundi või ravi kohta rohkem teavet, pöörduge oma loomaarsti poole. Kui soovite lisateavet veterinaarravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Mis on Bluevac BTV8 ja milleks seda kasutatakse?

Bluevac BTV8 on vaktsiin, mida kasutatakse veiste ja lammaste kaitsmiseks lammaste katarraalse palaviku eest. See on nakkushaigus, mida põhjustab habesääsklaste levitatav lammaste katarraalse palaviku viirus. Haiguse kliinilised sümptomid on näiteks palavik, nahahaavandid ja turse ning mõnikord keele sinakaks muutumine, mida peamiselt esineb lammastel. Vaktsiini kasutatakse vireemia (viiruse esinemine veres) ennetamiseks ja lammaste katarraalse palaviku viiruse tekitatud kliiniliste sümptomite leevendamiseks lammastel ning vireemia ennetamiseks veistel. Vaktsiin sisaldab lammaste katarraalse palaviku inaktiveeritud (hävitatud) viiruse serotüüpi 8 (BTV8).

Kuidas vaktsiini Bluevac BTV8 kasutatakse?

Vaktsiini turustatakse süstesuspensioonina ja see on retseptivaktsiin.

Vaktsiini manustatakse veistele ja lammastele kahe subkutaanse (nahaaluse) süstiga. Esimene süst tehakse vähemalt 2,5-kuustele loomadele ja teine 3 nädalat hiljem. Revaktsineerimiseks tehakse üks süst kord aastas. Kaitse tekib veistel 31 päeva pärast teist süsti ja lammastel 20 päeva pärast teist süsti. Kaitse kestab ühe aasta.

Kuidas Bluevac BTV8 toimib?

Bluevac BTV8 on vaktsiin. Vaktsiinid n-ö õpetavad immuunsüsteemi (organismi looduslikke kaitsemehhanisme) kaitsma organismi haiguse eest. Bluevac BTV8 sisaldab lammaste katarraalse palaviku viirust, mis on inaktiveeritud ega suuda seetõttu haigust tekitada. Kui seda manustatakse veistele ja lammastele, peab immuunsüsteem vaktsiinis sisalduvaid viirusi võõraks ja tekitab nende vastu antikehi. Kui loomad puutuvad hiljem lammaste katarraalse palaviku sama tüüpi viirusega uuesti kokku, tekivad antikehad kiiremini. See aitab haiguse eest kaitsta.

Bluevac BTV8 sisaldab lammaste katarraalse palaviku viiruse teatud vormi (serotüüpi 8). Samuti sisaldab vaktsiin parema immuunvastuse tekitamiseks adjuvante (alumiiniumhüdroksiidi ja saponiini).

Milles seisneb uuringute põhjal vaktsiini Bluevac BTV8 kasulikkus?

Vaktsiini efektiivsust uuriti mitmes vähima soovitatava vanusega lammaste ja veiste laboriuuringus. Vaktsiini efektiivsuse põhinäitajad olid vireemia (BTV8 sisaldus veres) ja lammaste katarraalse palaviku viiruse infektsiooni (nakkuse) kliinilised sümptomid. Kõigis uuringutes võrreldi vaktsineeritud lambaid ja veiseid vaktsineerimata loomadega (kontrollrühm). Uuringutes tõendati, et vaktsiin takistab lammaste katarraalse palaviku viiruse serotüübi 8 infektsiooni korral vireemia teket lammastel ja veistel ning vähendab kliinilisi sümptomeid lammastel.

Mis riskid vaktsiiniga Bluevac BTV8 kaasnevad?

Vaktsiini Bluevac BTV8 kõige sagedam kõrvaltoime (võib esineda kuni 1 loomal 10st) on kehatemperatuuri tõus 0,5–1,0 °C võrra, mis kestab kuni kaks päeva.

Vaktsiini Bluevac BTV8 kohta teatatud piirangute ja kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.

Milliseid ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale vaktsiini andev või loomaga kokku puutuv inimene?

Erilisi ettevaatusmeetmeid ei ole ette nähtud.

Kui pikk on keeluaeg toiduloomadel?

Keeluaeg on alates ravimi manustamisest arvestatav aeg, mille jooksul ei tohi looma tappa ega tema liha inimtoiduks tarvitada. See on ka aeg, mis peab ravimi manustamisest mööduma, enne kui piima tohib inimtoiduks tarvitada.

Vaktsiiniga Bluevac BTV8 vaktsineeritud veiste ja lammaste liha ja piima keeluaeg on 0 päeva, mis tähendab, et keeluaega ei ole.

Miks Bluevac BTV8 heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee järeldas, et vaktsiini Bluevac BTV8 kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas vaktsiini kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita.

Bluevac BTV8 kiideti esialgu heaks erandkorras, sest kuivõrd lammaste katarraalne palavik kuulub riiklike tauditõrjeprogrammide alla, ei olnud heakskiitmise ajal võimalik saada vaktsiini Bluevac BTV8 kohta täielikku teavet. Et ettevõte esitas vajaliku lisateabe, tühistati müügiloa erandkorras väljastatus 15. märtsil 2016.

Muu teave vaktsiini Bluevac BTV8 kohta

Euroopa Komisjon andis vaktsiini Bluevac BTV8 müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, 14. aprillil 2011.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst vaktsiini Bluevac BTV8 kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Kui loomaomanikud või -pidajad vajavad vaktsiini Bluevac BTV8 kasutamise praktilisi nõuandeid, peavad nad lugema pakendi infolehte või pöörduma oma veterinaararsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 09-2017.

Kommentaarid