Bravecto (Fluralaner) – Pakendi märgistus - QP53BX05

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Pappkarp

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Bravecto 112,5 mg närimistabletid väga väikestele koertele (2–4,5 kg) Bravecto 250 mg närimistabletid väikestele koertele (> 4,5–10 kg) Bravecto 500 mg närimistabletid keskmistele koertele (> 10–20 kg) Bravecto 1000 mg närimistabletid suurtele koertele (> 20–40 kg) Bravecto 1400 mg närimistabletid väga suurtele koertele (> 40–56 kg)

Fluralanerum

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Fluralanerum

112,5 mg

Fluralanerum

250 mg

 

Fluralanerum

500 mg

 

Fluralanerum

1000 mg

Fluralanerum

1400 mg

3.RAVIMVORM

Närimistablett.

4.PAKENDI SUURUS(ED)

1närimistablett.

2närimistabletti.

4närimistabletti.

5.LOOMALIIGID

Koer.

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne kasutamine.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

Ei rakendata.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Intervet International B. V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer HOLLAND

16.MÜÜGILOA NUMBERID

EU/2/13/158/001

EU/2/13/158/002

EU/2/13/158/003

EU/2/13/158/004

EU/2/13/158/005

EU/2/13/158/006

EU/2/13/158/007

EU/2/13/158/008

EU/2/13/158/009

EU/2/13/158/010

EU/2/13/158/011

EU/2/13/158/012

EU/2/13/158/013

EU/2/13/158/014

EU/2/13/158/015

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER –VÕI RIBAPAKENDIL

Blister

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Bravecto 112,5 mg (2–4,5 kg)

Bravecto 250 mg (> 4,5–10 kg)

Bravecto 500 mg (> 10–20 kg)

Bravecto 1000 mg (> 20–40 kg)

Bravecto 1400 mg (> 40–56 kg)

Fluralanerum

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Intervet International B.V.

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Pappkarp

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Bravecto 112,5 mg täpilahus väga väikestele koertele (2–4,5 kg) Bravecto 250 mg täpilahus väikestele koertele (> 4,5–10 kg) Bravecto 500 mg täpilahus keskmise suurusega koertele (> 10–20 kg) Bravecto 1000 mg täpilahus suurtele koertele (> 20–40 kg)

Bravecto 1400 mg täpilahus väga suurtele koertele (> 40–56 kg) fluralaneer

2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

112,5 mg fluralaneeri

250 mg fluralaneeri

500 mg fluralaneeri

1000 mg fluralaneeri

1400 mg fluralaneeri

3. RAVIMVORM

Täpilahus

4. PAKENDI SUURUS(ED)

1 × 0,4 ml

1 × 0,89 ml

1 × 1,79 ml

1 × 3,57 ml

1 × 5,0 ml

2 × 0,4 ml

2 × 0,89 ml

2 × 1,79 ml

2 × 3,57 ml

2 × 5,0 ml

5. LOOMALIIGID

Koer.

6.NÄIDUSTUSED

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Täppmanustamine.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Kasutusjuhend:

8. KEELUAEG

Ei rakendata.

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Hoidke ravimit kuni kasutamiseni originaalpakendis, et vältida laste juurdepääsu ravimile. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14. MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Intervet International B. V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Madalmaad

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/13/158/016 (112,5 mg, 1 pipett)

EU/2/13/158/017 (112,5 mg, 2 pipetti)

EU/2/13/158/020 (250 mg, 1 pipett)

EU/2/13/158/021 (250 mg, 2 pipetti)

EU/2/13/158/024 (500 mg, 1 pipett)

EU/2/13/158/025 (500 mg, 2 pipetti)

EU/2/13/158/028 (1000 mg, 1 pipett)

EU/2/13/158/029 (1000 mg, 2 pipetti)

EU/2/13/158/030 (1400 mg, 1 pipett)

EU/2/13/158/031 (1400 mg, 2 pipetti)

17. TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Kotike

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Bravecto 112,5 mg täpilahus väga väikestele koertele (2–4,5 kg) Bravecto 250 mg täpilahus väikestele koertele (> 4,5–10 kg) Bravecto 500 mg täpilahus keskmise suurusega koertele (> 10–20 kg) Bravecto 1000 mg täpilahus suurtele koertele (> 20–40 kg)

Bravecto 1400 mg täpilahus väga suurtele koertele (> 40–56 kg) fluralaneer

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

112,5 mg fluralaneeri

250 mg fluralaneeri

500 mg fluralaneeri

1000 mg fluralaneeri

1400 mg fluralaneeri

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

0,4 ml

0,89 ml

1,79 ml

3,57 ml

5,0 ml

4.MANUSTAMISVIISI(D)

Täppmanustamine.

1 Avage kotike. 2. Keerake korki (korki ei saa eemaldada). 3 Kandke nahale. Hoida pipetti kotikeses kuni kasutamiseni.

5.KEELUAEG

Ei rakendata.

6.PARTII NUMBER

Lot

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS“

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Pappkarp

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Bravecto 112,5 mg täpilahus väikestele kassidele (1,2–2,8 kg)

Bravecto 250 mg täpilahus keskmise suurusega kassidele (> 2,8–6,25 kg) Bravecto 500 mg täpilahus suurtele kassidele (> 6,25–12,5 kg) fluralaneer

2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

112,5 mg fluralaneeri

250 mg fluralaneeri

500 mg fluralaneeri

3. RAVIMVORM

Täpilahus

4. PAKENDI SUURUS(ED)

1 × 0,4 ml

1 × 0,89 ml

1 × 1,79 ml

2 × 0,4 ml

2 × 0,89 ml

2 × 1,79 ml

5. LOOMALIIGID

Kass

6. NÄIDUSTUSED

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Täppmanustamine.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Kasutusjuhend:

8. KEELUAEG

Ei rakendata.

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Hoidke ravimit kuni kasutamiseni originaalpakendis, et vältida laste juurdepääsu ravimile. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14. MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Intervet International B. V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Holland

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/13/158/018 (112,5 mg, 1 pipett) EU/2/13/158/019 (112,5 mg, 2 pipetti) EU/2/13/158/022 (250 mg, 1 pipett)

EU/2/13/158/023 (250 mg, 2 pipetti) EU/2/13/158/026 (500 mg, 1 pipett) EU/2/13/158/027 (500 mg, 2 pipetti)

17. TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Kotike

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Bravecto 112,5 mg täpilahus väikestele kassidele (1,2–2,8 kg)

Bravecto 250 mg täpilahus keskmise suurusega kassidele (> 2,8–6,25 kg) Bravecto 500 mg täpilahus suurtele kassidele (> 6,25–12,5 kg) fluralaneer

2. TOIMEAINE(TE) KOGUS

112,5 mg fluralaneeri

250 mg fluralaneeri

500 mg fluralaneeri

3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

0,4 ml

0,89 ml

1,79 ml

4. MANUSTAMISVIISI(D)

Täppmanustamine.

1 Avage kotike. 2. Keerake korki (korki ei saa eemaldada). 3 Kandke nahale. Hoida pipetti kotikeses kuni kasutamiseni.

5. KEELUAEG

Ei rakendata.

6. PARTII NUMBER

Lot

7. KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS“

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid