Certifect (fipronil /amitraz /(S)-methoprene) – Pakendi märgistus - QP53AX65

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

3 pipetiga pappkarp

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

CERTIFECT 67 mg/ 60,3 mg/ 80 mg lahus spot-on 2–10 kg koertele CERTIFECT 134 mg/ 120,6 mg/ 160 mg lahus spot-on 10–20 kg koertele CERTIFECT 268 mg/ 241,2 mg/ 320 mg lahus spot-on 20–40 kg koertele CERTIFECT 402 mg/ 361,8 mg/ 480 mg lahus spot-on 40–60 kg koertele

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Iga 1,07 ml lahust sisladab:Fiproniil 67 mg, (S)-Metopreen 60,3 mg, Amitrass 80,0 mg Iga 2,14 ml lahust sisladab Fiproniil 134 mg, (S)-Metopreen 120,6 mg, Amitrass 160,0 mg Iga 4,28 ml lahust sisladab Fiproniil 268 mg, (S)-Metopreen 241,2 mg, Amitrass 320,0 mg Iga 6,42 ml lahust sisladab Fiproniil 402 mg, (S)-Metopreen 361,8 mg, Amitrass 480,0 mg

3.RAVIMVORM

Lahus Spot-on

4.PAKENDI SUURUS(ED)

3 x 1,07 ml

3 x 2,14 ml

3 x 4,28 ml

3 x 6,42 ml

5.LOOMALIIGID

2–10 kg koerad 10–20 kg koerad 20–40 kg koerad 40–60 kg koerad

6.NÄIDUSTUSED

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Täpilahusena.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAJAD

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

Kasutamiseks ainult koertel..

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Säilitada originaalpakendis

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Retseptiravim.

14.MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

MERIAL

29, avenue Tony Garnier FR-69007 Lyon Prantsusmaa.

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/11/125/005

EU/2/11/125/006

EU/2/11/125/007

EU/2/11/125/008

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Saadetis {number}

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

1 pipetiga kaart

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

CERTIFECT 67 mg/ 60,3 mg/ 80 mg lahus spot-on 2–10 kg koertele CERTIFECT 134 mg/ 120,6 mg/ 160 mg lahus spot-on 10–20 kg koertele CERTIFECT 268 mg/ 241,2 mg/ 320 mg lahus spot-on 20–40 kg koertele CERTIFECT 402 mg/ 361,8 mg/ 480 mg lahus spot-on 40–60 kg koertele

2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Iga 1,07 ml lahust sisladab:Fiproniil 67 mg, (S)-Metopreen 60,3 mg, Amitrass 80,0 mg Iga 2,14 ml lahust sisladab Fiproniil 134 mg, (S)-Metopreen 120,6 mg, Amitrass 160,0 mg Iga 4,28 ml lahust sisladab Fiproniil 268 mg, (S)-Metopreen 241,2 mg, Amitrass 320,0 mg Iga 6,42 ml lahust sisladab Fiproniil 402 mg, (S)-Metopreen 361,8 mg, Amitrass 480,0 mg

3. RAVIMVORM

Lahus Spot-on.

4. PAKENDI SUURUS(ED)

1 x 1,07 ml

1 x 2,14 ml

1 x 4,28 ml

1 x 6,42 ml

5. LOOMALIIGID

2–10 kg koerad 10–20 kg koerad 20–40 kg koerad 40–60 kg koerad

6. NÄIDUSTUSED

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Täpilahusena.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAJAD

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte. kasutamiseks ainult koertel.

10. KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Säilitada originaalpakendis

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Retseptiravim.

14. MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

MERIAL

29, avenue Tony Garnier FR-69007 Lyon Prantsusmaa

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/11/125/001

EU/2/11/125/002

EU/2/11/125/003

EU/2/11/125/004

17. TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Saadetis {number}

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD BLISTER – VÕI RIBAPAKENDIL

FOOLIUM – kõikide pakendi suuruste puhul

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

CERTIFECT 1,07 ml 2,14 ml 4,28 ml 6,42 ml

2.MÜÜGILOAHOIDJA

MERIAL

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

4.PARTII NUMBER

{number}

5.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

PIPETT

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

CERTIFECT

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

1,07 ml

2,14 ml

4,28 ml

6,42 ml

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

5.KEELUAEG

6.PARTII NUMBER

number

7.KÕLBLIKKUSAEG

{kuu/aasta}

8.MÜÜGILOA HOIDJA

MERIAL

Kommentaarid