Comfortis (spinosad) – Pakendi märgistus - QP53BX03

Artikli sisu

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Välispakend

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Comfortis 90 mg

närimistabletid koertele ja kassidele

Comfortis 140 mg

närimistabletid koertele ja kassidele

Comfortis 180 mg

närimistabletid koertele ja kassidele

Comfortis 270 mg

närimistabletid koertele ja kassidele

Comfortis 425 mg

närimistabletid koertele

ja kassidele

Comfortis 665 mg

närimistabletid koertele

 

 

Comfortis 1040 mg

närimistabletid koertele

 

Comfortis 1620 mg

närimistabletid koertele

 

spinosaad

 

 

 

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Spinosaad

90 mg

 

 

Spinosaad

140 mg

 

Spinosaad

180 mg

 

Spinosaad

270 mg

 

Spinosaad

425 mg

 

Spinosaad

665 mg

 

Spinosaad

1040 mg

 

Spinosaad

1620 mg

3.RAVIMVORM

Närimistabletid.

4.PAKENDI SUURUS(ED)

3 tabletti

6 tabletti

5.LOOMALIIGID

Koer

Koer ja kass

6.NÄIDUSTUS(ED)

Kirbuinfestatsioonide raviks ja ennetuseks. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne.

Manustada koos toiduga.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAG

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida blisterpakend välispakendis.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS“ NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS“

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly and Company Ltd

Elanco Animal Health

Priestley Road

Basingstoke

Hampshire

RG24 9NL Ühendkuningriik

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/10/115/016 (90 mg, 3 tabletti) EU/2/10/115/017 (90 mg, 6 tabletti) EU/2/10/115/018 (140 mg, 3 tabletti) EU/2/10/115/019 (140 mg, 6 tabletti) EU/2/10/115/020 (180 mg, 3 tabletti) EU/2/10/115/021 (180 mg, 6 tabletti) EU/2/10/115/011 (270 mg, 3 tabletti) EU/2/10/115/001 (270 mg, 6 tabletti) EU/2/10/115/012 (425 mg, 3 tabletti) EU/2/10/115/003 (425 mg, 6 tabletti) EU/2/10/115/013 (665 mg, 3 tabletti) EU/2/10/115/005 (665 mg, 6 tabletti) EU/2/10/115/014 (1040 mg, 3 tabletti) EU/2/10/115/007 (1040 mg, 6 tabletti) EU/2/10/115/015 (1620 mg, 3 tabletti) EU/2/10/115/009 (1620 mg, 6 tabletti)

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr

MIINIMUMNÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER –VÕI RIBAPAKENDIL

Blisterid

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Comfortis 90 mg

närimistabletid koertele ja kassidele

Comfortis 140 mg

närimistabletid koertele ja kassidele

Comfortis 180 mg

närimistabletid koertele ja kassidele

Comfortis 270 mg

närimistabletid koertele ja kassidele

Comfortis 425 mg

närimistabletid koertele ja kassidele

Comfortis 665 mg

närimistabletid koertele

 

Comfortis 1040 mg

närimistabletid koertele

 

Comfortis 1620 mg

närimistabletid koertele

 

spinosaad

 

 

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Eli Lilly and Company Ltd

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

4.PARTII NUMBER

Partii nr

5.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS“

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid