Convenia (cefovecin) - QJ01DD91

Convenia

Tsefovetsiini

Käesolev dokument on veterinaarravimi Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas veterinaarravimite komitee hinnangu alusel, mis tugineb esitatud dokumentidele, koostati soovitused ravimi kasutustingimuste kohta.

See dokument ei asenda vahetut nõupidamist teie loomaarstiga. Kui soovite ravitava looma haigusseisundi või ravi kohta rohkem teavet, võtke palun ühendust oma loomaarstiga. Kui soovite lisateavet veterinaarravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Mis on Convenia?

Convenia sisaldab tsefovetsiini, mis on (naha alla) süstitav antibiootikum. Seda kasutatakse koerte ja kasside ravimiseks.

Convenia pakendis on kaks viaali, millest üks sisaldab pulbrit ja teine lahustit. Süstelahuse valmistamiseks lahustatakse pulber enne kasutamist lahustis.

Milleks Conveniat kasutatakse?

Conveniat kasutatakse teatavate bakterite põhjustatud nakkuste raviks (vt lähemalt ravimi omaduste kokkuvõttest). Seda manustatakse tavaliselt ühekordse süstina, mille toime püsib kuni 14 päeva. Olenevalt nakkusest võib süsti vajadusel korrata (kuni kolm korda).

Conveniat kasutatakse koertel naha ja pehmete kudede nakkuste raviks: nahal ja vahetult nahaalustes kihtides esinevate infektsioonide, näiteks haavade, mädanike ja mädanahksuse (lööbe ja pustulitega nahainfektsioon) raviks. Samuti kasutatakse seda koertel ka teatavate bakterite põhjustatud kuseteedenakkuste raviks.

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Kassidel kasutatakse Conveniat naha ja pehmete kudede nakkuste, näiteks haavade ja mädanike raviks. Samuti kasutatakse seda kassidel ka teatavate bakterite põhjustatud kuseteedenakkuste raviks.

Kuidas Convenia toimib?

Convenia toimeaine tsefovetsiin on antibiootikum, mis kuulub kolmanda põlvkonna tsefalosporiinide hulka. Kõik tsefalosporiinide hulka kuuluvad antibiootikumid, kaasa arvatud tsefovetsiin, hävitavad baktereid bakterirakkude seinte lagundamise teel, mille tulemusena bakter hävib ja nakkus kaob. Nagu teisedki antibiootikumid, ei ole tsefovetsiin efektiivne igat liiki bakterite suhtes.

Tsefovetsiin erineb teistest samalaadsetest tsefalosporiinide hulka kuuluvatest antibiootikumidest selle poolest, et see püsib pärast süstimist koera või kassi kehas väga kaua. Ühe süsti toime püsib kuni 14 päeva.

Kuidas Conveniat uuriti?

Laboratoorsetes uuringutes erinevate bakteritega näidati tsefovetsiini efektiivsust ravimiteabes (ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht) märgitud bakterite suhtes.

Conveniat on uuritud naha ja pehmete kudede nakkustega koerte ravis (võrreldes teise antibiootikumiga, mis sisaldab amoksitsilliini ja klavulaanhapet) ja kuseteede nakkustega koerte ravis (võrreldes teise tsefalosporiinide hulka kuuluva antibiootikumi tsefaleksiiniga).

Conveniat on uuritud ka naha ja pehmete kudede nakkustega kasside ravis (võrreldes teise antibiootikumiga, mis sisaldab amoksitsilliini ja klavulaanhapet) ja väikeses uuringus kuseteede nakkusega kasside ravis võrreldes tsefaleksiiniga.

Uuringutes mõõdeti nakkuste hävimise määra.

Milles seisneb uuringute põhjal Convenia kasulikkus?

Convenia oli kõikides uuringutes nakkuste ravimisel sama efektiivne kui võrreldav antibiootikum. Convenia eeliseks on selle pikaajaline toime.

Millised on Conveniaga kaasnevad riskid?

Convenia kohta ei ole seni kõrvalnähtudest teatatud. Kuid seda ei tohiks kasutada koertel ja kassidel, kellel on esinenud allergiat ükskõik millise tsefalosporiini või penitsilliini tüüpi antibiootikumi suhtes.

Conveniat ei tohiks kasutada ka vähem kui 8 nädala vanustel või raskete neeruprobleemidega (neerutalitlushäirega) koertel või kassidel.

Conveniat on ohtlik kasutada teistel loomadel, näiteks merisigadel või küülikutel (seda ei ole lubatud neil loomaliikidel kasutada).

Kuna Conveniaga ravitud loomade aretamist ei ole uuritud ja see püsib kehas erakordselt kaua, ei tohi Conveniat kasutada tiinetel või imetavatel koertel või kassidel. Ravitud loomi ei tohi kasutada aretamiseks 12 nädala jooksul pärast viimast Convenia süsti.

Milliseid ettevaatusabinõusid peab loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv isik rakendama?

Tsefalosporiinide ja penitsilliinide hulka kuuluvad antibiootikumid võivad põhjustada inimestel allergiat, mis võib olla mõnikord väga raske. Seepärast ei tohi Conveniat käsitseda isikud, kellel esineb ülitundlikkus (allergia) nende antibiootikumide suhtes või kellel ei ole soovitatud nendega töötada. Penitsilliinide või tsefalosporiinide suhtes allergilised isikud peavad vältima ka kokkupuudet Conveniaga ravitud koerte või kasside poolt kasutatud liivaga.

Convenia käsitsemisel tuleb olla ettevaatlik ja ravimiga kokkupuutumisel tuleb rakendada kõiki soovitatud ettevaatusabinõusid. Sümptomite, näiteks nahalööbe tekkimisel pärast juhuslikku kokkupuutumist Conveniaga tuleb pöörduda kohe arsti poole. Näo, huulte või silmade turse või hingamisraskused on tõsisemad sümptomid ja vajavad kiiret arstiabi.

Miks Convenia heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee jõudis järeldusele, et Convenia kasulikkus teatavate naha, pehmete kudede ja kuseteede infektsioonidega koerte ja kasside ravis on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ning soovitas anda Conveniale müügiloa. Ravimi kasulikkuse ja riski suhe on käesoleva Euroopa avaliku hindamisaruande teadusliku arutelu kokkuvõttes.

Muu teave Convenia kohta

Euroopa Komisjon väljastas Convenia müügiloa, mis on kehtiv kogu Euroopa Liidu territooriumil, 19. juunil 2006. Teave selle ravimi retseptinõuete kohta on esitatud etiketil/välispakendil.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 04-2013.

Kommentaarid