Convenia (cefovecin) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QJ01DD91

Artikli sisu

A.RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA

Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

Haupt Pharma Latina S.r.l

S.S. 156 Km 47,600

04100 Borgo San Michele

Latina

Itaalia

B.HANKE- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Retseptiravim.

Müügiloa hoidja peab informeerima Euroopa Komisjoni selle otsusega heaks kiidetud ravimpreparaadi turustamisplaanidest.

C.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Ei kohaldata.

Kommentaarid