Convenia (cefovecin) – Pakendi märgistus - QJ01DD91

Artikli sisu

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLINE PAPPKARP (SISALDAB LÜOFILISEERITUD PULBRI VIAALI JA LAHUSTI VIAALI)

20 ml viaal - 5 ml viaal

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Convenia 80 mg/ml pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks koertele ja kassidele Tsefovetsiin

2.TOIMEAINE JA ABIAINETE SISALDUS

Juhendile vastavalt valmistatud süstelahus sisaldab: 80,0 mg/ml tsefovetsiini (naatriumsoolana)

1,8 mg/ml metüülparahüdroksübensoaati (E218)

0,2 mg/ml propüülparahüdroksübensoaati (E216)

12,3 mg/ml bensüülalkoholi

3.RAVIMVORM

Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks.

4.PAKENDI SUURUS

10 ml (pärast manustamiskõlblikuks muutmist)

4 ml (pärast manustamiskõlblikuks muutmist)

5.LOOMALIIGID

Koer, kass.

6.NÄIDUSTUS(ED)

Teatud naha, pehmete kudede, kuseteede ja raskete periodontaalinfektsioonide raviks.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

Pärast lahuse valmistamist kasutada ära 28 päeva jooksul.

Kasutatav kuni:

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2 °C – 8 °C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult (enne ja pärast lahustamist).

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgia

16.MÜÜGILOA NUMBRID

EU/2/06/059/001

EU/2/06/059/002

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

ETIKETT (20 ml LÜOFILISEERITUD PULBRI VIAAL)

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Convenia 80 mg/ml pulber süstelahuse valmistamiseks koertele ja kassidele

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

Iga viaal sisaldab 852 mg tsefovetsiini.

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

10 ml (pärast manustamiskõlblikuks muutmist).

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

Subkutaanseks manustamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

5.KEELUAEG

6.PARTII NUMBER

Lot {number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

Pärast lahuse valmistamist kasutada ära 28 päeva jooksul.

Kasutatav kuni:

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

ETIKETT (15 ml LAHUSTI VIAAL)

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Convenia lahusti

2.TOIMEAINE JA ABIAINETE SISALDUS

13 mg/ml bensüülalkoholi süstevees

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

10 ml

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

5.KEELUAEG

6.PARTII NUMBER

Lot {number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

ETIKETT (5 ml LÜOFILISEERITUD PULBRI VIAAL)

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Convenia 80 mg/ml pulber süstelahuse valmistamiseks koertele ja kassidele

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

340 mg tsefovetsiini

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

4 ml (pärast manustamiskõlblikuks muutmist).

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

Subkutaanseks manustamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

5.KEELUAEG

6.PARTII NUMBER

Lot {number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

Pärast lahuse valmistamist kasutada ära 28 päeva jooksul.

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

ETIKETT (10 ml LAHUSTI VIAAL)

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Convenia lahusti

2.TOIMEAINE JA ABIAINETE SISALDUS

13 mg/ml bensüülalkoholi

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

4 ml

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

5.KEELUAEG

6.PARTII NUMBER

Lot {number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid