Cortavance (hydrocortisone aceponate) - QD07AC

CORTAVANCE

Kokkuvõte üldsusele

Käesolev dokument on veterinaarravimi Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas veterinaarravimite komitee hinnangu alusel, mis tugineb esitatud dokumentidele, koostati soovitused ravimi kasutustingimuste kohta.

See dokument ei asenda vahetut nõupidamist teie loomaarstiga. Kui soovite ravitava looma haigusseisundi või ravi kohta rohkem teavet, võtke palun ühendust oma loomaarstiga. Kui soovite lisateavet veterinaarravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Mis on Cortavance?

Cortavance on pihustatav lahus, mis sisaldab toimeainena hüdrokortisoonatseponaati.

Milleks Cortavance’i kasutatakse?

Cortavance’i kasutatakse põletikuliste ja sügelusega nahaseisundite ravimiseks koertel. Cortavance’i antakse üks kord päevas seitsme päeva jooksul. Seda pihustatakse haigestunud piirkonnale, vältides sattumist silma. Pumppihusti kahekordse pihujoaga manustatakse annus, millest piisab ligikaudu 100 cm2 suuruse piirkonna ravimiseks. Kui seitsme päeva jooksul paranemist märgata ei ole, peab loomaarst ravi ümber hindama.

Kuidas Cortavance toimib?

Cortavance’i toimeaine hüdrokortisoonatseponaat on steroid, mis on põletikku vähendav aine. See steroid on sellises keemilises vormis (diester), mis muudab selle kasutamisel nahaseisundite raviks efektiivseks väikestes annustes, sest ravim suudab tungida naha väliskihti ja püsida seal pikema aja vältel.

Kuidas Cortavance’i uuriti?

Toimiku kliiniline osa koosnes annuse kindlaksmääramise uuringute ja ühe väliuuringu tulemustest. Väliuuring oli mitmekeskuseline uuring, milles võrreldi sügeleva nahaseisundiga koerte ravi Cortavance’iga ühe teise steroidi sisaldava ravimiga. 54 koera raviti Cortavance’iga ja 51 koera teise ravimiga.

Milles seisneb uuringute põhjal Cortavance’i kasulikkus?

Annuse kindlaksmääramiseks läbiviidud uuringud toetasid üldiselt valitud annust ja ravi kestust. Mitmes uuringus saavutati kontrollitud tingimustes nahaseisundi oluline paranemine, kuid sügelemise oluline vähenemine ilmnes ainult ühes laboratoorses uuringus, milles koeri raviti samal ajal väliste parasiitide vastu. Väliuuringu tulemused näitasid Cortavance’i ja võrdlusravimi võrreldavat efektiivsust.

Millised on Cortavance’iga kaasnevad riskid?

Kõrvaltoimetest Cortavance’iga ravitud loomadel ei ole teatatud. Ravitav piirkond ei tohiks üldjuhul ületada looma kahe külje suurust piirkonda. Enne ravi tuleb ravida terveks muud olemasolevad nahaseisundid (näiteks infektsioon) ning Cortavance’i ei tohi kasutada nahahaavanditel. Ravimit ei tohi üldjuhul kasutada Cushingi sündroomiga (häire, mille korral kehas tekib liiga palju looduslikku steroidi) koertel ega noortel loomadel (alla 7 kuu vanuses), sest teadaolevalt aeglustavad steroidid kasvu.

Milliseid ettevaatusmeetmeid peab loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene võtma?

Pärast ravimi kasutamist tuleb pesta käed. Juhuslikul puutumusel (nahale või silma sattumisel) tuleb pesta vastavat kohta hoolikalt veega.

Juhusliku allaneelamise korral peab pöörduma kohe arsti poole ja näitama ravimi pakendi infolehte või etiketti.

Pihustada on soovitav hästi ventileeritud kohas. Pihustuslahus on kergesti süttiv ja seda ei tohi kasutada lahtise tule ega hõõguva materjali läheduses. Ravimi käsitsemise ajal ei tohi suitsetada.

Miks Cortavance heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee otsustas, et Cortavance’i kasulikkus põletikuliste ja sügelevate nahaseisundite ravis on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ning Cortavance’ile soovitati anda müügiluba. Ravimi kasulikkuse ja riski suhte leiate käesoleva Euroopa avaliku hindamisaruande 6. jaotisest.

Muu teave Cortavance’i kohta

Euroopa Komisjon väljastas Cortavance’i müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele Virback S.A. 09.01.2007. Teave ravimi retseptinõuete kohta on esitatud sildil/välispakendil.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 09.01.2007.

EMEA 2007

Kommentaarid