Cortavance (hydrocortisone aceponate) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QD07AC

A. BIOLOOGILIS(T)E TOIMEAINE(TE) TOOTJA(d) JA TOOTMISLOA HOIDJA(d), KES VASTUTAB (VASTUTAVAD) RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST

Bioloogilis(t)e toimeaine(te) tootja(te) nimi (nimed) ja aadress(id)

Hovione Farmaciencia SA

Sete Casas

2674-506 Loures

Portugal

Ravimipartii väljastamise eest vastutava(te) tootja(te) nimi (nimed) ja aadress(id)

VIRBAC SA

1ère Avenue - 2065 m – L.I.D

06516 Carros, Prantsusmaa

B. MÜÜGILOA TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE VÕI KASUTAMISE OSAS

Retseptiravim.

Müügiloa hoidja on kohustatud Euroopa Komisjoni informeerima selle müügiloa alusel registreeritud ravimi turustamiplaanidest.

C. MÜÜGILOA TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD OHUTU JA EFEKTIIVSE KASUTAMISE OSAS

Ei kohaldata.

D.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Ei kohaldata.

Kommentaarid