Cortavance (hydrocortisone aceponate) – Pakendi märgistus - QD07AC

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Pappkarp 76 ml pudeliga.

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

CORTAVANCE 0,584 mg/ml nahasprei lahus koertele

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Hüdrokortisoonatseponaat

0,584 mg/ml

3.RAVIMVORM

Nahasprei, lahus

4.PAKENDI SUURUS

76 ml

5.LOOMALIIGID

Koer

6.NÄIDUSTUS(ED)

Põletiku ja sügelusega kulgeva dermatoosi sümptomaatiliseks raviks koertel.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Naha pinnale manustamiseks.

Enne kasutamist lugeda pakendi infolehte.

8.KEELUAJAD

Ei rakendata.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

Pärast pakendi avamist kasutada ära 6 kuu jooksul.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Ei ole.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: lugeda pakendi infolehte.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks ─ tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

VIRBAC SA

1ère Avenue - 2065 m – L.I.D

06516 Carros

PRANTSUSMAA

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/06/069/001

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Pappkarp 31 ml pudeliga

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

CORTAVANCE 0,584 mg/ml nahasprei lahus koertele

2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Hüdrokortisoonatseponaat

0,584 mg/ml

3. RAVIMVORM

Nahasprei, lahus

4. PAKENDI SUURUS

31 ml

5. LOOMALIIGID

Koer

6. NÄIDUSTUS(ED)

Põletiku ja sügelusega kulgeva dermatoosi sümptomaatiliseks raviks koertel.

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Naha pinnale manustamiseks.

Enne kasutamist lugeda pakendi infolehte.

8. KEELUAJAD

Ei rakendata.

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

10. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

Pärast pakendi avamist kasutada ära 6 kuu jooksul.

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Ei ole.

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: lugeda pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks ─ tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

VIRBAC SA

1ère Avenue - 2065 m – L.I.D

06516 Carros

PRANTSUSMAA

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/06/069/001

17. TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii {number}

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Pudel – 76 ml

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

CORTAVANCE 0,584 mg/ml nahasprei lahus koertele

2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Hüdrokortisoonatseponaat

0,584 mg/ml

3. RAVIMVORM

Nahasprei, lahus

4. PAKENDI SUURUS

76 ml

5. LOOMALIIGID

Koer

6. NÄIDUSTUS(ED)

Põletiku ja sügelusega kulgeva dermatoosi sümptomaatiliseks raviks koertel.

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Naha pinnale manustamiseks.

Enne kasutamist lugeda pakendi infolehte.

8. KEELUAJAD

Ei rakendata.

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

10. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

Pärast pakendi avamist kasutada ära 6 kuu jooksul.

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Ei ole.

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks ─ tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

VIRBAC SA

1ère Avenue - 2065 m – L.I.D

06516 Carros

PRANTSUSMAA

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/06/069/001

17. TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

Pudel – 31 ml

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

CORTAVANCE 0,584 mg/ml nahasprei lahus koertele

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

Hüdrokortisoonatseponaat

0,584 mg/ml

Ei sisalda säilitusainet

 

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

31 ml

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

Naha pinnale manustamiseks.

5.KEELUAEG

6.PARTII NUMBER

Lot{number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

Pärast esmast avamist, kasutada kuni 6 kuud.

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid