Equioxx (firocoxib) – Pakendi märgistus - QM01AH90

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA

JÄRGMISED ANDMED

Pappkarp

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

EQUIOXX 8,2 mg suukaudne pasta.

Firocoxib

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Firokoksiib 8,2 mg/g

3.RAVIMVORM

Suukaudne pasta

4.PAKENDI SUURUS

1 süstal

7 süstalt

14süstalt

5.LOOMALIIGID

Hobustele

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudseks manustamiseks:

8.KEELUAJAD

Lihale ja söödavatele kudedele: 26 päeva

Mitte kasutada märadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne kasutamist lugeda pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

Pärast pakendi avamist kasutada 3 kuu jooksul.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Pärast kasutamist asetada kork tagasi süstlale.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: lugeda pakendi infolehte.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne

France

16.MÜÜGILOA NUMBER

EU/2/08/083/001

EU/2/08/083/004

EU/2/08/083/005

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot {number}

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD

VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Süstla etikett

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

EQUIOXX 8,2 mg/g suukaudne pasta hobustele

Firocoxib

2.TOIMEAINE KOGUS

Firocoxib 8,2 mg/g

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

7,32 g suukaudne pasta

4.MANUSTAMISTEE(D)

Suukaudseks manustamiseks

5.KEELUAJAD

Lihale ja söödavatele kudedele: 26 päeva

Mitte kasutada märadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks

6.PARTII NUMBER

Lot {number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

Pärast pakendi avamist kasutada 3 kuu jooksul.

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA

JÄRGMISED ANDMED

Pappkarp

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

EQUIOXX 20 mg/ml süstelahus

Firocoxib

2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Firokoksiib 20 mg/ml

3. RAVIMVORM

Süstelahus

4. PAKENDI SUURUS(ED)

25 ml

6 x 25 ml

5. LOOMALIIGID

Hobustele

6. NÄIDUSTUS(ED)

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intravenoosselt

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAJAD

Keeluajad:

Lihale ja söödavatele kudedele: 26 päeva

Mitte kasutada märadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte

10. KÕLBLIKKUSAEG

EXP{kuu/aasta}

Pärast pakendi avamist kasutada kuni 1 kuu jooksul.

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: lugege pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim

14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne

France

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/08/083/002

EU/2/08/083/ 003

17. TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD

VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Viaal-25ml

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

EQUIOXX 20 mg/ml süstelahus hobustele

Firocoxib

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

Firocoxib 20 mg/ml

3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

25ml

4. MANUSTAMISTEE(D)

IV

5. KEELUAJAD

Keeluajad: Lihale ja söödavatele kudedele: 26 päeva

Mitte kasutada märadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

6. PARTII NUMBER

Lot{number}

7. KÕLBLIKKUSAEG

EXP{kuu/aasta}

Pärast pakendi avamist kasutada kuni 1 kuu jooksul.

8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PAPPKARP

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

EQUIOXX närismistabletid hobustele firocoxib

2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Firokoksiib 5 7mg

3. RAVIMVORM

Närimistablett

4. PAKENDI SUURUS(ED)

10 tabletti

30 tabletti

60 tabletti

180 tabletti

5. LOOMALIIGID

Hobused (450-600 kg)

6. NÄIDUSTUS(ED)

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudselt.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

Lihale ja söödavatele kudedele: 26 päeva

Ei ole lubatud kasutamiseks loomadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Ainult hobustele kaaluvahemikus 450-600 kg.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED

VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne

France

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/08/083/006 10 tabletti

EU/2/08/083/007 30 tabletti

EU/2/08/083/008 180 tabletti

EU/2/08/083/009 60 tabletti

17. TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

Pudeli etikett

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

EQUIOXX 57 mg närismistabletid hobustele

2. TOIMEAINE(TE) KOGUS

Firocoxib 57 mg

3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

60 tabletti

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

Suukaudselt.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

5.KEELUAEG

Lihale ja söödavatele kudedele: 26 päeva

Ei ole lubatud kasutamiseks loomadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks

6. PARTII NUMBER

Lot {number}

7. KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER –VÕI RIBAPAKENDIL

Blister

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

EQUIOXX 57 mg närimistbalett

Firocoxib

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Ceva Santé Animale

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

4.PARTII NUMBER

Lot {number}

5.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid