Fevaxyn Pentofel (inactivated feline calicivirus/inactivated...) – Ravimi omaduste kokkuvõte - QI06AL01

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Fevaxyn Pentofel
ATC: QI06AL01
Toimeaine: inactivated feline calicivirus/inactivated feline Chlamydophila felis /inactivated feline leukaemia virus/inactivated feline panleukopenia virus / inactivated feline rhinotracheitis virus
Tootja: Zoetis Belgium SA; 

Artikli sisu

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Fevaxyn Pentofel, süstesuspensioon kassidele

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 doos (süstal 1 ml lahusega) sisaldab:

Toimeained

Suhteline tugevus

Inaktiveeritud kasside panleukopeenia viirus, tüvi CU4

8,50–12,25

Inaktiveeritud kasside kaltsiviirus, tüvi 255

1,26–2,40

Inaktiveeritud kasside rinotrahheiidi viirus, tüvi 605

1,39–2,10

Inaktiveeritud kasside Chlamydophila felis, tüvi Cello

1.69–3,50

Inaktiveeritud kasside leukeemia viirus, tüvi 61E

1,45–2,00

Adjuvandid

 

etüleen/maleiinanhüdriid (EMA-31)

1% (v/v)

neokrüül

3% (v/v)

emulsigen SA

5% (v/v)g

 

 

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

3.RAVIMVORM

Süstesuspensioon.

Vaktsiin on välimuselt kahvaturoosa piimjas vedelik, milles ei tohi olla tahkeid osakesi.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid

Kass

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

9 nädala vanuste ja vanemate tervete kasside aktiivseks immuniseerimiseks kasside panleukopeenia ja kasside leukeemia viiruse vastu ning hingamisteede haiguste vastu, mille põhjustajateks on kasside rinotrahheiidi viirus, kasside kaltsiviirus ja Chlamydophila felis.

4.3. Vastunäidustused

Ei ole.

4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Vaktsineerimine ei mõjuta kasside leukeemia viiruse (FeLV) nakkuse kulgu kassidel, kes vaktsineerimise ajal olid juba nakatunud, st. et need kassid levitavad viirust sõltumata vaktsineerimisest; järelikult võivad need loomad ohustada vastuvõtlikke kasse ümbruskonnas. Seetõttu on soovitav kassid, kellel on reaalne oht nakatuda FeLV-iga, enne vaktsineerimist

testida FeLV antigeenile. Negatiivsed loomad vaktsineerida, positiivsed loomad isoleerida teistest kassidest ja testida uuesti 1-2 kuu pärast. Teist korda positiivseks osutunud kassid

võib lugeda püsivalt FeLV-ga nakatunuks ning siis ka vastavalt tegutseda. Teisel testimisel negatiivseks osutunud kassid võib vaktsineerida, sest tõenäoliselt on nad tervistunud.

4.5. Ettevaatusabinõud

Erihoiatused kasutamisel loomadel

Anafülaktilise reaktsiooni tekkimisel manustada lihasesiseselt adrenaliini.

FeLV positiivsete kasside vaktsineerimisest ei ole kasu. Vt. täpsemalt punkt 4.4.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Kasutajale

See veterinaarravim sisaldab mineraalõli. Juhuslik süstimine iseendale võib põhjustada tugevat valu ja turset, eriti kui on süstitud liigesepiirkonda või sõrme. Harvadel juhtudel võib

see viia vigastatud sõrme kaotuseni, kui viivitamatult ei pöörduta arsti poole.

Kui olete juhuslikult endale seda veterinaarravimit süstinud, võtta kaasa pakendi infoleht ja pöörduda viivitamatult arsti poole, isegi kui süstitud kogus oli väga väike.

Juhul kui valu püsib rohkem kui 12 tundi pärast arstlikku kontrolli, pöörduda uuesti arsti poole.

Arstile

See veterinaarravim sisaldab mineraalõli. Isegi kui süstitud kogus on väike, võib juhuslik veterinaarravimi manustamine põhjustada tugevat turset, mis võib kaasa tuua isheemilise nekroosi ja isegi sõrme kaotuse. Tuleb osutada KOHEST kirurgilist abi, vajalikuks võib osutuda süstepiirkonna lõikus ja loputamine, eriti kui kaasatud on sõrme koed või kõõlus.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Harvadel juhtudel võib vaktsineeritud kassidel esineda vaktsineerimisjärgseid nähte, s.h. mööduv palavik, oksendamine, anoreksia ja/või depressioon, mis kaovad tavaliselt 24 tunni jooksul.

Harva võib täheldada süstekoha reaktsioonina turset, valu, sügelust või karvakadu.

Üliharvadel juhtudel on täheldatud anafülaktilist reaktsiooni turse, sügeluse, respiratoorsete ja südametöö häiretega, raskeid seedetrakti häireid või šokki esimeste vaktsineerimisjärgsete tundide jooksul. Ravi vt. punkt 4.5.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

-Väga sage (ühe ravikuuri jooksul ilmnes(id) kõrvaltoime(d) rohkem kui 1-l 10 looma hulgast)

-Sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 100-st)

- Aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 1000-st)

-Harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 10 000-st)

-Väga harv (vähem kui 1 loomal 10 000-st, kaasa arvatud harva esinevad üksikjuhud).

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Vaktsiini ohtust tiinetele emastele kassidele ei ole uuritud. Tiinete emaste kasside vaktsineerimine ei ole soovitatav.

4.8.Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast

ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.

4.9. Annustamine ja manustamisviis

Eeltäidetud süstalt tuleb korralikult loksutada ja manustada süstla sisu subkutaanselt, järgides aseptika reegleid. Manustamisel tuleb tähelepanu pöörata kaasasoleva steriilse nõela aseptilisele paigutamisele süstla külge.

Baasvaktsineerimine: kassidele vanuses 9 nädalat ja vanemad, süstida kaks doosi 3 - 4

nädalaste intervallidega. Lisadoos on soovitav manustada kassipoegadele, kes elavad kõrge FeLV riski keskkonnas ja kelle esimene vaktsineerimine oli enne 12. elunädalat.

Revaktsineerimine: 1 kord aastas.

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Üledoosi manustamisel pole täheldatud muid kõrvaltoimeid kui need, mis on ära toodud punktis 4.6 “Kõrvaltoimed”.

4.11. Keeluaeg (-ajad)

Ei rakendata.

5.IMMUNOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: immunoloogilised ained kaslastele, inaktiveeritud viirus- ja baktervaktsiinid.

ATC-vet kood: QI06AL01.

Fevaxyn Pentofel stimuleerib aktiivse immuunsuse tekkimist kasside panleukopeenia viiruse, kasside rinotrahheiidi viiruse, kasside kaltsiviiruse, kasside Chlamydia felis ja kasside

leukeemia viiruse vastu.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu

Eagles Earles’i sööde koos Hepesiga.

6.2. Sobimatus

Mitte segada teiste veterinaarravimitega.

6.3. Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.

6.4.Säilitamise eritingimused

Hoida ja transportida külmas 2 °C–8°C.

Mitte hoida sügavkülmas.

Hoida valguse eest kaitstult.

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

Ühekordselt kasutatav I tüüp klaasist süstal sisaldab 1 ml vaktsiini.Süstal on suletud kummiotsikuga.

Pakend: üks pappkarp sisaldab 10 või 20 või 25 × 1 ml eeltäidetud süstalt ja vastavalt 10, 20 või 25 steriilset nõela.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6.Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravimid või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/96/002/001-003

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 5. veebruar 1997

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 27.veebruar 2007

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt (http://www.ema.europa.eu/)

TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.

Kommentaarid