Fevaxyn Pentofel (inactivated feline calicivirus/inactivated...) – Pakendi märgistus - QI06AL01

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Fevaxyn Pentofel
ATC: QI06AL01
Toimeaine: inactivated feline calicivirus/inactivated feline Chlamydophila felis /inactivated feline leukaemia virus/inactivated feline panleukopenia virus / inactivated feline rhinotracheitis virus
Tootja: Zoetis Belgium SA; 

Artikli sisu

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp 10 × 1 doosiga süstalt; 20 × 1 doosiga süstalt; 25 × 1 doosiga süstalt

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Fevaxyn Pentofel süstesuspensioon kassidele

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Iga 1 ml doos sisaldab:

inaktiveeritud FPV (R.P 8,50–12,25); FCV (R.P 1,26–2,40); FVR (R.P 1,39–2,10); Chlam (R.P 1,69–3,50); FeLV (R.P 1,45–2,00)

Adjuvant: mineraalõli.

3.RAVIMVORM

Süstesuspensioon

4.PAKENDI SUURUS(ED)

10 × 1 doosiga süstalt.

20 × 1 doosiga süstalt.

25 × 1 doosiga süstalt.

5.LOOMALIIGID

Kass

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Subkutaanseks manustamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugeda pakendi infolehte.

Juhuslik süstimine on ohtlik.

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida külmutatult 2 °C–8 °C.

Mitte hoida sügavkülmas.

Kaitsta valguse eest.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED O KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/96/002/001 10 × 1 ml

EU/2/96/002/002 20 × 1 ml

EU/2/96/002/003 25 × 1 ml

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

1 doos 1 ml

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Fevaxyn Pentofel kassidele

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

FPV, FCV, FVR, Chlam, FeLV

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

1 ml

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

s. c.

5.KEELUAEG

6.PARTII NUMBER

Lot {number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid