Fevaxyn Pentofel (inactivated feline calicivirus/inactivated...) – Pakendi infoleht - QI06AL01

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Fevaxyn Pentofel
ATC: QI06AL01
Toimeaine: inactivated feline calicivirus/inactivated feline Chlamydophila felis /inactivated feline leukaemia virus/inactivated feline panleukopenia virus / inactivated feline rhinotracheitis virus
Tootja: Zoetis Belgium SA; 

Artikli sisu

PAKENDI INFOLEHT

Fevaxyn Pentofel, süstesuspensioon kassidele

1.MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

2.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Fevaxyn Pentofel, süstesuspensioon kassidele

3.TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 doos (süstal 1 ml lahusega) sisaldab:

Toimeained

Suhteline tugevus

Inaktiveeritud kasside panleukopeenia viirus, tüvi CU4

8,50–12,25

Inaktiveeritud kasside kaltsiviirus, tüvi 255

1,26–2,40

Inaktiveeritud kasside rinotrahheiidi viirus, tüvi 605

1,39–2,10

Inaktiveeritud kasside Chlamydophila felis, tüvi Cello

1,69–3,50

Inaktiveeritud kasside leukeemia viirus, tüvi 61E

1,45–2,00

Adjuvandid

 

etüleen/maleiinanhüdriid (EMA-31)

1% (v/v)

neokrüül

3% (v/v)

emulsigen SA

5% (v/v)g

 

 

4.NÄIDUSTUS(ED)

9 nädala vanuste ja vanemate tervete kasside aktiivseks immuniseerimiseks kasside panleukopeenia ja kasside leukeemia viiruse vastu ning hingamisteede haiguste vastu, mille põhjustajateks on kasside rinotrahheiidi viirus, kasside kaltsiviirus ja Chlamydophila felis.

5.VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte manustada tiinetele kassidele.

6.KÕRVALTOIMED

Vaktsineeritud kassidel võib esineda vaktsineerimisjärgseid nähte, s.h. mööduv palavik, oksendamine, anoreksia ja/või depressioon, mis kaovad tavaliselt 24 tunni jooksul.

Harva võib täheldada süstekoha reaktsioonina turset, valu, sügelust või karvakadu.

Üliharvadel juhtudel on täheldatud anafülaktilist reaktsiooni turse, sügeluse, respiratoorsete ja südametöö häiretega, raskeid seedetrakti häireid või šokki esimeste vaktsineerimisjärgsete tundide jooksul.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

-Väga sage (ühe ravikuuri jooksul ilmnes(id) kõrvaltoime(d) rohkem kui 1-l 10 looma hulgast)

-Sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 100-st)

- Aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 1000-st)

-Harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 10 000-st)

-Väga harv (vähem kui 1 loomal 10 000-st, kaasa arvatud harva esinevad üksikjuhud).

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

7.LOOMALIIGID

Kass

8.ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

1 ml. Subkutaanseks manustamiseks.

Baasvaktsineerimine: kassid vanuses 9 nädalat ja vanemad, süstida kaks doosi 3 - 4 nädalaste intervallidega. Lisadoos on soovitav manustada kassipoegadele, kes elavad kõrge kasside leukeemia viiruse (FeLV) riski keskkonnas ja kelle esimene vaktsineerimine oli enne 12. elunädalat.

Revaktsineerimine: 1 kord aastas.

9.SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Eeltäidetud süstalt tuleb korralikult loksutada ja manustada süstla sisu subkutaanselt, järgides aseptika reegleid. Manustamisel tuleb tähelepanu pöörata kaasasoleva steriilse nõela aseptilisele paigutamisele süstla külge.

10.KEELUAEG

Ei rakendata.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida ja transportida külmas 2 °C–8 °C.

Kaitsta valguse eest. Mitte lasta külmuda.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast EXP

12.ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta:

Vaktsineerimine ei mõjuta FeLV nakkuse kulgu kassidel, kes vaktsineerimise ajal olid juba nakatunud, st. et need kassid levitavad viirust sõltumata vaktsineerimisest; järelikult võivad need loomad ohustada vastuvõtlikke kasse ümbruskonnas. Seetõttu on soovitav kassid, kellel on reaalne oht nakatuda FeLV-iga, enne vaktsineerimist testida FeLV antigeenile.

Negatiivsed loomad vaktsineerida, positiivsed loomad isoleerida teistest kassidest ja testida uuesti 1-2 kuu pärast. Teist korda positiivseks osutunud kassid võib lugeda püsivalt FeLV-ga

nakatunuks ning siis ka vastavalt tegutseda. Teisel testimisel negatiivseks osutunud kassid võib vaktsineerida, sest tõenäoliselt on nad tervistunud.

Erihoiatused kasutamisel loomadel:

Anafülaktilise reaktsiooni tekkimisel manustada intramuskulaarselt adrenaliini. FeLV-positiivsete kasside vaktsineerimisest ei ole kasu.

Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed Ettevaatusabinõud:

Kasutajale:

See veterinaarravim sisaldab mineraalõli. Juhuslik süstimine iseendale võib põhjustada tugevat valu ja turset, eriti kui on süstitud liigesepiirkonda või sõrme. Harvadel juhtudel võib see viia vigastatud sõrme kaotuseni, kui viivitamatult ei pöörduta arsti poole.

Kui olete juhuslikult endale seda veterinaarravimit süstinud, võtta kaasa pakendi infoleht ja

pöörduda viivitamatult arsti poole, isegi kui süstitud kogus oli väga väike.

Juhul kui valu püsib rohkem kui 12 tundi pärast arstlikku kontrolli, pöörduda uuesti arsti poole.

Arstile:

See veterinaarravim sisaldab mineraalõli. Isegi kui süstitud kogus on väike, võib juhuslik

veterinaarravimi manustamine põhjustada tugevat turset, mis võib kaasa tuua isheemilise nekroosi ja isegi sõrme kaotuse. Tuleb osutada KOHEST kirurgilist abi, vajalikuks võib

osutuda süstepiirkonna lõikus ja loputamine, eriti kui tabandunud on sõrme koed või kõõlus.

Tiinus:

Vaktsiini ohutust tiinetele emastele kassidele ei ole uuritud. Tiinete kasside vaktsineerimine ei ole soovitatav.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed:

Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste

veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):

Üledoosi manustamisel pole täheldatud muid kõrvaltoimeid kui need, mis on ära toodud punktis 6.

Sobimatus:

Mitte segada teiste veterinaarravimitega.

13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

14.PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt (http://www.ema.europa.eu/)

15.LISAINFO

10 × 1 ml pakend: Karp 10 ühte doosi sisaldava eeltäidetud süstla ja 10 steriilse nõelaga 20 × 1 ml pakend: Karp 20 ühte doosi sisaldava eeltäidetud süstla ja 20 steriilse nõelaga 25 × 1 ml pakend: Karp 25 ühte doosi sisaldava eeltäidetud süstla ja 25 steriilse nõelaga

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Zoetis Belgium SA

Oriola Vilnius UAB

Tél/Tel.: +32 (0) 800 99 189

Tel: +370 610 05088

Република България

Luxembourg/Luxemburg

Zoetis Belgium SA

Zoetis Belgium SA

Teл: +359 2 4775791

Tél/Tel.: +352 8002 4026

Česká republika

Magyarország

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Zoetis Hungary Kft.

Tel: +420 257 101 111

Tel: +361 224 5222

Danmark

Malta

Orion Pharma Animal Health

Agrimed Limited

Tlf: +45 86 14 00 00

Tel: +356 21 465 797

Deutschland

Nederland

Zoetis Deutschland GmbH

Zoetis B.V.

Tel: +49 30 330063 0

Tel: +31 (0)10 714 0900

Eesti

Norge

Oriola Vilnius UAB

Orion Pharma Animal Health

Tel: +370 610 05088

Tlf: +47 40 00 41 90

Ελλάδα

Österreich

Zoetis Hellas S.A.

Zoetis Österreich GmbH

Τηλ.: +30 210 6791900

Tel: +43 1 2701100 110

España

Polska

Zoetis Spain, S.L.

Zoetis Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 4191900

Tel: +48 22 2234800

France

Portugal

Zoetis France

Zoetis Portugal, Lda.

Tél: +33 (0)810 734 937

Tel: +351 21 042 72 00

Hrvatska

România

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Zoetis România S.R.L.

Tel: +385 1 644 1460

Tel: +40 21 202 3083

Ireland

Slovenija

Zoetis Belgium SA

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +353 (0) 1 256 9800

Tel: +385 1 644 1460

Ìsland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Sími: +354 540 80 00

Tel: +420 257 101 111

Italia

Suomi/Finland

Zoetis Italia S.r.l.

Zoetis Finland Oy

Tel: +39 06 3366 8133

Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

Kύπρος

Sverige

Zoetis Hellas S.A.

Orion Pharma Animal Health

Τηλ.: +30 210 6791900

Tlf: +46 (0)8 623 64 40

Latvija

United Kingdom

Oriola Vilnius UAB

Zoetis UK Limited

Tel: +370 610 05088

Tel: +44 (0) 845 300 8034

Kommentaarid