Incurin (estriol) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QG03CA04

Artikli sisu

A.BIOLOOGILIS(T)E TOIMEAINE(TE) TOOTJA(d) JA> TOOTMISLOA HOIDJA(d), KES VASTUTAB (VASTUTAVAD) RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST

Bioloogilis(t)e toimeaine(te) tootja(te) nimi (nimed) ja aadress(id)

Aspen Oss B.V.

Kloosterstraat 6

5349 AB Oss

Holland

Ravimipartii väljastamise eest vastutava(te) tootja(te) nimi (nimed) ja aadress(id)

Intervet International B.V. Wim de Koerverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

B.MÜÜGILOA TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE VÕI KASUTAMISE OSAS

Tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

C.MÜÜGILOA TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD OHUTU JA EFEKTIIVSE KASUTAMISE OSAS

Ei kohaldata.

D.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Ei kohaldata.

Kommentaarid