Leucogen (purified p45 FeLV-envelope antigen) - QI06AA01

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Leucogen
ATC: QI06AA01
Toimeaine: purified p45 FeLV-envelope antigen
Tootja: Virbac S.A.

Leucogen

kasside leukeemia vaktsiin (inaktiveeritud)

See on vaktsiini Leucogen Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas amet hindas veterinaarvaktsiini, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi. Hindamisaruandes ei anta Leucogeni kasutamise praktilisi nõuandeid.

Kui loomaomanikud või -pidajad vajavad Leucogeni kasutamise praktilisi nõuandeid, peavad nad lugema pakendi infolehte või pöörduma oma veterinaararsti või apteekri poole.

Mis on Leucogen ja milleks seda kasutatakse?

Leucogen on veterinaarvaktsiin, mida kasutatakse vähemalt 8-nädalaste kasside kaitsmiseks kasside leukeemia eest. Kasside leukeemia on nakkushaigus, mida põhjustab kasside leukeemia viirus (FeLV). Haiguse sümptomid on näiteks isutus, kaalulangus, karvastiku seisundi halvenemine, palavik, kahvatud igemed ja kõhulahtisus; püsivalt nakatunud kassid võivad viirust levitada teistele kassidele.

Vaktsiin sisaldab kasside leukeemia viiruse väliskesta valku.

Kuidas Leucogeni kasutatakse?

Leucogeni turustatakse süstesuspensioonina ja see on retseptivaktsiin.

Vaktsiini manustatakse kassidele subkutaanse (nahaaluse) süstena. Esmane vaktsineerimiskuur koosneb kahest vähemalt 8-nädalastele kassidele 3- või 4-nädalase vahega manustatavast süstest. Kui kassipoeg võib olla saanud emalt antikehad, tohib alates 15. elunädalast teha kolmanda süste. Kord aastas on vaja revaktsineerimist (üks süste). Kaitse tekib 3 nädalat pärast esmast vaktsineerimist ja kestab ühe aasta.

Kuidas Leucogen toimib?

Leucogen on vaktsiin. Vaktsiinid n-ö õpetavad immuunsüsteemi (organismi looduslikke kaitsemehhanisme) kaitsma organismi haiguse eest. Leucogen sisaldab väikeses koguses

viirusümbrise p45-valku, mida leidub viiruse väliskestas. Vaktsiinis kasutatavat FeLVi valku ei eraldata viirustest, vaid see valmistatakse bakterist rekombinanttehnika abil. Kui kassile manustatakse vaktsiini, peab kassi immuunsüsteem viirust võõraks ja tekitab selle vastu antikehi. Kui immuunsüsteem puutub hiljem FeLViga uuesti kokku, tekivad antikehad kiiremini. See aitab kaitsta haiguse eest, mida viirus põhjustab.

Samuti sisaldab Leucogen immuunvastuse tugevdamiseks adjuvante (alumiiniumhüdroksiidi geeli ja tšiili seebikoorepuu ekstrakti).

Milles seisneb uuringute põhjal Leucogeni kasulikkus?

Ühes väliuuringus tehti 8–9-nädalastele kassipoegadele vaktsiiniga Leucogen esmane vaktsineerimine (2 süstet 3-nädalase vahega) ja iga-aastane revaktsineerimissüst aasta hiljem. Kassipoegi, kellel olid tekkinud FeLV-vastased antikehad pärast esimest süsti, oli 69% ja pärast teist süsti 100%. Kasse, kellel olid FeLV-vastased antikehad säilinud enne iga-aastast revaktsineerimist, oli ligikaudu 64% ja kasse, kellel esinesid FeLV-vastased antikehad pärast revaktsineerimist, oli 100%.

Teises uuringus tehti 8–9-nädalastele kassipoegadele esmane vaktsineerimine kombinatsioonvaktsiiniga, mis sisaldas vaktsiini Feligen RCP (kasside viirusliku rinotrahheiidi, kasside kalitsiviroosi ja kasside panleukopeenia vastane vaktsiin) üht annust ja vaktsiini Leucogen üht annust. Pärast teist süstet olid FeLV-vastased antikehad tekkinud 100%-l kassipoegadest.

Mis riskid Leucogeniga kaasnevad?

Vaktsiini Leucogen kõige sagedam kõrvalnäht (võib esineda enam kui 1 kassil 100st) on mõõdukas lühiajaline turse või muhk pärast esimest süstet. See möödub tavaliselt iseenesest 3–4 nädala jooksul. Järgmiste süstete järel see reaktsioon väheneb.

Vaktsiini Leucogen ei tohi kasutada tiinetel kassidel.

Leucogeni kohta teatatud piirangute ja kõrvaltoimete täielik loetelu on pakendi infolehel.

Milliseid ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene?

Juhusliku enesesüstimise korral tuleb pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendi infolehte või etiketti.

Miks Leucogen heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee järeldas, et Leucogeni kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas vaktsiini kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita.

Muu teave Leucogeni kohta

Euroopa Komisjon andis Leucogeni müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, 17. juunil 2009.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Leucogeni kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Kui loomaomanikud või -pidajad vajavad Leucogeni kasutamise praktilisi nõuandeid, peavad nad lugema pakendi infolehte või pöörduma oma veterinaararsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 09-2017.

Kommentaarid