Leucogen (purified p45 FeLV-envelope antigen) – Pakendi märgistus - QI06AA01

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Leucogen
ATC: QI06AA01
Toimeaine: purified p45 FeLV-envelope antigen
Tootja: Virbac S.A.

Artikli sisu

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp 10 või 50 viaaliga

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Leucogen süstesuspensioon.

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Minimaalne puhastatud p45 FeLV ümbrise antigeeni kogus: 102 µg/ml.

3.RAVIMVORM

Süstesuspensioon.

4.PAKENDI SUURUS(ED)

10 x 1 ml

50 x 1 ml

5.LOOMALIIGID

Kass

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Subkutaanseks manustamiseks.

8.KEELUAJAD

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJA

Enne ravimi kasutamist lugeda pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP :

Pärast avamist tuleb ravim kohe ära kasutada.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida külmas.

Mitte lasta külmuda.

Hoida valguse eest kaitstult .

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Virbac

1ère avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros Cedex Prantsusmaa

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/09/096/001

EU/2/09/096/002

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot :

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Viaali etikett

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Leugocen, süstesuspensioon kassidele.

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

102 µg FeLV

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

1ml

4.MANUSTAMISTEE(D)

s.c.

5.KEELUAJAD

6.PARTII NUMBER

Lot :

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP :

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid