Leucogen (purified p45 FeLV-envelope antigen) – Pakendi infoleht - QI06AA01

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Leucogen
ATC: QI06AA01
Toimeaine: purified p45 FeLV-envelope antigen
Tootja: Virbac S.A.

Artikli sisu

PAKENDI INFOLEHT

LEUCOGEN süstesuspensioon kassidele.

1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja: Virbac

1ère avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros Cedex Prantsusmaa

2.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

LEUCOGEN süstesuspensioon kassidele.

3.TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml annuse kohta:

Toimeaine :

Minimaalne puhastatud p45 FeLV ümbrise antigeeni kogus: 102 µg

Adjuvandid:

3% alumiiniumhüdroksiidi geel, väljendatuna mg Al3+: 1 mg,

Quillaja saponaria (tšiili seebikoorepuu) puhastatud ekstrakt: 10 µg.

Abiained:

puhverdatud isotooniline lahus kuni 1 ml.

Opalestseeruv vedelik.

4.NÄIDUSTUS(ED)

Kasside aktiivseks immuniseerimiseks alates kaheksandast elunädalast kasside leukeemia vastu püsiva vireemia ja sellega seotud haiguse kliiniliste nähtude vältimiseks.

Immuunsuse algus: 3 nädalat pärast esmast vaktsineerimist.

Immuunsuse kestus on üks aasta pärast esmast vaktsineerimist.

5.VASTUNÄIDUSTUSED

Ei ole.

6.KÕRVALTOIMED

Pärast esimest süsti võib sageli esineda mõõdukas ja mööduv paikne reaktsioon (≤ 2 cm). See paikne reaktsioon võib olla paistetus, turse või sõlm ja laheneb iseenesest kõige rohkem 3 kuni 4 nädala jooksul. Pärast teist süsti ja järgnevaid manustamisi on see reaktsioon oluliselt vähenenud. Harvadel juhtudel võib täheldada valu palpeerimisel ja aevastamist või konjunktiviiti, mis taanduvad ilma ravita. Samuti võib täheldada tavapäraseid mööduvaid vaktsineerimisjärgseid nähte, nagu hüpertermia (kestab 1 kuni 4 päeva), apaatia, seedehäired.

Väga harvadel juhtudel on täheldatud anafülaktilisi reaktsioone. Anafülaktilise šoki korral tuleb määrata sobiv sümptomaatiline ravi.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

-Väga sage (ühe ravikuuri jooksul ilmnes(id) kõrvaltoime(d) rohkem kui 1-l 10 looma hulgast)

-Sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 100-st)

-Aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st)

-Harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 10,000-st)

-Väga harv (vähem kui 1-l loomal 10,000-st, kaasaarvatud harva esinevad üksikjuhud).

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

7.LOOMALIIGID

Kass

8.ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Subkutaanseks manustamiseks (naha alla).

Manustage üks annus veterinaarravimit subkutaanselt järgneva vaktsineerimisrežiimi kohaselt.

Esmane vaktsineerimine:

- esimene süst kassipoegadele alates kaheksandast elunädalast, - teine süst 3 või 4 nädala pärast.

Emalt saadud antikehad võivad negatiivselt mõjutada immuunvastust vaktsineerimisele. Kui eeldatakse emalt pärinevaite antikehade olemasolu, võib olla kohane kolmas süst alates 15. elunädalast.

Revaktsineerimine: iga-aastane.

9.SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Enne tarvitamist loksutada viaali õrnalt.

10.KEELUAJAD

Ei rakendata.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida ja transportida külmas (2ºC…8ºC).

Mitte külmutada.

Hoida valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda veterinaarravimit pärast etiketil märgitud kõlblikkusaja lõppu.

Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: kasutage kohe.

12.ERIHOIATUSED

Erihoiatused kasutamisel loomadel: Vaktsineerida ainult terveid loomi

Soovitatav on ussidevastane ravi vähemalt 10 päeva enne vaktsineerimist.

Vaktsineerida tuleb ainult kasside leukeemia viiruse (FeLV) suhtes negatiivseid kasse. Seetõttu on enne vaktsineerimist soovitatav testida FeLV olemasolu suhtes.

Anafülaktilise šoki korral tuleb määrata sobiv sümptomaatiline ravi.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Tiinus ja laktatsioon :

Tiinuse ajal mitte kasutada. Kasutamine laktatsiooni ajal ei ole soovitatav.

Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed:

Olemasolevad ohutuse ja efektiivsuse andmed näitavad, et seda vaktsiini võib segada FELIGEN CRP või FELIGEN RCP-ga. Ohutuse ja efektiivsusega seotud teavet selle vaktsiini kohta ei ole saadaval, kui seda kasutatakse mis tahes teiste veterinaarravimitega peale üleval nimetatud toodete. Otsus kasutada seda vaktsiini enne või pärast teise veterinaarravimi kasutamist tuleb seega teha olenevalt juhtumist.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):

Pärast veterinaarravimi üleannuse manustamist ei täheldatud muid kõrvaltoimeid peale nende, mida on mainitud lõigus 6, välja arvatud paiksed reaktsioonid, mis võivad kesta kauem (kõige rohkem 5 kuni 6 nädalat).

13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA

JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

 

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige palun oma veterinaararstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

14.PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti (koduleheküljelt aadressil http://www.ema.europa.eu/).

15.LISAINFO

Vahetu pakend:

3 ml klaasviaal 13 mm diameetriga butüülelastomeerist alumiiniumkapsliga kaetud korgiga.

Karp 10 viaaliga

Karp 50 viaaliga

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Magyarország

VIRBAC BELGIUM N.V.

VIRBAC S.A.

Esperantolaan 4

1ère avenue 2065 m – L.I.D

B-3001 Leuven

06516 Carros

Tel: +31 (0) 342 427 127

FRANCE

 

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Česká republika VIRBAC S.A.

Malta

1ère avenue 2065 m – L.I.D

VIRBAC S.A.

06516 Carros

1ère avenue 2065 m – L.I.D

FRANCE

06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

FRANCE

 

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Danmark

Nederland

VIRBAC Danmark A/S

VIRBAC NEDERLAND BV

Profilvej 1

Hermesweg 15

6000 Kolding

3771 ND-Barneveld

Tel: 45 2219 1733

Tel: 31 (0) 342 427 100

Deutschland

Norge

 

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH

VIRBAC S.A.

West Rögen 20

1ère avenue 2065 m – L.I.D

23843 Bad Oldesloe

06516 Carros

Tel: 49 (4531) 805 555

FRANCE

 

Tel: 33

(0) 4 92 08 73 00

Eesti

Österreich

OÜ ZOOVETVARU

VIRBAC Österreich GmbH

Uusaru 5

Hildebrandgasse 27

76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

1180 Wien

Tel: + 372 6 709 006

Tel: 43 (0) 1 21 834 260

E-mail: zoovet@zoovet.ee

 

Ελλάδα

VIRBAC HELLAS A.E.

rd Klm National Road Athens-Lamia 65 Agios Stefanos

Athens

Tel: +30 210 6219520 E-mail: info@virbac.gr

España

VIRBAC ESPAÑA S.A. 8950 Esplugues de Llobregat Barcelona

Tél: + 34 93 470 79 40

France

VIRBAC

1ère avenue 2065 m – L.I.D

06516 Carros

Tel.: 33 (0) 4 92 08 73 00 E-mail: dar@virbac.fr

Hrvatska

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D 06516 Carros

FRANCE

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Ireland

VIRBAC Ltd

UK-Suffolk IP30 9 UP

Tel: + 44 (0) 1359 243243

Island

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D

06516 Carros FRANCE

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Република България VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D 06516 Carros

FRANCE

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Polska

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D

06516 Carros FRANCE

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Portugal

VIRBAC DE Portugal

LABORATÓRIOS LDA

2080 Almeirim

Tel: (351) 243 570 500

România

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D

06516 Carros FRANCE

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Slovenija

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D

06516 Carros FRANCE

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Slovenská republika VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D

06516 Carros FRANCE

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia

VIRBAC SRL

Via Ettore Bugatti 15

20142 Milano

Tel: 39 02 48 53 541

Luxembourg/Luxemburg

VIRBAC BELGIUM S.A.

Esperantolaan 4

B-3001 Leuven

Tel: +31 (0) 342 427 127

Suomi/Finland

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D 06516 Carros

FRANCE

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

United Kingdom

VIRBAC Ltd

UK-Suffolk IP30 9 UP

Tel: + 44 (0) 1359 243243

Kommentaarid