Loxicom (meloxicam) – Pakendi märgistus - QM01AC06

Artikli sisu

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA

JÄRGMISED ANDMED

15 ml ja 30 ml pudel pappkarbis

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Loxicom 0,5 mg/ml suukaudne suspensioon koertele

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Iga ml sisaldab:

 

Meloksikaami

0,5 mg

Naatriumbensoaati

1,5 mg

3.RAVIMVORM

Suukaudne suspensioon.

4.PAKENDI SUURUS

15 ml

30ml

5.LOOMALIIGID

Koerad.

6.NÄIDUSTUS(ED)

Põletiku ja valu leevendamiseks nii ägedate kui krooniliste lihas-skeleti kahjustuste korral koertel.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne.

Enne kasutamist korralikult loksutada.

Manustada toiduga või otse suhu.

Vältida preparaadi saastumist kasutamisel.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAJAD

Ei rakendata.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Mitte kasutada tiienetel ja imetavatel loomadel.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

Pärast pakendi avamist kasutada kuni 6 kuu jooksul.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Seda veterinaarravimit ei pea säilitama eritingimustes..

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Norbrook Laboratories Limited Station Works

Newry

Co. Down, BT35 6JP Ühendkuningriik

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/08/090/001 [15 ml]

EU/2/08/090/002 [30 ml]

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

<Partii> <Saadetis> <BN> {number}

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD

VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

15 ml ja 30 ml pudel

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Loxicom 0,5 mg/ml suukaudne suspensioon koertele

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

Meloksikaami

0,5 mg/ml

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

15 ml

30ml

4.MANUSTAMISTEE(D)

Suukaudne.

Enne kasutamist korralikult loksutada.

5.KEELUAJAD

Ei rakendata.

6.PARTII NUMBER

<Partii> <Saadetis> <BN>{number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

Pärast pakendi avamist kasutada kuni 6 kuu jooksul.

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA

JÄRGMISED ANDMED

10 ml, 32 ml, 100 ml, 2 x 100 ml, 200 ml pudel pappkarbis

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Loxicom 1,5 mg/ml suukaudne suspensioon koertele

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Iga ml sisaldab:

Meloksikaami

1,5 mg

Naatriumbensoaati 1,5 mg

3.RAVIMVORM

Suukaudne suspensioon.

4.PAKENDI SUURUS

10 ml

32 ml

100 ml.

200 ml

2 x 100 ml

5.LOOMALIIGID

Koerad.

6.NÄIDUSTUS(ED)

Põletiku ja valu leevendamiseks nii ägedate kui krooniliste lihas-skeleti kahjustuste korral koertel.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne.

Enne kasutamist korralikult loksutada.

Manustada toiduga või otse suhu.

Vältida preparaadi saastumist kasutamisel.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAJAD

Ei rakendata.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Mitte kasutada tiinetel ja imetavatel loomadel.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

Pärast pakendi avamist kasutada kuni 6 kuu jooksul.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Seda veterinaarravimit ei pea säilitama eritingimustes..

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Norbrook Laboratories Limited Station Works

Newry

Co. Down, BT35 6JP Ühendkuningriik

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/08/090/003 [10 ml]

EU/2/08/090/004 [32 ml]

EU/2/08/090/005 [100 ml]

EU/2/08/090/032 [200 ml]

EU/2/08/090/033 [2 x 100 ml]

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

<Partii> <Saadetis> <BN> {number}

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

100 ml, 200 ml pudel

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Loxicom 1,5 mg/ml suukaudne suspensioon koertele

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Iga ml sisaldab:

 

Meloksikaami

1,5 mg

Naatriumbensoaat

1,5 mg

3.RAVIMVORM

Suuakaudne suspensioon.

4.PAKENDI SUURUS

100 ml.

200ml

5.LOOMALIIGID

Koer.

6.NÄIDUSTUS(ED)

Põletiku ja valu leevendamiseks nii ägedate kui krooniliste lihas-skeleti kahjustuste korral koertel.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne.

Enne kasutamist korralikult loksutada.

Manustada toiduga või otse suhu.

Vältida preparaadi saastumist kasutamisel.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAJAD

Ei rakendata.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Mitte kasutada tiinetel ja imetavatel loomadel.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

Pärast pakendi avamist kasutada kuni 6 kuu jooksul.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Seda veterinaarravimit ei pea säilitama eritingimustes..

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Norbrook Laboratories Limited Station Works

Newry

Co. Down, BT35 6JP Ühendkuningriik

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/08/090/005 [100 ml]

EU/2/08/090/032 [200 ml]

EU/2/08/090/033 [2 x 100 ml]

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

<Partii> <Saadetis> <BN> {number}

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD

VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

10 ml ja 32 ml

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Loxicom 1,5 mg/ml suukaudne suspensioon koertele

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

Meloksikaami 1,5 mg/ml

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

10 ml

32ml

4.MANUSTAMISTEE(D)

Suukaudne.

Enne kasutamist korralikult loksutada.

Vältida preparaadi saastumist kasutamisel.

5.KEELUAJAD

Ei rakendata.

6.PARTII NUMBER

<Partii> <Saadetis> <BN>{number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

Pärast pakendi avamist kasutada kuni 6 kuu jooksul.

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA

JÄRGMISED ANDMED

10 ml, 20 ml ja 100 ml pudel papkarbis

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Loxicom 5 mg/ml süstelahus koertele ja kassidele

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

 

Iga ml sisaldab:

 

 

Meloksikaami

5 mg

 

Etanooli, veevaba

150 mg

 

 

 

 

3. RAVIMVORM

 

 

 

 

 

 

Süstelahus.

 

4.PAKENDI SUURUS

10 ml

20 ml.

100ml

5.LOOMALIIGID

Koerad ja kassid.

6.NÄIDUSTUS(ED)

Koerad:

Põletiku ja valu leevendamiseks nii ägedate kui krooniliste lihas-skeleti kahjustuste korral. Postoperatiivse valu ja põletiku vähendamine ortopeediliste ja pehmete kudede kirurgia korral.

Kassid:

Postoperatiivse valu vähendamine ovariohüsterektoomia ja väiksemate pehmete kudede kirurgia korral.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Koerad:

Lihas-skeleti kahjustused: ühekordne subkutaanne süstimine.

Postoperatiivse valu vähendamine: ühekordne intravenoosne või subkutaanne süstimine.

Kassid:

Postoperatiivse valu vähendamine: ühekordne subkutaanne süstimine

Vältida preparaadi saastumist kasutamisel.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAJAD

Ei rakendata.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Mitte kasutada tiinetel ja imetavatel loomadel.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist 28 päeva.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Seda veterinaarravimit ei pea säilitama eritingimustes.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Norbrook Laboratories Limited Station Works

Newry

Co. Down, BT35 6JP Ühendkuningriik

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/08/090/006 [10 ml]

EU/2/08/090/007 [20 ml]

EU/2/08/090/008 [100 ml]

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

<Partii> <Saadetis> <BN> {number}

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED>

100 ml pudel

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Loxicom 5 mg/ml süstelahus koertele ja kassidele

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

 

Iga ml sisaldab:

 

 

Meloksikaami

5 mg

 

Etanooli, veevaba

150 mg

 

 

 

 

3. RAVIMVORM

 

 

 

 

 

 

Süstelahus.

 

4.PAKENDI SUURUS

100ml

5.LOOMALIIGID

Koerad ja kassid.

6.NÄIDUSTUS(ED)

Koerad:

Põletiku ja valu leevendamiseks nii ägedate kui krooniliste lihas-skeleti kahjustuste korral koertel. Postoperatiivse valu ja põletiku vähendamine ortopeediliste ja pehmete kudede kirurgia korral. Kassid:

Postoperatiivse valu vähendamine ovariohüsterektoomia ja väiksemate pehmete kudede kirurgia korral.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Koerad:

Lihas-skeleti kahjustused: ühekordne subkutaanne süstimine.

Postoperatiivse valu vähendamine: ühekordne intravenoosne või subkutaanne süstimine. Kassid:

Postoperatiivse valu vähendamine: ühekordne subkutaanne süstimine

Vältida preparaadi saastumist kasutamisel.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAJAD

Ei rakendata.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Mitte kasutada tiinetel ega lakteerivatel loomadel.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist 28 päeva.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Seda veterinaarravimit ei pea säilitama eritingimustes.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Norbrook Laboratories Limited Station Works

Newry

Co. Down, BT35 6JP Ühendkuningriik

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/08/090/008[100 ml]

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

<Partii> <Saadetis> <BN> {number}

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD

VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

10 ml ja 20 ml pudel

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Loxicom 5 mg/ml süstelahus koertele ja kassidele

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

Meloksikaami

5 mg/ml

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

10 ml

20ml

4.MANUSTAMISTEE(D)

Koerad: intravenoosne või subkutaanne manustamine.

Kassid: subkutaanne manustamine.

5.KEELUAJAD

Ei rakendata.

6.PARTII NUMBER

<Partii> <Saadetis> <BN>{number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist 28 päeva.

Kord avatud, kasutada ära.....

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA

JÄRGMISED ANDMED

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Loxicom 0.5 mg/ml suukaudne suspensioon kassidele.

Meloksikaam

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Meloksikaam 0,5 mg/ml

Naatriumbensoaat 1.5 mg/ml.

3.RAVIMVORM

Suukaudne suspensioon.

4.PAKENDI SUURUS(ED)

5 ml, 15 ml ja 30 ml

5.LOOMALIIGID

Kass.

6.NÄIDUSTUS(ED)

Kerge või mõõduka operatsioonijärgse valu ja põletiku leevendamine kassidel pärast kirurgilisi protseduure, nt ortopeedilisi ja pehmete kudede operatsioone.

Valu ja põletiku leevendamine kassidel ägedate ja krooniliste lihas-skeleti kahjustuste korral.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne.

Enne kasutamist hoolikalt loksutada.

Manustada suukaudselt kas toiduga segatult või vahetult suhu, kasutades kaasaolevat Loxicom'i mõõtesüstalt.

Vältida preparaadi saastumist kasutamisel. Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAJAD

Ei rakendata.

9.ERIHOIATUS(ED)

Mitte kasutada tiinetel ega lakteerivatel loomadel.

Mitte kasutada kassidel, kellel on seedetrakti häired, nt seedetrakti ärritus või verejooks, maksa-, südame- või neerupuudulikkus ning verejooksud.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millis(t)e abiaine(te) suhtes. Mitte kasutada noorematel kui 6-nädalastel kassidel.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

Pärast pakendi avamist kasutada kuni 6 kuud.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED

VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Norbrook Laboratories Limited Newry

Co. Down Ühendkuningriik

Telefon: +44(0)2830260200 Faks: + 44(0)2830260201

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/08/090/009

EU/2/08/090/027

EU/2/08/090/028

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

<Partii> <Saadetis> <BN> {number}

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD

VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Loxicom 0.5 mg/ml suukaudne suspensioon kassidele.

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

Meloksikaam 0.5 mg/ml

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

5 ml, 15 ml ja 30 ml

4.MANUSTAMISTEE(D)

Suukaudne.

Enne kasutamist hoolikalt loksutada.

Manustada suukaudselt kas toiduga segatult või vahetult suhu, kasutades kaasaolevat Loxicom'i mõõtesüstalt.

Vältida preparaadi saastumist kasutamisel. Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

5.KEELUAJAD

Ei rakendata.

6.PARTII NUMBER

<Partii> <Saadetis> <BN>{number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

Pärast pakendi avamist kasutada kuni 6 kuud.

Kord avatud, kasutada ära.....

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Ainult veterinaarseks kasutamiseks ─ tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Pappkarp 30 ml, 50 ml, 100 ml ja 250 ml pudel

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Loxicom 20 mg/ml süstelahus veistele, sigadele ja hobustele

Meloksikaam

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Meloksikaam

20 mg/ml

Etanooli, veevaba

150 mg/ml

3.RAVIMVORM

Süstelahus

4.PAKENDI SUURUS(ED)

1 x 30 ml

1 x 50 ml

1 x 100 ml

1 x 250 ml

6 x 250 ml

12 x 30 ml

12 x 50 ml

12 x 100 ml

12 x 250 ml

5.LOOMALIIGID

Veis, siga ja hobune

6.NÄIDUSTUS(ED)

Veistel:

Äge respiratoorne infektsioon.

Kõhulahtisus üle ühe nädala vanustel vasikatel ja mittelakteerivatel noorveistel. Äge mastiit.

Operatsioonijärgse valu leevendamiseks vasikate sarvede eemaldamisel.

Sigadel:

Tugi- ja liikumisaparaadi mitteinfektsioossed haigused.

Poegimisjärgne sepsis ja tokseemia (MMA sündroom) koos antibiootikumiraviga.

Hobustel:

Ägedad ja kroonilised lihas-skeleti kahjustused. Koolikuvalud.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Veistel: Manustada üks kord subkutaanselt või intravenoosselt.

Sigadel: Manustada üks kord intramuskulaarselt. Vajadusel võib ravi 24 tunni pärast korrata. Hobustel: Manustada üks kord intravenoosselt.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAJAD

Veistel: lihale ja söödavatele kudedele: 15 päeva; piimale: 5 päeva Sigadel: lihale ja söödavatele kudedele: 5 päeva

Hobustel: lihale ja söödavatele kudedele: 5 päeva.

Ei ole lubatud kasutada lakteerivatel hobustel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

9.ERIHOIATUSED, KUI VAJALIK

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

Kõlblikkusaeg pärast viaali esmast avamist: 28 päeva.

Pärast esmast kasutamist kõlblik kuni...

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED

VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Retseptiravim.

14.MÄRGE "HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS"

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Norbrook Laboratories Limited

Station Works Newry

Co. Down, BT35 6JP Ühendkuningriik

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/08/090/010 - 30 ml

EU/2/08/090/011 - 50 ml

EU/2/08/090/012 - 100 ml

EU/2/08/090/013 - 250 ml

EU/2/08/090/014 - 6 x 250 ml

EU/2/08/090/015 - 12 x 30 ml

EU/2/08/090/016 - 12 x 50 ml

EU/2/08/090/017 - 12 x 100 ml

EU/2/08/090/018 - 12 x 250 ml

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot {number}

NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VAHETUL SISEPAKENDIL

100 ml ja 250 ml pudel

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Loxicom 20 mg/ml süstelahus veistele, sigadele ja hobustele

Meloksikaam

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Meloksikaam

20 mg/ml

Etanooli, veevaba

150 mg/ml

3.RAVIMVORM

Süstelahus

4.PAKENDI SUURUS(ED)

100 ml

250 ml

5.LOOMALIIGID

Veis, siga ja hobune

6.NÄIDUSTUS(ED)

Veistel:

Äge respiratoorne infektsioon.

Kõhulahtisus üle ühe nädala vanustel vasikatel ja mittelakteerivatel noorveistel. Äge mastiit.

Operatsioonijärgse valu leevendamiseks vasikate sarvede eemaldamisel.

Sigadel:

Tugi- ja liikumisaparaadi mitteinfektsioossed haigused.

Poegimisjärgne sepsis ja tokseemia (MMA sündroom) koos antibiootikumiraviga.

Hobustel:

Ägedad ja kroonilised lihas-skeleti kahjustused. Koolikuvalud.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Veistel: Manustada üks kord subkutaanselt või intravenooselte.

Sigadel: Manustada üks kord intramuskulaarselt. Vajadusel võib ravi 24 tunni pärast korrata. Hobustel: Manustada üks kord intravenoosselt.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAJAD

Veistel: lihale ja söödavatele kudedele: 15 päeva; piimale: 5 päeva Sigadel: lihale ja söödavatele kudedele: 5 päeva

Hobustel: lihale ja söödavatele kudedele: 5 päeva.

Ei ole lubatud kasutada lakteerivatel hobustel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

9.ERIHOIATUSED, KUI VAJALIK

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

Kõlblikkusaeg pärast viaali esmast avamist: 28 päeva.

Pärast esmast kasutamist kõlblik kuni...

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED

VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Retseptiravim.

14.MÄRGE "HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS"

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Norbrook Laboratories Limited Station Works

Newry

Co. Down, BT35 6JP Ühendkuningriik

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/08/090/012 - 100 ml

EU/2/08/090/013 - 250 ml

EU/2/08/090/014 - 6 x 250 ml

EU/2/08/090/017 - 12 x 100 ml

EU/2/08/090/018 - 12 x 250 ml

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot {number}

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD

VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

30 ml ja 50 ml pudel

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Loxicom 20 mg/ml süstelahus veistele, sigadele ja hobustele

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

Meloksikaam 20 mg/ml

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

30 ml

50 ml

4.MANUSTAMISTEE(D)

Veistel: s.c. või i.v.

Sigadel: i.m.

Hobustel: i.v.

5.KEELUAJAD

Veistel: lihale ja söödavatele kudedele: 15 päeva; piimale: 5 päeva Sigadel: lihale ja söödavatele kudedele: 5 päeva

Hobustel: lihale ja söödavatele kudedele: 5 päeva.

Ei ole lubatud kasutada lakteerivatel hobustel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

6.PARTII NUMBER

Lot {number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

Kõlblikkusaeg pärast viaali esmast avamist: 28 päeva.

Pärast esmast kasutamist kõlblik kuni...

8.MÄRGE “AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Retseptiravim.

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA

JÄRGMISED ANDMED

Pappkarp

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Loxicom 1 mg närimistabletid koertele

Loxicom 2.5 mg närimistabletid koertele

Meloksikaam

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Meloksikaami

1 mg / närimistabletis

Meloksikaami

2.5 mg / närimistabletis

3.RAVIMVORM

Närimistablett

4.PAKENDI SUURUS(ED)

10 tabletti

20 tabletti

100 tabletti

500tabletti

5.LOOMALIIGID

Koer

6.NÄIDUSTUS(ED)

Põletiku ja valu leevendamiseks nii ägedate kui krooniliste lihas-skeleti kahjustuste korral koertel.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Tagamaks manustamine korrektses doosis, tuleb aladoseerimise või üledoseerimise vältimiseks kehakaal määrata võimalikult täpselt.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAJAD

Ei rakendata.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

Poolitatud tableti kõlblikkusaeg: 24 tundi

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Mitte hoida temperatuuril üle 25 oC.

Hoida originaal pakendis et kaitsta valguse eest.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED

VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks

Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Newry

Co. Down, BT35 6JP

Põhja - Iirimaa

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Loxicom 1 mg närimistabletid koertele

EU/2/08/090/019 – 1 x 10 tabletid

EU/2/08/090/020 – 2 x 10 tabletid

EU/2/08/090/021 – 10 x 10 tabletid

EU/2/08/090/022 – 50 x 10 tabletid

Loxicom 2.5 mg närimistabletid koertele

EU/2/08/090/023 – 1 x 10 tabletid

EU/2/08/090/024 – 2 x 10 tabletid

EU/2/08/090/025 – 10 x 10 tabletid

EU/2/08/090/026 – 50 x 10 tabletid

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

<Partii> <Saadetis> <BN> {number}

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD

BLISTER –VÕI RIBAPAKENDIL

Blister

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Loxicom 1 mg närimistabletid koertele

Loxicom 2.5 mg närimistabletid koertele

Meloksikaam

2.MÜÜGILOAHOIDJA

Norbrook Laboratories Limited

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

4.PARTII NUMBER

<PARTII> <Saadetis> <BN>{number}

5.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Pappkarbi märgistus

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Loxicom 50 mg/g suukaudne pasta hobustele

Meloksikaam

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Meloksikaam

50 mg/g

Bensüülalkohol

10 mg/g

3.RAVIMVORM

Suukaudne pasta

4.PAKENDI SUURUS(ED)

1 x 8,4 g süstel

7 x 8,4 g süstelit

14 x 8,4 g süstelit

5.LOOMALIIGID

Hobune

6.NÄIDUSTUS(ED)

Põletiku ja valu leevendamine hobustel ägedate ja krooniliste lihas-skeleti kahjustuste korral.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne

8.KEELUAEG

Hobune: lihale ja söödavatele kudedele: 3 päeva.

Ei ole lubatud kasutamiseks loomadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {kuu/aasta}

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 ºC

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

13.MÄRGE “AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS“ NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Retseptiravim.

14.MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Norbrook Laboratories Limited Station Works

Newry

Co. Down, BT35 6JP Ühendkuningriik

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/08/090/029 (1 süstel)

EU/2/08/090/030 (1 x 7 süstelit)

EU/2/08/090/031 (1 x 14 süstelit)

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

Süsteli märgistus

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Loxicom 50 mg/g suukaudne pasta hobustele

Meloksikaam

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

Meloksikaam

50 mg/g

Bensüülalkohol

10 mg/g

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

8,4 g

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

Suukaudne

5.KEELUAEG

Lihale ja söödavatele kudedele: 3 päeva.

Ei ole lubatud kasutamiseks loomadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

6.PARTII NUMBER

Lot {number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva

8.MÄRGE “AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS“

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid