Loxicom (meloxicam) – Pakendi infoleht - QM01AC06

Artikli sisu

PAKENDI INFOLEHT

Loxicom 0,5 mg/ml suukaudne suspensioon koertele

1.MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Norbrook Laboratories Limited Station Works

Newry

Co. Down, BT35 6JP Ühendkuningriik

Partii väljastamise eest vastutav tootja: Norbrook Laboratories Limited

105 Armagh Road Newry

Co. Down, BT35 6PU Ühendkuningriik

2.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Loxicom 0,5 mg/ml suukaudne suspensioon koertele

3.TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Iga ml sisaldab:

 

Meloksikaami

0,5 mg

Naatriumbensoaati

1,5 mg

4.NÄIDUSTUS(ED)

Põletiku ja valu leevendamiseks nii ägedate kui krooniliste lihas-skeleti kahjustuste korral koertel.

5.VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada tiinetel ja imetavatel loomadel.

Mitte kasutada loomadel, kel on sellised seedekulgla häired, nagu ärritus ja hemorraagia, kahjustunud maksa-, südme- või neerufunktsioon ja hemorraagilised häired.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. Mitte kasutada koertel vanusega vähem, kui 6 nädalat.

6.KÕRVALTOIMED

Tüüpilised kõrvaltoimed, mida NSAIDe kasutamisel täheldatakse on isu kadu, oksendamine, diarröa, veri roojas, apaatia ja neerukahjustused. Väga harvadel juhtudel on täheldati verist kõhulahtisust, veriokset, seedetrakti haavandeid ja maksaensüümide taseme tõusu.

Need kõrvaltoimed ilmnevad tavaliselt esimese ravinädala jooksul ning on enamikel juhtudel mööduvad ning kaovad pärast ravi lõppemist, kuid väga harvadel juhtudel võivad need olla rasked või lõppeda surmaga.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

7.LOOMALIIGID

Koerad.

8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Doseerimine:

Algannus esimesel päeval on ühekordne doos 0,2 mg meloksikaami/kg kehamassi kohta (s.o.

4 ml/10 kg kehakaalu kohta). Ravi jätkatakse üks kord päevas suukaudse manustamisega (24 tunniste intervallidega) säilitusannusega 0,1 mg meloksikaami/kg kehamassi kohta (s.o. 2 ml/10 kg kehamassi kohta).

Pikemaajaliseks raviks võib pärast esmase kliinilise vastuse ilmnemist (≥ 4 päeva pärast) doosi kohandada madalamaiks toimivaks doosiks, arvetades seda, et krooniliste lihas-skeleti kahjustustega seotud valu ja põletik võivad aja jooksul muutuda.

Annustamine ja manustamisviis

Suukaudne.

Manustada toiduga või otse suhu.

Enne kasutamist korralikult loksutada.

Suspensiooni võib manustada pakendis oleva kahe annustamissüstla abil. Süstal sobitub pudelile ning on varustatud kg/skaalaga, mis vastab säilitusannusele (s.o. 0,1 mg meloksikaami/kg kehamassi kohta). Seega esimesel päeval tuleb manustada kahekordne säilitusannuse kogus. Alternatiivravi võib alustada Loxicom 5 mg/ml süstelahus -ga.

Tavaliselt ilmneb kliiniline vastus 3-4 päevaga. Ravi tuleb lõpetada hiljemalt 10 päeva pärast juhul, kui kliinilist paranemist ei ilmne.

Vältida preparaadi saastumist kasutamisel.

9.SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Eriti hoolikalt tuleb jälgida annustamise täpsust. Palun järgige hoolikalt loomaarsti antud juhiseid.

10.KEELUAJAD

Ei rakendata.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Seda veterinaarravimit ei pea säilitama eritingimustes..

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist 6 kuud.

Pärast etiketil ja pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada.

12.ERIHOIATUSED

Erihoiatused kasutamisel loomadel

Kõrvaltoimete ilmnemisel tuleb ravi katkestada ning otsida loomaarstilt nõuannet. Vältida kasutamist dehüdreerunud, hüpovoleemistel ja hüpotensiooniga loomadel, kuna on potensiaalne risk neeru toksilisusele.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed:

Teised mittesteroidsed põletikuvastased ravimid, diureetikumid, antikoagulandid, aminoglükosiidid ja proteiinidega hästi seonduvad ained võivad seondumiseks omavahel konkureerida ja tekitada toksilist toimet. Loxicom´i ei tohi manustada koos teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite ega glükokortikosteroididega.

Eelnev ravi põletikuvastaste ainetega võib põhjustada täiendavaid või raskemaid kõrvaltoimeid ja seetõttu tuleb enne ravi alustamist jätta vähemalt 24 tunnine ravivaba periood nende ravimitega. Ravivaba perioodi puhul tuleb aga arvestada varem kasutatud ravimite farmakokineetilisi omadusi.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):

Üleannustamise puhul rakendada sümptomaatilist ravi.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Inimesed, kes on mittesteroidsete põletikuvastaste preparaatide (NSAID) suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.

Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

13.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga, vaid tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

14.PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt aadressil http://www.ema.europa.eu/.

15.LISAINFO

Polüetüleenist tereftalaatpudel sisaldab 15 või 30 ml, kaasas on kaks poüetüleen/polüpropüleen mõõtesüstalt.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Latvija

Luxembourg/Luxemburg

Magnum Veterinārija SIA

Nederland

Ulbrokas 23, Rīga, LV-1021, Latvija

Fendigo sa/nv

Tel. +371 6716 0091

Avenue Herrmann Debrouxlaan 17

Fax. +371 6716 0095

BE 1160 BRUSSELS

 

Tel : +32 2 734 46 90

 

Fax : +32 2 734 48 99

 

Република България

Lietuva

Пегас Фарма EООД

UAB "Magnum Veterinarija"

Андрей Германов 11

J.Urbsio str. 3

1336 София

LT-35169 Penevezys

 

Lietuva

 

Tel: + 370 45 502 730

Česká republika/

Magyarország

Slovenská republika

Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.

SAMOHÝL A SPOL.,S.R.O.

H-8000 Székesfehérvár, Homoksor 7

Smetanova 1058 512 51 Lomnice Nad Popelkou

Tel: 22/516-419

Česká republika

 

Tel: +420 481 653 111

 

Danmark

Malta

ScanVet Animal Health A/S

Borg Cardona & Co. Ltd.

Kongevejen 66

‘Eltex’ Dr. Zammit Street

3480 Fredensborg

Balzan BZN 1434- MALTA

Danmark

Tel +356 21442698

 

Fax +356 21493082

 

Email sales@borg-cardona.com

Deutschland

Norge

Bayer Vital GmbH

Interfarm AS

D-51368 Leverkusen

Øvre Måsan 10 D

Deutschland

1385 Asker,

 

Norway

 

Tel +47 6758 1130

 

Mob +47 9057 0005

 

Fax +47 6758 1132

 

e-mail: post@interfarm.no

Eesti

Österreich

AS Magnum Veterinaaria

PRO ZOON Pharma GmbH

Vae 16

A-4600 Wels

76 401 Laagri

 

Harjumaa

 

Eesti

 

Tel +372 650 1920

 

Fax +372 650 1996

 

Ελλάδα

Polska

 

Hellafarm S.A.

ScanVet Poland Sp. z o.o.

15, Fleming Str.

Skiereszewo, ul. Kiszkowska 9

GR-151 23 Maroussi

62-200

Gniezno

Athens

Tel. 61

426 49 20

Greece

 

 

España

Portugal

Laboratorios Karizoo

PRODIVET-ZN S.A

Pol. Ind. La Borda, Mas Pujades 11-12

Av. Infante D. Henrique, 333-H-3º Piso, Esc.41

08140 Caldes de Montbui

1800-282 LISBOA

Barcelona (España)

PORTUGAL

 

Tel. (00351) 21 8511493

France

România

BAYER HEALTHCARE

S.C. Maravet S.A.,

Division Animal Health

dr. Korponay F.

13, rue Jean Jaurès

430016 Baia Mare,

92807 Puteaux Cedex

str. Maravet nr.1

 

Tel/Fax: +40 262 211 964,

 

e-mail: office@maravet.com

Hrvatska

Slovenija

Medical Intertrade d.o.o.

GENERA SI d.o.o.

Dr. F.Tudjmana 3

1000 Ljubljana, Slovenija

10431 Sveta Nedelja

Telefon: +386 1 4364466

Republika Hrvatska

Telefaks: +386 1 4364468

Tel:+385 1 3374 022

e-mail: info@generasi.si

veterina@medical-intertrade.hr

 

Ireland

Suomi/Finland

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Vet Medic Pharmaceuticals Oy

Rossmore Industrial Estate

PL/PB 27,

Monaghan,

FI-13721 Parola

Ireland.

 

Italia

Sverige

Vétoquinol Italia S.r.l.

N-vet AB

Via Piana, 265

Uppsala Science Park

47032 Bertinoro (FC)

751 83 Uppsala

 

Sweden

 

+4618 57 24 30

 

info@n-vet.se

Κύπρος

 

United Kingdom

Αποκλειστικός Διανομέας Κύπρου: Σπύρος

Norbrook Laboratories (GB) Ltd

Σταυρινίδης Κέμικαλς Λτδ

1 Saxon Way East

Λεωφ. Στασίνου 28, 1060

Λευκωσία, Κύπρος

Oakley Hay Industrial Estate

Τηλ: 22 447464 / Φαξ: 22

Corby

e-mail: chemicals@stavrinides.com.cy

Northamptonshire

 

 

NN18 9EX

 

 

United Kingdom

PAKENDI INFOLEHT

Loxicom 1,5 mg/ml suukaudne suspensioon koertele

1.MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Norbrook Laboratories Limited Station Works

Newry

Co. Down, BT35 6JP Ühendkuningriik

Partii väljastamise eest vastutav tootja: Norbrook Laboratories Limited

105 Armagh Road Newry

Co. Down, BT35 6PU Ühendkuningriik

2.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Loxicom 1,5 mg/ml suukaudne suspensioon koertele

3.TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Iga ml sisaldab:

 

Meloksikaami

1,5 mg

Naatriumbensoaati

1,5 mg

4.NÄIDUSTUS(ED)

Põletiku ja valu leevendamiseks nii ägedate kui krooniliste lihas-skeleti kahjustuste korral koertel.

5.VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada tiinetel ja imetavatel loomadel.

Mitte kasutada loomadel, kel on sellised seedekulgla häired, nagu ärritus ja hemorraagia, kahjustunud maksa-, südme- või neerufunktsioon ja hemorraagilised häired.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. Mitte kasutada koertel vanusega vähem, kui 6 nädalat.

6.KÕRVALTOIMED

Tüüpilised kõrvaltoimed, mida NSAIDe kasutamisel täheldatakse on isu kadu, oksendamine, diarröa, veri roojas, apaatia ja neerukahjustused. Väga harvadel juhtudel on täheldatud verist kõhulahtisust, veriokset, seedetrakti haavandeid ja maksaensüümide taseme tõusu. Need kõrvaltoimed ilmnevad tavaliselt esimese ravinädala jooksul ning on enamikel juhtudel mööduvad ning kaovad pärast ravi lõppemist, kuid väga harvadel juhtudel võivad need olla rasked või lõppeda surmaga.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

7.LOOMALIIGID

Koerad.

8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Doseerimine:

Algannus esimesel päeval on ühekordne doos 0,2 mg meloksikaami/kg kehamassi kohta (s.o. 1.33 ml/10 kg kehakaalu kohta). Ravi jätkatakse üks kord päevas suukaudse manustamisega (24 tunniste intervallidega) säilitusannusega 0,1 mg meloksikaami/kg kehamassi kohta (s.o.

0.667 ml/10 kg kehamassi kohta).

Pikemaajaliseks raviks võib pärast esmase kliinilise vastuse ilmnemist (≥ 4 päeva pärast) doosi kohandada madalamaiks toimivaks doosiks, arvestades seda, et krooniliste lihas-skelti kahjustustega seotud valu ja põletik võivad aja jooksul muutuda.

Annustamine ja manustamisviis:

Suukaudne.

Manustada toiduga või otse suhu.

Enne kasutamist korralikult loksutada.

Suspensiooni võib manustada pakendis oleva kahe annustamissüstla abil. Süstal sobitub pudelile ning on varustatud kg/skaalaga, mis vastab säilitusannusele (s.o. 0,1 mg meloksikaami/kg kehamassi kohta). Seega esimesel päeval tuleb manustada kahekordne säilitusannuse kogus. Alternatiivravi võib alustada Loxicom 5 mg/ml süstelahusega.

Tavaliselt ilmneb kliiniline vastus 3-4 päevaga. Ravi tuleb lõpetada hiljemalt 10 päeva pärast juhul, kui kliinilist paranemist ei ilmne.

Vältida preparaadi saastumist kasutamisel.

9.SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Eriti hoolikalt tuleb jälgida annustamise täpsust. Palun järgige hoolikalt loomaarsti antud juhiseid.

10.KEELUAJAD

Ei rakendata.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Seda veterinaarravimit ei pea säilitama eritingimustes..

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist 6 kuud.

Pärast etiketil ja pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada.

12.ERIHOIATUSED

Erihoiatused kasutamisel loomadel

Kõrvaltoimete ilmnemisel tuleb ravi katkestada ning otsida loomaarstilt nõuannet. Vältida kasutamist dehüdreerunud, hüpovoleemistel ja hüpotensiooniga loomadel, kuna on potensiaalne risk neeru toksilisusele.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed:

Teised mittesteroidsed põletikuvastased ravimid, diureetikumid, antikoagulandid, aminoglükosiidid ja proteiinidega hästi seonduvad ained võivad seondumiseks omavahel konkureerida ja tekitada toksilist toimet. Loxicom´i ei tohi manustada koos teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite ega glükokortikosteroididega.

Eelnev ravi põletikuvastaste ainetega võib põhjustada täiendavaid või raskemaid kõrvaltoimeid ja seetõttu tuleb enne ravi alustamist jätta vähemalt 24 tunnine ravivaba periood nende ravimitega. Ravivaba perioodi puhul tuleb aga arvestada varem kasutatud ravimite farmakokineetilisi omadusi.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):

Üleannustamise puhul rakendada sümptomaatilist ravi.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Inimesed, kes on mittesteroidsete põletikuvastaste preparaatide (NSAID) suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.

Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

13.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga, vaid tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

14.PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt aadressil http://www.ema.europa.eu/.

15.LISAINFO

Polüetüleenist tereftalaatpudel sisaldab 10, 32, 100, 2 x 100 või 200 ml kaasas kaks polüetüleen/polüpropüleen mõõtesüstalt.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Latvija

Luxembourg/Luxemburg

Magnum Veterinārija SIA

Nederland

Ulbrokas 23, Rīga, LV-1021, Latvija

Fendigo sa/nv

Tel. +371 6716 0091

Avenue Herrmann Debrouxlaan 17

Fax. +371 6716 0095

BE 1160 BRUSSELS

 

Tel : +32 2 734 46 90

 

Fax : +32 2 734 48 99

 

Република България

Lietuva

Пегас Фарма EООД

UAB "Magnum Veterinarija"

Андрей Германов 11

J.Urbsio str. 3

1336 София

LT-35169 Penevezys

 

Lietuva

 

Tel: + 370 45 502 730

Česká republika/

Magyarország

Slovenská republika

Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.

SAMOHÝL A SPOL.,S.R.O.

H-8000 Székesfehérvár, Homoksor 7

Smetanova 1058 512 51 Lomnice Nad Popelkou

Tel: 22/516-419

Česká republika

 

Tel: +420 481 653 111

 

Danmark

Malta

ScanVet Animal Health A/S

Borg Cardona & Co. Ltd.

Kongevejen 66

‘Eltex’ Dr. Zammit Street

3480 Fredensborg

Balzan BZN 1434- MALTA

Danmark

Tel +356 21442698

 

Fax +356 21493082

 

Email sales@borg-cardona.com

Deutschland

Norge

Bayer Vital GmbH

Interfarm AS

D-51368 Leverkusen

Øvre Måsan 10 D

Deutschland

1385 Asker,

 

Norway

 

Tel +47 6758 1130

 

Mob +47 9057 0005

 

Fax +47 6758 1132

 

e-mail: post@interfarm.no

Eesti

Österreich

AS Magnum Veterinaaria

PRO ZOON Pharma GmbH

Vae 16

A-4600 Wels

76 401 Laagri

 

Harjumaa

 

Eesti

 

Tel +372 650 1920

 

Fax +372 650 1996

 

Ελλάδα

Polska

Hellafarm S.A.

ScanVet Poland Sp. z o.o.

15, Fleming Str.

Skiereszewo, ul. Kiszkowska 9

GR-151 23 Maroussi

62-200 Gniezno

Athens

Tel. 61 426 49 20

Greece

 

 

España

Portugal

Laboratorios Karizoo

PRODIVET-ZN S.A

Pol. Ind. La Borda, Mas Pujades 11-12

Av. Infante D. Henrique, 333-H-3º Piso, Esc.41

08140 Caldes de Montbui

1800-282 LISBOA

Barcelona (España)

PORTUGAL

 

Tel. (00351) 21 8511493

France

România

BAYER HEALTHCARE

S.C. Maravet S.A.,

Division Animal Health

dr. Korponay F.

13, rue Jean Jaurès

430016 Baia Mare,

92807 Puteaux Cedex

str. Maravet nr.1

 

Tel/Fax: +40 262 211 964,

 

e-mail: office@maravet.com

Hrvatska

Slovenija

Medical Intertrade d.o.o.

GENERA SI d.o.o.

Dr. F.Tudjmana 3

1000 Ljubljana, Slovenija

10431 Sveta Nedelja

Telefon: +386 1 4364466

Republika Hrvatska

Telefaks: +386 1 4364468

Tel:+385 1 3374 022

e-mail: info@generasi.si

veterina@medical-intertrade.hr

 

Ireland

Suomi/Finland

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Vet Medic Pharmaceuticals Oy

Rossmore Industrial Estate

PL/PB 27,

Monaghan,

FI-13721 Parola

Ireland

 

Italia

Sverige

Vétoquinol Italia S.r.l.

N-vet AB

Via Piana, 265

Uppsala Science Park

47032 Bertinoro (FC)

751 83 Uppsala

 

Sweden

 

+4618 57 24 30

 

info@n-vet.se

Κύπρος

 

United Kingdom

Αποκλειστικός Διανομέας Κύπρου: Σπύρος

Norbrook Laboratories (GB) Ltd

Σταυρινίδης Κέμικαλς Λτδ

1 Saxon Way East

Λεωφ. Στασίνου 28, 1060

Λευκωσία, Κύπρος

Oakley Hay Industrial Estate

Τηλ: 22 447464 / Φαξ: 22

Corby

e-mail: chemicals@stavrinides.com.cy

Northamptonshire

 

 

NN18 9EX

 

 

United Kingdom

PAKENDI INFOLEHT

Loxicom 5 mg/ml süstelahus koertele ja kassidele

1.MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Norbrook Laboratories Limited Station Works

Newry

Co. Down, BT35 6JP Ühendkuningriik

Partii väljastamise eest vastutav tootja: Norbrook Laboratories Limited

105 Armagh Road Newry

Co. Down, BT35 6PU Ühendkuningriik

2.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Loxicom 5 mg/ml süstelahus koertele ja kassidele

3.TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Iga ml sisaldab:

 

Meloksikaami

5 mg

Etanooli, veevaba

150 mg

4.NÄIDUSTUS(ED)

Koerad:

Põletiku ja valu leevendamiseks nii ägedate kui krooniliste lihas-skeleti kahjustuste korral koertel. Postoperatiivse valu ja põletiku vähendamine ortopeediliste ja pehmete kudede kirurgia korral.

Kassid:

Postoperatiivse valu vähendamine ovariohüsterektoomia ja väiksemate pehmete kudede kirurgia korral.

5.VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada tiinetel ja imetavatel loomadel.

Mitte kasutada loomadel, kel on sellised seedekulgla häired, nagu ärritus ja hemorraagia, kahjustunud maksa-, südme- või neerufunktsioon ja hemorraagilised häired.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. Mitte kasutada loomadel vanusega vähem, kui 6 nädalat ja kassidel kehakaaluga vähem, kui 2 kg..

6.KÕRVALTOIMED

Tüüpilised kõrvaltoimed, mida koertel NSAIDe kasutamisel täheldatakse on isu kadu, oksendamine, diarröa, veri roojas, apaatia ja neerukahjustused. Väga harvadel juhtudel on täheldatud maksaensüümide taseme tõusu. Koertel on väga harva esinenud verist kõhulahtisust, veriokset ja seedetrakti haavandeid.

Koertel ilmnevad kõrvaltoimed tavaliselt esimese ravinädala jooksul ning on enamikel juhtudel mööduvad ning kaovad pärast ravi lõppemist, kuid väga harvadel juhtudel võivad need olla rasked või lõppeda surmaga.

Väga harvadel juhtudel võib esineda anafülaktilisi reaktsioone, mida tuleks ravida sümptomaatiliselt.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

7.LOOMALIIGID

Koerad ja kassid.

8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Doseerimine loomaliigiti:

Koerad:

Ühekordne subkutaanne süstimine doosis 0.2 mg meloksikaami/kg kehakaalu kohta (s.o. 0.4 ml/10 kg kehakaalu kohta).

Kassid:

Ühekordne manustamine 0,3 mg meloksikaami/kg kehamasi kohta (s.t 0,06 ml/kg) kui suukaunde järelravi ei ole võimalik, nt kodustamata kassid.

Ühekordne manustamine 0,2 mg meloksikaami/kg kehamasi kohta (s.t 0,04 ml/kg) kui meloksikaami manustamist jätkatakse suukaundse järelravina.

Manustamisviis:

Dogs:

Lihas-skeleti kahjustused: ühekordne subkutaanne manustamine.

Loxicom 1.5 mg/ml suukaudne suspensioon ja Loxicom 0.5 mg/ml suukaudne suspensioon võib kasutada järgneva ravina doosis 0.1 mg meloksikaami/kg kehakaalu kohta, 24 tundi pärast süstimist.

Postoperatiivse valu vähendamine (24 tunniks): ühekordne intravenoosne või subkutaanne süstimine doosis 0.2 mg meloksikaami/kg kehakaalu kohta (s.o. 0.4 ml/10 kg kehakaalu kohta) enne kirurgiat, näiteks anesteesia alguses.

Kassid:

Operatsioonijärgse valu vähendamine kassidel, kellel suukaudne järelravi ei ole võimalik, nt kodustamata kassid:

Ühekordne subkutaanne süst annuses 0,3 mg meloksikaami/kg kehamassi kohta (s.t 0,06 ml/kg kehamassi kohta) enne operatsiooni, näiteks anesteesia sissejuhatusperioodis. Sel juhul mitte kasutada suukaudset järellravi.

Operatsioonijärgse valu vähendamine kassidel kui meloksikaami manustamist jätkatakse järelravina suukaudselt: Ühekordne subkutaanne süst annuses 0,2 mg meloksikaami/kg kehamassi kohta (s.t 0,04 ml/kg kehamassi kohta) enne operatsiooni, näiteks anesteesia sissejuhatusperioodis.

Ravi jätkamiseks kuni viis päeva, võib esialgsele annusele 24 tunni pärast manustada Loxicomi 0,5 mg/ml suukaudset suspensiooni kassidele annuses 0,05 mg meloksikaami/kg kehamassi kohta. Suukaudset järelannust võib manustada kuni neli annust 24 tunniste intervallidega.

Vältida saastumist kasutamisel.

9.SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Eriti hoolikalt tuleb jälgida annustamise täpsust. Palun järgige hoolikalt loomaarsti antud juhiseid.

Ravimit kassidele manustades tuleks kasutada sobivalt gradueeritud 1 ml süstalt.

10.KEELUAJAD

Ei rakendata.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Seda veterinaarravimit ei pea säilitama eritingimustes.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist 28 päeva.

Pärast etiketil ja pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada.

12.ERIHOIATUSED

Postoperatiivse valu leevendamiseks kassidel on ohutus määratletud vaid tiopentaal/halotaan anesteesia korral.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:

Inimesed, kes on mittesteroidsete põletikuvastaste preparaatide (NSAID) suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.

Vältida kasutamist dehüdreerunud, hüpovoleemilistel või hüpotensiivsetel loomadel, kuna sel juhul on potensiaalne risk neerutoksilisusele.

Anesteesia ajal peab standardne ravi hõlmama jälgimist ja vedelike manustamist.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed:

Teised mittesteroidsed põletikuvastased ravimid, diureetikumid, antikoagulandid, aminoglükosiidid ja proteiinidega hästi seonduvad ained võivad seondumiseks omavahel konkureerida ja tekitada toksilist toimet. Loxicom´i ei tohi manustada koos teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite ega glükokortikosteroididega. Vältida tuleb potensiaalsete nefrotoksiliste ravimite samaaegselt manustamist. Loomadel, kellele anesteesia on risk (näiteks vanada loomad) tuleks kaaluda intravenoosse või subkutaanse vedelikteraapia teostamist enne anesteesiat. Kui korraga manustatakse NSAIDe ja anesteesiat, ei saa välistada riski neerude funktsioonile.

Eelnev ravi põletikuvastaste ainetega võib põhjustada täiendavaid või raskemaid kõrvaltoimeid ja seetõttu tuleb enne ravi alustamist jätta vähemalt 24 tunnine ravivaba periood nende ravimitega. Ravivaba perioodi puhul tuleb aga arvestada varem kasutatud ravimite farmakokineetilisi omadusi.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):

Üleannustamise puhul rakendada sümptomaatilist ravi.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale võib tekkida valulikkus. Inimesed, kes on NSAIDide suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima. Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

13.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga, vaid tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

14.PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt aadressil http://www.ema.europa.eu/.

15.LISAINFO

10 ml, 20 ml või 100 ml süsteviaal.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Latvija

Luxembourg/Luxemburg

Magnum Veterinārija SIA

Nederland

Ulbrokas 23, Rīga, LV-1021, Latvija

Fendigo sa/nv

Tel. +371 6716 0091

Avenue Herrmann Debrouxlaan 17

Fax. +371 6716 0095

BE 1160 BRUSSELS

 

Tel : +32 2 734 46 90

 

Fax : +32 2 734 48 99

 

Република България

Lietuva

Пегас Фарма EООД

UAB "Magnum Veterinarija"

Андрей Германов 11

J.Urbsio str. 3

1336 София

LT-35169 Penevezys

 

Lietuva

 

Tel: + 370 45 502 730

Česká republika/

Magyarország

Slovenská republika

Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.

SAMOHÝL A SPOL.,S.R.O.

H-8000 Székesfehérvár, Homoksor 7

Smetanova 1058 512 51 Lomnice Nad Popelkou

Tel: 22/516-419

Česká republika

 

Tel: +420 481 653 111

 

Danmark

Malta

ScanVet Animal Health A/S

Borg Cardona & Co. Ltd.

Kongevejen 66

‘Eltex’ Dr. Zammit Street

3480 Fredensborg

Balzan BZN 1434- MALTA

Danmark

Tel +356 21442698

 

Fax +356 21493082

 

Email sales@borg-cardona.com

Deutschland

Norge

Bayer Vital GmbH

Interfarm AS

D-51368 Leverkusen

Øvre Måsan 10 D

Deutschland

1385 Asker,

 

Norway

 

Tel +47 6758 1130

 

Mob +47 9057 0005

 

Fax +47 6758 1132

 

e-mail: post@interfarm.no

Eesti

Österreich

AS Magnum Veterinaaria

PRO ZOON Pharma GmbH

Vae 16

A-4600 Wels

76 401 Laagri

 

Harjumaa

 

Eesti

 

Tel +372 650 1920

 

Fax +372 650 1996

 

Ελλάδα

Polska

Hellafarm S.A.

ScanVet Poland Sp. z o.o.

15, Fleming Str.

Skiereszewo, ul. Kiszkowska 9

GR-151 23 Maroussi

62-200 Gniezno

Athens

Tel. 61 426 49 20

Greece

 

España

Portugal

Laboratorios Karizoo

PRODIVET-ZN S.A

Pol. Ind. La Borda, Mas Pujades 11-12

Av. Infante D. Henrique, 333-H-3º Piso, Esc.41

08140 Caldes de Montbui

1800-282 LISBOA

Barcelona (España)

PORTUGAL

 

Tel. (00351) 21 8511493

France

România

BAYER HEALTHCARE

S.C. Maravet S.A.,

Division Animal Health

dr. Korponay F.

13, rue Jean Jaurès

430016 Baia Mare,

92807 Puteaux Cedex

str. Maravet nr.1

 

Tel/Fax: +40 262 211 964,

 

e-mail: office@maravet.com

Hrvatska

Slovenija

Medical Intertrade d.o.o.

GENERA SI d.o.o.

Dr. F.Tudjmana 3

1000 Ljubljana, Slovenija

10431 Sveta Nedelja

Telefon: +386 1 4364466

Republika Hrvatska

Telefaks: +386 1 4364468

Tel:+385 1 3374 022

e-mail: info@generasi.si

veterina@medical-intertrade.hr

 

 

Ireland

Suomi/Finland

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Vet Medic Pharmaceuticals Oy

Rossmore Industrial Estate

PL/PB 27,

Monaghan,

FI-13721 Parola

Ireland

 

Italia

Sverige

Vétoquinol Italia S.r.l.

N-vet AB

Via Piana, 265

Uppsala Science Park

47032 Bertinoro (FC)

751 83 Uppsala

 

Sweden

 

+4618 57 24 30

 

info@n-vet.se

Κύπρος

 

United Kingdom

Αποκλειστικός Διανομέας Κύπρου: Σπύρος

Norbrook Laboratories (GB) Ltd

Σταυρινίδης Κέμικαλς Λτδ

1 Saxon Way East

Λεωφ. Στασίνου 28, 1060

Λευκωσία, Κύπρος

Oakley Hay Industrial Estate

Τηλ: 22 447464 / Φαξ: 22

Corby

e-mail: chemicals@stavrinides.com.cy

Northamptonshire

 

 

NN18 9EX

 

 

United Kingdom

PAKENDI INFOLEHT

Loxicom 0.5 mg/ml suukaudne suspensioon kassidele

1.MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Norbrook Laboratories Limited Station Works

Newry

Co. Down, BT35 6JP Ühendkuningriik

Partii väljastamise eest vastutav tootja: Norbrook Laboratories Limited

105 Armagh Road Newry

Co. Down, BT35 6PU Ühendkuningriik

2.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Loxicom 0.5 mg/ml suukaudne suspensioon kassidele.

3.TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml sisaldab: meloksikaam 0,5 mg ja naatriumbensoaati 1,5 mg

4.NÄIDUSTUS(ED)

Kerge või mõõduka operatsioonijärgse valu ja põletiku leevendamine kassidel pärast kirurgilisi protseduure, nt ortopeedilisi ja pehmete kudede operatsioone.

Valu ja põletiku leevendamine kassidel ägedate ja krooniliste lihas-skeleti kahjustuste korral.

5.VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada tiinetel ega lakteerivatel loomadel.

Mitte kasutada kassidel, kellel on seedetrakti häired, nt seedetrakti ärritus või verejooks, maksa-, südame- või neerupuudulikkus ning verejooksud.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millis(t)e abiaine(te) suhtes. Mitte kasutada noorematel kui 6-nädalastel kassidel.

6.KÕRVALTOIMED

Aeg-ajalt on teatatud tüüpilistest mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite kõrvaltoimetest, nt isutus, oksendamine, kõhulahtisus, peiteveri roojas, apaatia ja neerupuudulikkus. Väga harvadel juhtudel on täheldatud maksaensüümide taseme tõusu.

Need kõrvaltoimed on enamasti mööduva iseloomuga ja kaovad pärast ravi lõppu, kuid väga harva võivad olla ka rasked või lõppeda surmaga.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

7.LOOMALIIGID

Kass.

8.ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Annustamine

Operatsioonijärgne valu ja põletik pärast kirurgilisi protseduure:

Pärast algset ravi Loxicom 5 mg/ml süstelahusega koertele ja kassidele jätkake 24 tunni pärast ravi Loxicom 0,5 mg/ml suukaudse suspensiooniga kassidele annuses 0,05 mg meloksikaami/kg kehamassi kohta. Suukaudset järelraviannust võib manustada üks kord päevas (24-tunniste intervallidega) kuni nelja päeva vältel.

Äge lihas-skeleti kahjustus:

Algseks raviks on esimesel päeval ühekordne suukaudne annus 0,2 mg meloksikaami/kg kehamassi kohta. Ravi jätkatakse annuse 0,05 mg meloksikaami/kg kehamassi kohta suukaudse manustamisega üks kord päevas (24-tunniste intervallidega) senikaua, kuni äge valu ja põletik püsivad.

Kroonilised lihas-skeleti kahjustused:

Algseks raviks esimesel päeval on ühekordne suukaudne annus 0,1 mg meloksikaami/kg kehamassi kohta. Ravi tuleks jätkata suukaudse manustamisega üks kord päevas (24-tunniste vahedega) säilitava annusena 0,05 mg meloksikaami/kg kehamassi kohta.

Ravi tulemus ilmneb üldjuhul 7 päeva jooksul. Kui kliinilist paranemist ei ilmne, tuleb ravi hiljemalt 14 päeva pärast lõpetada.

Manustamistee- ja meetod

Manustada suukaudselt kas toiduga segatult või vahetult suhu. Suspesiooni manustamiseks kasutada pakendis olevat Loxicomi mõõtesüstalt. Süstla saab paigaldada pudeli tilgapipeti peale ja sellel on kehamassi kilogrammide skaala, mis on arvestatud säilitava annuse doseerimiseks. Krooniliste lihas- skeleti kahjustuste ravi alustamisel on esimesel päeval seega vajalik kahekordne säilitav annus. Ägedate lihas-skeleti kahjustuste ravi alustamisel on esimesel päeval seega vajalik neljakordne säilitav annus.

Enne kasutamist korralikult loksutada.

9.SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Ravil meloksikaamiga on kasside puhul kitsas ohutusvaru ning üleannustamise kliinilisi nähte võib tekkida suhteliselt madalatel üleannustamistasemetel. Tagamaks manustamine korrektses doosis, tuleb kehakaal määrata võimalikult täpselt.

10.KEELUAJAD

Ei rakendata.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

12.ERIHOIATUSED

Erihoiatused kasutamisel loomadel

Kõrvaltoimete ilmnemisel tuleb ravi katkestada ja konsulteerida loomaarstiga.

Potentsiaalse nefrotoksilisuse tõttu vältida ravimi kasutamist dehüdreerunud, hüpovoleemilisel või hüpotensiivsel loomal.

Operatsioonijärgne valu ja põletik pärast kirurgilisi protseduure:

täiendava valuvaigisti vajaduse korral tuleb kaaluda täiendavalt muu valuvaigisti kasutamist.

Kroonilised lihas-skeleti kahjustused:

Loomaarst peab regulaarselt jälgima reageerimist pikaajalisele ravile.

Kui kliinilist paranemist ei ilmne, tuleb ravi hiljemalt 14 päeva pärast lõpetada.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Inimesed, kes on mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.

Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed:

Teised mittesteroidsed põletikuvastased ravimid, diureetikumid, antikoagulandid, aminoglükosiidid ja proteiinidega hästi seonduvad ained võivad seondumiseks omavahel konkureerida ja tekitada toksilist toimet. Loxicom'i ei tohi manustada koos teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite ega glükokortikosteroididega. Tuleb vältida potentsiaalselt nefrotoksiliste ravimite samaaegset manustamist.

Eelnev ravi põletikuvastaste ainetega võib põhjustada täiendavaid või raskemaid kõrvaltoimeid, mistõttu tuleb enne ravi alustamist jätta vähemalt 24-tunnine ravivaba periood nende veterinaarravimitega. Ravivaba perioodi puhul tuleb aga arvestada varem kasutatud ravimite farmakoloogilisi omadusi.

Vaid veterinaarseks kasutamiseks.

Hoida lastele kättasaamatus kohas.

13.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga, vaid tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

14.PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt aadressil http://www.ema.europa.eu/.

15.LISAINFO

Tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

Toimemehhanism

Meloksikaam on oksikaamide rühma kuuluv mittesteroidne põletikuvastane ravim, mille põletikuvastane, valuvaigistav, antieksudatiivne ja palavikuvastane toime on tingitud prostaglandiini sünteesi inhibeerimisest. See vähendab leukotsüütide infiltratsiooni põletikulisse koesse.

Vähemal määral pärsib see ka kollageeni esilekutsutud trombotsüütide agregatsiooni. In vitro ja in vivo uuringutes inhibeeris meloksikaam tsüklooksügenaasi-2 (COX-2) rohkem kui tsüklooksügenaasi- 1 (COX-1).

Pakendi info

Loxicom 0.5 mg/ml suukaudne suspensioon kassidele on saadaval 5 ml, 15 ml ja 30 ml.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole

België/Belgique/Belgien

Latvija

Luxembourg/Luxemburg

Magnum Veterinārija SIA

Nederland

Ulbrokas 23, Rīga, LV-1021, Latvija

Fendigo sa/nv

Tel. +371 6716 0091

Avenue Herrmann Debrouxlaan 17

Fax. +371 6716 0095

BE 1160 BRUSSELS

 

Tel : +32 2 734 46 90

 

Fax : +32 2 734 48 99

 

Република България

Lietuva

Пегас Фарма EООД

UAB "Magnum Veterinarija"

Андрей Германов 11

J.Urbsio str. 3

1336 София

LT-35169 Penevezys

 

Lietuva

 

Tel: + 370 45 502 730

Česká republika/

Magyarország

Slovenská republika

Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.

SAMOHÝL A SPOL.,S.R.O.

H-8000 Székesfehérvár, Homoksor 7

Smetanova 1058 512 51 Lomnice Nad Popelkou

Tel: 22/516-419

Česká republika

 

Tel: +420 481 653 111

 

Danmark

Malta

ScanVet Animal Health A/S

Borg Cardona & Co. Ltd.

Kongevejen 66

‘Eltex’ Dr. Zammit Street

3480 Fredensborg

Balzan BZN 1434- MALTA

Danmark

Tel +356 21442698

 

Fax +356 21493082

 

Email sales@borg-cardona.com

Deutschland

Norge

Bayer Vital GmbH

Interfarm AS

D-51368 Leverkusen

Øvre Måsan 10 D

Deutschland

1385 Asker,

 

Norway

 

Tel +47 6758 1130

 

Mob +47 9057 0005

 

Fax +47 6758 1132

 

e-mail: post@interfarm.no

 

Eesti

Österreich

AS Magnum Veterinaaria

PRO ZOON Pharma GmbH

Vae 16

A-4600 Wels

76 401 Laagri

 

Harjumaa

 

Eesti

 

Tel +372 650 1920

 

Fax +372 650 1996

 

Ελλάδα

Polska

Hellafarm S.A.

ScanVet Poland Sp. z o.o.

15, Fleming Str.

Skiereszewo, ul. Kiszkowska 9

GR-151 23 Maroussi

62-200 Gniezno

Athens

Tel. 61 426 49 20

Greece

 

España

Portugal

Laboratorios Karizoo

PRODIVET-ZN S.A

Pol. Ind. La Borda, Mas Pujades 11-12

Av. Infante D. Henrique, 333-H-3º Piso, Esc.41

08140 Caldes de Montbui

1800-282 LISBOA

Barcelona (España)

PORTUGAL

 

Tel. (00351) 21 8511493

France

România

BAYER HEALTHCARE

S.C. Maravet S.A.,

Division Animal Health

dr. Korponay F.

13, rue Jean Jaurès

430016 Baia Mare,

92807 Puteaux Cedex

str. Maravet nr.1

 

Tel/Fax: +40 262 211 964,

 

e-mail: office@maravet.com

Hrvatska

Slovenija

Medical Intertrade d.o.o.

GENERA SI d.o.o.

Dr. F.Tudjmana 3

1000 Ljubljana, Slovenija

10431 Sveta Nedelja

Telefon: +386 1 4364466

Republika Hrvatska

Telefaks: +386 1 4364468

Tel:+385 1 3374 022

e-mail: info@generasi.si

veterina@medical-intertrade.hr

 

Ireland

Suomi/Finland

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Vet Medic Pharmaceuticals Oy

Rossmore Industrial Estate

PL/PB 27,

Monaghan,

FI-13721 Parola

Ireland

 

Italia

Sverige

Vétoquinol Italia S.r.l.

N-vet AB

Via Piana, 265

Uppsala Science Park

47032 Bertinoro (FC)

751 83 Uppsala

 

Sweden

 

+4618 57 24 30

 

info@n-vet.se

Κύπρος

 

United Kingdom

Αποκλειστικός Διανομέας Κύπρου: Σπύρος

Norbrook Laboratories (GB) Ltd

Σταυρινίδης Κέμικαλς Λτδ

1 Saxon Way East

Λεωφ. Στασίνου 28, 1060

Λευκωσία, Κύπρος

Oakley Hay Industrial Estate

Τηλ: 22 447464 / Φαξ: 22

Corby

e-mail: chemicals@stavrinides.com.cy

Northamptonshire

 

 

NN18 9EX

 

 

United Kingdom

PAKENDI INFOLEHT

Loxicom 20 mg/ml süstelahus veistele, sigadele ja hobustele

1.MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Norbrook Laboratories Limited Station Works

Newry

Co. Down, BT35 6JP Ühendkuningriik

Partii väljastamise eest vastutav tootja: Norbrook Laboratories Limited

105 Armagh Road Newry

Co. Down, BT35 6PU Ühendkuningriik

2.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Loxicom 20 mg/ml süstelahus veistele, sigadele ja hobustele

Meloksikaam

3.TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Üks ml sisaldab: Meloksikaam 20 mg Etanool 150 mg

Kollane lahus.

4.NÄIDUSTUS(ED)

Veistel:

Ägeda respiratoorse infektsiooni kliiniliste tunnuste vähendamiseks koos sobiva antibiootikumiraviga. Kõhulahtisuse kliiniliste tunnuste vähendamiseks kombineeritult suukaudse rehüdratsioonraviga üle nädala vanustel vasikatel ja noortel mittelakteerivatel veistel.

Ägeda mastiidi täiendavaks raviks kombineeritult antibiootikumiraviga. Operatsioonijärgse valu leevendamiseks vasikate sarvede eemaldamisel.

Sigadel:

Lonkamise ja põletikusümptomite vähendamiseks tugi- ja liikumisaparaadi mitteinfektsioossete haiguste puhul.

Poegimisjärgse sepsise ja tokseemia (mastiidi-metriidi-agalaktia sündroomi) täiendavaks raviks koos sobiva antibiootikumiraviga.

Hobustel:

Põletiku ja valu leevendamiseks nii ägedate kui ka krooniliste lihas-skeleti kahjustuste korral. Koolikuvalude leevendamiseks.

5.VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada alla 6 nädala vanustel hobustel. Mitte kasutada tiinetel ega lakteerivatel märadel.

Mitte kasutada maksa-, südame- või neerupuudulikkusega või verejooksudega loomadel või kui loomal on esinenud ravimist põhjustatud seedetrakti haavandeid.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. Kõhulahtisuse raviks mitte kasutada noorematel kui nädalavanustel loomadel.

6.KÕRVALTOIMED

Veterinaarravimi subkutaansel manustamisel veistele ja intramuskulaarsel manustamisel sigadele on ravim hästi talutav, kliinilistes uuringutes ravitud veistel täheldati ainult kerget mööduvat turset süstekohal pärast subkutaanset manustamist.

Hobustel võib süstekohal tekkida mööduv turse, mis kaob iseenesest.

Väga harvadel juhtudel võib esineda anafülaktilisi reaktsioone, mille korral tuleb rakendadassümptomaatilist ravi.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

7.LOOMALIIGID

Veis, siga ja hobune

8.ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Veistel:

Manustada subkutaanselt või intravenoosselt üks kord annuses 0,5 mg meloksikaami 1 kg kehamassi kohta (s.t 2,5 ml 100 kg kehamassi kohta), vajadusel kombineeritult antibiootikumiraviga või suukaudse rehüdratsioonraviga. Soovitatav maksimaalne kogus ühte süstekohta manustamiseks on 10 ml.

Sigadel:

Manustada üks kord intramuskulaarselt annuses 0,4 mg meloksikaami 1 kg kehamassi kohta (s.t 2,0 ml 100 kg kehamassi kohta), vajadusel kombineeritult antibiootikumiraviga. Vajadusel võib ravi 24 tunni pärast korrata. Soovitatav maksimaalne kogus ühte süstekohta manustamiseks on 2 ml.

Hobustel:

Manustada ühekordse intravenoosse süstina annuses 0,6 mg meloksikaami / kg kehamassi kohta (st 3,0 ml/100 kg kehamassi kohta).

Põletiku ja valu leevendamiseks ägedate või krooniliste lihas-skeleti häirete korral., Ravi jätkamiseks võib kasutada suukaudseid meloksikaami sisaldavaid ravimeid vastavalt ravimi kasutamise juhendile. Vältida ravimi saastumist kasutamise ajal.

Mitte läbistada viaali korki üle 50 korra. Kui üle 50 korra läbistamine on vajalik soovitatakse kasutada draw-off nõela.

9.TÄPNE KASUTUSJUHEND

Vältida preparaadi saastumist kasutamisel.

10.KEELUAJAD

Veistel: lihale ja söödavatele kudedele: 15 päeva; piimale: 5 päeva Sigadel: lihale ja söödavatele kudedele: 5 päeva

Hobustel: lihale ja söödavatele kudedele: 5 päeva

Ei ole lubatud kasutada lakteerivatel hobustel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Säilitamise eritingimused puuduvad.

Pärast pakendil ja viaalil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada.

Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 28 päeva.

12.ERIHOIATUSED

Vasikate ravi Loxicomiga 20 minutit enne sarvede eemaldamist vähendab operatsioonijärgset valu. Sarvede eemaldamise operatsiooni käigus ei vähenda Loxicom üksi piisavalt valu. Piisavaks valu leevendamiseks operatsiooni käigus on tarvis samaaegselt kasutada sobivat valuvaigistit.

Erihoiatused kasutamisel loomadel

Kõrvaltoimete ilmnemisel tuleb ravi katkestada ja konsulteerida loomaarstiga. Potentsiaalse nefrotoksilisuse tõttu vältida ravimi kasutamist tugevasti dehüdreerunud, hüpovoleemilistel või hüpotensiivsetel loomadel, kes vajavad parenteraalset rehüdratsiooni.

Kui hobuste koolikute ravimisel valud piisavalt ei leevendu, tuleb diagnoos hoolikalt ümber hinnata, sest see võib tähendada, et on vajalik kirurgiline sekkumine.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Juhuslik süstimine iseendale võib tekitada valu. Inimesed, kes on mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduge viivitamatult arsti poole ja näidake pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni ajal

Veistel ja sigadel: lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.

Hobustel: mitte kasutada tiinetel ega ;akteerivatel märadel.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed:

Mitte manustada samaaegselt glükokortikosteroidide, muude mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega ega antikoagulantidega.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):

Üleannustamise korral alustada sümptomaatilist ravi.

13.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga, vaid tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. Küsige palun oma

loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

14.PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt aadressil http://www.ema.europa.eu/.

15.LISAINFO

Retseptiravim.

Pappkarp 1 või 12 värvitust klaasist süsteviaaliga, iga viaal sisaldab 30 ml, 50 ml või 100 ml. Pappkarp 1, 6 või 12 värvitust klaasist süsteviaaliga, iga viaal sisaldab 250 ml.

Iga viaal on suletud kummikorgiga ja tihendatud alumiiniumkaanega. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Latvija

Luxembourg/Luxemburg

Magnum Veterinārija SIA

Nederland

Ulbrokas 23, Rīga, LV-1021, Latvija

Fendigo sa/nv

Tel. +371 6716 0091

Avenue Herrmann Debrouxlaan 17

Fax. +371 6716 0095

BE 1160 BRUSSELS

 

Tel : +32 2 734 46 90

 

Fax : +32 2 734 48 99

 

Република България

Lietuva

Пегас Фарма EООД

UAB "Magnum Veterinarija"

Андрей Германов 11

J.Urbsio str. 3

1336 София

LT-35169 Penevezys

 

Lietuva

 

Tel: + 370 45 502 730

Česká republika/

Magyarország

Slovenská republika

Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.

SAMOHÝL A SPOL.,S.R.O.

H-8000 Székesfehérvár, Homoksor 7

Smetanova 1058 512 51 Lomnice Nad Popelkou

Tel: 22/516-419

Česká republika

 

Tel: +420 481 653 111

 

Danmark

Malta

ScanVet Animal Health A/S

Borg Cardona & Co. Ltd.

Kongevejen 66

‘Eltex’ Dr. Zammit Street

3480 Fredensborg

Balzan BZN 1434- MALTA

 

Tel +356 21442698

 

Fax +356 21493082

 

Email sales@borg-cardona.com

Deutschland

Norge

Bayer Vital GmbH

ScanVet informasjonskontor

D-51368 Leverkusen

Kongsvegen 91

Deutschland

1177 OSLO

 

Postadresse:

 

Postboks 38 Bekkelagshøgda

 

1109 OSLO

Eesti

Österreich

AS Magnum Veterinaaria

PRO ZOON Pharma GmbH

Vae 16

A-4600 Wels

76 401 Laagri

 

Harjumaa

 

Eesti

 

Tel +372 650 1920

 

Fax +372 650 1996

 

Ελλάδα

Polska

Hellafarm S.A.

ScanVet Poland Sp. z o.o.

15, Fleming Str.

Skiereszewo, ul. Kiszkowska 9

GR-151 23 Maroussi

62-200 Gniezno

Athens

Tel. 61 426 49 20

Greece

 

España

Portugal

Laboratorios Karizoo

PRODIVET-ZN S.A

Pol. Ind. La Borda, Mas Pujades 11-12

Av. Infante D. Henrique, 333-H-3º Piso, Esc.41

08140 Caldes de Montbui

1800-282 LISBOA

Barcelona (España)

PORTUGAL

 

Tel. (00351) 21 8511493

France

România

BAYER HEALTHCARE

S.C. Maravet S.A.,

Division Animal Health

dr. Korponay F.

13, rue Jean Jaurès

430016 Baia Mare,

92807 Puteaux Cedex

str. Maravet nr.1

 

Tel/Fax: +40 262 211 964,

 

e-mail: office@maravet.com

Hrvatska

Slovenija

Medical Intertrade d.o.o.

GENERA SI d.o.o.

Dr. F.Tudjmana 3

1000 Ljubljana, Slovenija

10431 Sveta Nedelja

Telefon: +386 1 4364466

Republika Hrvatska

Telefaks: +386 1 4364468

Tel:+385 1 3374 022

e-mail: info@generasi.si

veterina@medical-intertrade.hr

 

Ireland

Suomi/Finland

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Vet Medic Pharmaceuticals Oy

Rossmore Industrial Estate

PL/PB 27,

Monaghan,

FI-13721 Parola

Ireland

 

Italia

Sverige

Bayer S.p.A.

N-vet AB

Viale Certosa, 130

Uppsala Science Park

20156 Milano

751 83 Uppsala

 

Sweden

 

+4618 57 24 30

 

info@n-vet.se

Κύπρος

 

United Kingdom

Αποκλειστικός Διανομέας Κύπρου: Σπύρος

Norbrook Laboratories (GB) Ltd

Σταυρινίδης Κέμικαλς Λτδ

1 Saxon Way East

Λεωφ. Στασίνου 28, 1060

Λευκωσία, Κύπρος

Oakley Hay Industrial Estate

Τηλ: 22 447464 / Φαξ: 22

Corby

e-mail: chemicals@stavrinides.com.cy

Northamptonshire

 

 

NN18 9EX

 

 

United Kingdom

PAKENDI INFOLEHT

Loxicom 1 mg närimistabletid koertele

Loxicom 2.5 mg närimistabletid koertele

1.MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Norbrook Laboratories Limited

Station Works,

Newry,

Co. Down,

BT35 6JP

Põhja - Iirimaa

Partii väljastamise eest vastutav tootja:

Norbrook Laboratories Limited

Armagh Road,

Newry,

Co. Down,

BT35 6PU

Põhja - Iirimaa

2.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Loxicom 1 mg närimistabletid koertele.

Loxicom 2.5 mg närimistabletid koertele.

Meloksikaam

3.TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Helepruun ovaalne kaksikkumer tablett millel ühel külejel on poolitusjoon ja teine külg sile. Üks närimistablett sisaldab:

meloksikaami

1 mg

meloksikaami

2.5 mg

4.NÄIDUSTUS(ED)

Põletiku ja valu leevendamiseks nii ägedate kui krooniliste lihas-skeleti kahjustuste korral koertel.

5.VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada tiinetel ja imetavatel loomadel.

Mitte kasutada loomadel, kellel on seedekulgla ärritus ja hemorraagia, kahjustunud maksa-, südme- või neerufunktsioon ja hemorraagilised häired.

Mitte kasutada alla 6 nädala vanustel koertel või koertel kehamassiga vähem, kui 4kg.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

6.KÕRVALTOIMED

Tüüpilised kõrvaltoimed, mida NSAIDe kasutamisel täheldatakse, on isu kadu, oksendamine, diarröa,

veri roojas, apaatia ja neerukahjustused. Väga harvadel juhtudel on täheldatud verist kõhulahtisust, veriokset, seedetrakti haavandeid ja maksaensüümide taseme tõusu. Need kõrvaltoimed ilmnevad tavaliselt esimese ravinädala jooksul ning on enamikel juhtudel mööduvad ning kaovad pärast ravi lõppemist, kuid väga harvadel juhtudel võivad need olla rasked või lõppeda surmaga.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

7.LOOMALIIGID

Koer.

8.ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Esimesel päeval manustada ühekordne doos 0,2 mg meloksikaami/kg kehamassi kohta. Ravi jätkatakse üks kord päevas suukaudse manustamisega (24-tunniste intervallidega) säilitusannusega 0,1 mg meloksikaami/kg kehamassi kohta. Alternatiivravi võib alustada süstelahusega 5 mg meloksikaami/ml.

Iga närimistablett sisaldab 1 mg või 2.5 mg meloksikaami, mis vastab päevasele säilitusannusele kas vastavalt 10kg kaaluvale koerale või 25kg kaaluvale koerale.

Igat närimistabletti saab korrektse doosi saamiseks poolitada vastavalt looma individuaalsele kehakaalule. Tablette võib anda kas koos toiduga või ilma, need on maitsestatud ning enamik koeri võtavad neid vabatahtlikult.

Annustamisskeem säilitusannuse jaoks:

Kehakaal (kg)

Närimistablettide arv 1

Närimistablettide arv

mg/kg

 

mg

2.5 mg

 

4.0-7.0

½

 

0.13-0.1

7.1-10.0

 

0.14-0.1

10.1-15.0

 

0.15-0.1

15.1-20.0

 

0.13-0.1

20.1-25.0

 

0.12-0.1

25.1-35.0

 

0.15-0.1

35.1-50.0

 

0.14-0.1

Veel täpsema doseerimise saavutamiseks võib kaaluda meloksikaami sisaldava koertele mõeldud suukaudse suspensiooni kasutamist. Koertele kehamassiga alla 4kg on soovitav kasutada meloksikaami sisaldavat suukaudset suspensiooni.

Tavaliselt ilmneb kliiniline vastus 3-4 päevaga. Ravi tuleb lõpetada 10 päeva pärast juhul, kui kliinilist paranemist ei ilmne.

9.SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Tagamaks manustamine korrektses doosis, tuleb aladoseerimise või üledoseerimise vältimiseks kehakaal määrata võimalikult täpselt.

10.KEELUAJAD

Ei rakendata.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Mitte hoida temperatuuril üle 25 C.

Hoida originaal pakendis et kaitsta valguse eest.

Poolitatud tableti kõlblikkusaeg: 24 tundi

Pärast etiketil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada.

12.ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:

Kõrvaltoimete ilmnemisel tuleb ravi katkestada ning küsida nõu loomaarstilt.

Vältida kasutamist dehüdreerunud, hüpovoleemistel ja hüpotensiooniga loomadel, sest on potensiaalne risk neerutoksilisusele.

Seda veterinaarravimit koertele ei tohi kasutada kassidel, kuna see ei sobi sellele liigile. Kassidele kasutada kassidel kasutamiseks mõeldud meloksikaami sisaldavat suukaudset suspensiooni.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Inimesed, kes on mittesteroidsete põletikuvastaste preparaatide (NSAID) suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.

Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni ajal

Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud (vt punkt 4.3).

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed:

Teised mittesteroidsed põletikuvastased ravimid, diureetikumid, antikoagulandid, aminoglükosiidid ja proteiinidega hästi seonduvad ained võivad seondumiseks omavahel konkureerida ja tekitada toksilist toimet. Seda veterinaarravimit ei tohi manustada koos teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite ega glükokortikosteroididega.

Eelnev ravi põletikuvastaste ainetega võib põhjustada täiendavaid või raskemaid kõrvaltoimeid ja seetõttu tuleb enne ravi alustamist nende ravimitega jätta vähemalt 24 tunnine ravivaba periood. Ravivaba perioodi puhul tuleb aga arvestada varem kasutatud ravimite farmakoloogilisi omadusi.

13.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga, vaid tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

14.PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt aadressil http://www.ema.europa.eu/.

15.LISAINFO

Blisterpakend, milles 10 tabletti ühes ribas, on pappkarbis, sisaldades 10, 20, 100 või 500 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Latvija

Luxembourg/Luxemburg

Magnum Veterinārija SIA

Nederland

Ulbrokas 23, Rīga, LV-1021, Latvija

Fendigo sa/nv

Tel. +371 6716 0091

Avenue Herrmann Debrouxlaan 17

Fax. +371 6716 0095

BE 1160 BRUSSELS

 

Tel : +32 2 734 46 90

 

Fax : +32 2 734 48 99

 

Република България

Lietuva

Пегас Фарма EООД

UAB "Magnum Veterinarija"

Андрей Германов 11

J.Urbsio str. 3

1336 София

LT-35169 Penevezys

 

Lietuva

 

Tel: + 370 45 502 730

Česká republika/

Magyarország

Slovenská republika

Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.

SAMOHÝL A SPOL.,S.R.O.

H-8000 Székesfehérvár, Homoksor 7

Smetanova 1058 512 51 Lomnice Nad Popelkou

Tel: 22/516-419

Česká republika

 

Tel: +420 481 653 111

 

Danmark

Malta

ScanVet Animal Health A/S

Borg Cardona & Co. Ltd.

Kongevejen 66

‘Eltex’ Dr. Zammit Street

3480 Fredensborg

Balzan BZN 1434- MALTA

Danmark

Tel +356 21442698

 

Fax +356 21493082

 

Email sales@borg-cardona.com

Deutschland

Norge

Bayer Vital GmbH

Interfarm AS

D-51368 Leverkusen

Øvre Måsan 10 D

Deutschland

1385 Asker,

 

Norway

 

Tel +47 6758 1130

 

Mob +47 9057 0005

 

Fax +47 6758 1132

 

e-mail: post@interfarm.no

Eesti

Österreich

AS Magnum Veterinaaria

PRO ZOON Pharma GmbH

Vae 16

A-4600 Wels

76 401 Laagri

 

Harjumaa

 

Eesti

 

Tel +372 650 1920

 

Fax +372 650 1996

 

 

Ελλάδα

Polska

 

Hellafarm S.A.

ScanVet Poland Sp. z o.o.

15, Fleming Str.

Skiereszewo, ul. Kiszkowska 9

GR-151 23 Maroussi

62-200

Gniezno

Athens

Tel. 61

426 49 20

Greece

 

 

España

Portugal

Laboratorios Karizoo

PRODIVET-ZN S.A

Pol. Ind. La Borda, Mas Pujades 11-12

Av. Infante D. Henrique, 333-H-3º Piso, Esc.41

08140 Caldes de Montbui

1800-282 LISBOA

Barcelona (España)

PORTUGAL

 

Tel. (00351) 21 8511493

France

România

BAYER HEALTHCARE

S.C. Maravet S.A.,

Division Animal Health

dr. Korponay F.

13, rue Jean Jaurès

430016 Baia Mare,

92807 Puteaux Cedex

str. Maravet nr.1

 

Tel/Fax: +40 262 211 964,

 

e-mail: office@maravet.com

Hrvatska

Slovenija

Medical Intertrade d.o.o.

GENERA SI d.o.o.

Dr. F.Tudjmana 3

1000 Ljubljana, Slovenija

10431 Sveta Nedelja

Telefon: +386 1 4364466

Republika Hrvatska

Telefaks: +386 1 4364468

Tel:+385 1 3374 022

e-mail: info@generasi.si

veterina@medical-intertrade.hr

 

Ireland

Suomi/Finland

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Vet Medic Pharmaceuticals Oy

Rossmore Industrial Estate

PL/PB 27,

Monaghan,

FI-13721 Parola

Ireland

 

Italia

Sverige

Vétoquinol Italia S.r.l.

N-vet AB

Via Piana, 265

Uppsala Science Park

47032 Bertinoro (FC)

751 83 Uppsala

 

Sweden

 

+4618 57 24 30

 

info@n-vet.se

Κύπρος

 

United Kingdom

Αποκλειστικός Διανομέας Κύπρου: Σπύρος

Norbrook Laboratories (GB) Ltd

Σταυρινίδης Κέμικαλς Λτδ

1 Saxon Way East

Λεωφ. Στασίνου 28, 1060

Λευκωσία, Κύπρος

Oakley Hay Industrial Estate

Τηλ: 22 447464 / Φαξ: 22

Corby

e-mail: chemicals@stavrinides.com.cy

Northamptonshire

 

 

NN18 9EX

 

 

United Kingdom

PAKENDI INFOLEHT

Loxicom 50 mg/g suukaudne pasta hobustele

1.MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Norbrook Laboratories Limited Station Works

Newry

Co. Down, BT35 6JP Ühendkuningriik

Partii vabastamise eest vastutav tootja: Norbrook Laboratories Limited

105 Armagh Road Newry

Co. Down, BT35 6PU Ühendkuningriik

2.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Loxicom 50 mg/g suukaudne pasta hobustele

Meloksikaam

3.TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 g sisaldab:

 

Toimeaine:

 

meloksikaam

50 mg

Abiaine:

 

bensüülalkohol

10 mg

4.NÄIDUSTUS(ED)

Põletiku ja valu leevendamine hobustel ägedate ja krooniliste lihas-skeleti kahjustuste korral.

5.VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada märadel tiinuse või laktatsiooni ajal.

Mitte kasutada hobustel, kellel on seedetrakti häired, näiteks ärritus ja verejooks, maksa-, südame- või neerufunktsiooni kahjustus ja hemorraagilised häired.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes. Mitte kasutada vähem kui 6 nädala vanustel hobustel.

6.KÕRVALTOIMED

Kliinilistes uuringutes täheldati üksikjuhtudel mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega tüüpiliselt seostatavaid kõrvaltoimeid (kerge nõgestõbi, kõhulahtisus). Sümptomid olid pöörduvad. Ravi ajal (kuni 14 päeva) väheneb sageli vere albumiinisisaldus. Väga harvadel juhtudel on esinenud isutust, letargiat, kõhuvalu ja koliiti. Väga harvadel juhtudel võib tekkida anafülaksialaadseid reaktsioone, mis võivad olla tõsised (sealhulgas surmaga lõppeda) ja mille korral tuleb anda sümptomaatilist ravi. Kõrvaltoimete tekkimisel tuleb ravi katkestada ja pidada nõu veterinaararstiga.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

7.LOOMALIIGID

Hobune.

8.ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA -MEETOD

Manustada 0,6 mg kehamassi 1 kg kohta üks kord päevas kuni 14 päeva vältel. Manustada otse suhu üle keelepära, hoides looma pead kõrgemal kuni neelamiseni.

Manustada tuleb pasta üks jaotis süstlal kehamassi 50 kg kohta. Süstla küljes on adapter ja sellel on tähistatud jaotised kehamassi kilogrammide järgi. Iga süstlaga manustatakse 420 mg meloksikaami, millest piisab kehamassi 700 kg ravimiseks.

9.SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Vältida saastumist kasutamisel.

10.KEELUAEG

Lihale ja söödavatele kudedele: 3 päeva.

Ei ole lubatud kasutamiseks loomadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 30 ºC

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja süstelil (Kõlblik kuni/EXP).

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva

12.ERIHOIATUSED

Erihoiatused kasutamisel loomadel

Vältida kasutamist dehüdreerunud, hüpovoleemilistel või hüpotensiivsetel loomadel, sest neil võib suureneda neerudele mürgisuse avaldumise risk.

Mitte ületada soovitatavat annust ega ravi kestust raskete kõrvaltoimete võimaliku ohu tõttu.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Inimesed, kes on mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.

Vältige ravimi kokkupuudet naha ja silmadega. Nahale ja/või silma sattumisel loputage kahjustatud piirkondi kohe veega. Ärrituse tekkimisel ja püsimisel pöörduge meditsiinitöötaja poole. Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni ajal

Mitte kasutada märadel tiinuse või laktatsiooni ajal.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed:

Mitte manustada samaaegselt glükokortikosteroidide, muude mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite ega antikoagulantidega.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):

Kliinilistes uuringutes on esinenud pärast ravimi üleannuse manustamist järgmisi sümptomeid (millest mõni võib olla tõsine): loid käitumine, kõhulahtisus, turse, suu limaskesta haavandid ja/või tume uriin. Üleannustamise korral tuleb alustada sümptomaatilist ravi.

13.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga, vaid tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

14.PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt http://www.ema.europa.eu/

15.LISAINFO

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

Suukaudset pastat turustatakse järgmiste suurustega pakendites:

-1 pappkarp 1 süsteliga

-1 pappkarp 7 süsteliga

-1 pappkarp 14 süsteliga

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Latvija

Luxembourg/Luxemburg

Magnum Veterinārija SIA

Nederland

Ulbrokas 23, Rīga, LV-1021, Latvija

Fendigo sa/nv

Tel. +371 6716 0091

Avenue Herrmann Debrouxlaan 17

Fax. +371 6716 0095

BE 1160 BRUSSELS

 

Tel : +32 2 734 46 90

 

Fax : +32 2 734 48 99

 

Република България

Lietuva

АСКЛЕП - ФАРМА ООД

UAB "Magnum Veterinarija"

гр. София, ж.к. Люлин - 7, бл. 711А, магазин 3

J.Urbsio str. 3

Република България

LT-35169 Penevezys

 

Lietuva

 

Tel: + 370 45 502 730

Česká republika/

Magyarország

Slovenská republika

Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.

SAMOHÝL A SPOL.,S.R.O.

H-8000 Székesfehérvár, Homoksor 7

Smetanova 1058 512 51 Lomnice Nad Popelkou

Tel: 22/516-419

Česká republika

 

Tel: +420 481 653 111

 

Danmark

Malta

Bayer A/S

Borg Cardona & Co. Ltd.

Bayer HealthCare

‘Eltex’ Dr. Zammit Street

Animal Health Division

Balzan BZN 1434- MALTA

Arne Jacobsens Allé 13

Tel +356 21442698

DK-2300 København S

Fax +356 21493082

 

Email sales@borg-cardona.com

Deutschland

Norge

Bayer Vital GmbH

Bayer AS

D-51368 Leverkusen

Bayer HealthCare

Deutschland

Animal Health Division

 

Drammensveien 288

 

NO-0283 Oslo

Eesti

Österreich

AS Magnum Veterinaaria

PRO ZOON Pharma GmbH

Vae 16

A-4600 Wels

76 401 Laagri

 

 

Harjumaa

 

 

Eesti

 

 

Tel +372 650 1920

 

 

Fax +372 650 1996

 

 

Ελλάδα

Polska

 

Hellafarm S.A.

ScanVet Poland Sp. z o.o.

15, Fleming Str.

Skiereszewo, ul. Kiszkowska 9

GR-151 23 Maroussi

62-200

Gniezno

Athens

Tel. 61

426 49 20

Greece

 

 

España

Portugal

Laboratorios Karizoo

PRODIVET-ZN S.A

Pol. Ind. La Borda, Mas Pujades 11-12

Av. Infante D. Henrique, 333-H-3º Piso, Esc.41

08140 Caldes de Montbui

1800-282 LISBOA

Barcelona (España)

PORTUGAL

 

Tel. (00351) 21 8511493

France

România

BAYER HEALTHCARE

S.C. Maravet S.A.,

Division Animal Health

dr. Korponay F.

13, rue Jean Jaurès

430016 Baia Mare,

92807 Puteaux Cedex

str. Maravet nr.1

 

Tel/Fax: +40 262 211 964,

 

e-mail: office@maravet.com

Hrvatska

Slovenija

Medical Intertrade d.o.o.

GENERA SI d.o.o.

Dr. F.Tudjmana 3

1000 Ljubljana, Slovenija

10431 Sveta Nedelja

Telefon: +386 1 4364466

Republika Hrvatska

Telefaks: +386 1 4364468

Tel:+385 1 3374 022

e-mail: info@generasi.si

veterina@medical-intertrade.hr

 

Ireland

Suomi/Finland

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Orion Oyj ORION PHARMA

Rossmore Industrial Estate

ELÄINLÄÄKKEET,

Monaghan,

PL 425,

Ireland

FI-20101 Turku

Italia

Sverige

F.M. ITALIA Group s.r.l.

Bayer A/S

Zona Industriale Isola, 31

Bayer HealthCare

05031 Arrone (TR) – Italia

Animal Health Division

 

Arne Jacobsens Allé 13

 

DK-2300 Köpenhamn S

 

Danmark

Κύπρος

 

United Kingdom

Αποκλειστικός Διανομέας Κύπρου: Σπύρος

Norbrook Laboratories (GB) Limited

Σταυρινίδης Κέμικαλς Λτδ

1 Saxon Way East,

Λεωφ. Στασίνου 28, 1060

Λευκωσία, Κύπρος

Oakely Hay Industrial Estate,

Τηλ: 22 447464 / Φαξ: 22

Corby,

e-mail: chemicals@stavrinides.com.cy

NN18 9EX

 

 

United Kingdom

Kommentaarid