Meloxidyl (meloxicam) – Pakendi märgistus - QM01AC06

Artikli sisu

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA

JÄRGMISED ANDMED

10 ml pudel

32 ml pudel

100 ml pudel

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Meloxidyl 1,5 mg/ml suukaudne suspensioon koertele.

Meloxicam

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml sisaldab: Meloksikaami 1,5 mg; Naatriumbensoaati 2 mg.

3.RAVIMVORM

Suukaudne suspensioon

4.PAKENDI SUURUS

10 ml

32 ml

100 ml

5.LOOMALIIGID

Koer.

6.NÄIDUSTUS(ED)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne kasutamist loksutada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAJAD

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

Pärast pakendi avamist kasutada kuni 6 kuud.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Ceva Santé Animale

10 avenue de laBallastière

33500 Libourne Prantsusmaa

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/06/070/001

EU/2/06/070/002

EU/2/06/070/003

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot:

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD

VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

10 ml pudel

32 ml pudel

100 ml pudel

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Meloxidyl 1,5 mg/ml suukaudne suspensioon koertele.

Meloxicam

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

10 ml

32 ml

100 ml

4.MANUSTAMISTEE(D)

5.KEELUAJAD

6.PARTII NUMBER

Lot:

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA

JÄRGMISED ANDMED

Kartongkarp

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Meloxidyl 5 mg/ml süstelahus kassidele ja koertele.

Meloksikaam.

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml sisaldab 5 mg meloksikaami ja abiainena 150 mg etanooli.

3.RAVIMVORM

Süstelahus.

4.PAKENDI SUURUS(ED)

10ml

5.LOOMALIIGID

Koer ja kass.

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Koerad: intravenoosne või subkutaanne.

Kassid: subkutaanne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAJAD

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Mitte kasutada tiinetel või lakteerivatel loomadel.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Pärast pakendi avamist kasutada kuni 28 päeva.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Mitte hoida temperatuuril üle 25

C.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks – tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Ceva Santé Animale

10 avenue de la Ballastière

33500 Libourne Prantsusmaa

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/06/070/004

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD

VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Viaali etikett

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Meloxidyl 5 mg/ml süstelahus kassidele ja koertele.

Meloksikaam.

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

1 ml sisaldab 5 mg meloksikaami ja abiainena 150 mg etanooli.

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

10ml

4.MANUSTAMISTEE(D)

Koerad: intravenoosne või subkutaanne.

Kassid: subkutaanne.

5.KEELUAJAD

6.PARTII NUMBER

Lot

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Pärast pakendi avamist kasutada kuni 28 päeva.

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PAPPKARP

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Meloxidyl 20 mg/ml süstelahus veistele, sigadele, hobustele Meloxicam

2.TOIMEAINE JA ABIAINETE SISALDUS

Meloksikaam 20 mg/ml

Etanool 150 mg/ml

3.RAVIMVORM

Süstelahus

4.PAKENDI SUURUSED

50 ml

100 ml

250 ml

5.LOOMALIIGID

Veis, siga ja hobune

6.NÄIDUSTUSED

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEED

Veis: subkutaanne või intravenoosne.

Siga: intramuskulaarne.

Hobune: intravenoosne.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAJAD

Veis: lihale ja söödavatele kudedele: 15 päeva; piimale: 5 päeva Siga: lihale ja söödavatele kudedele: 5 päeva

Hobune: lihale ja söödavatele kudedele: 5 päeva.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

Pärast pakendi avamist kasutada kuni 28 päeva.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks ─ tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Ceva Santé Animale

10 avenue de la Ballastière

33500 Libourne

PRANTSUSMAA

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/06/070/005

EU/2/06/070/006

EU/2/06/070/007

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot {number}

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VIAAL 100 ml

VIAAL 250 ml

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Meloxidyl 20 mg/ml süstelahus veistele, sigadele, hobustele Meloxicam

2.TOIMEAINE JA ABIAINETE SISALDUS

Meloksikaam 20 mg/ml

Etanool 150 mg/ml

3.RAVIMVORM

Süstelahus

4.PAKENDI SUURUSED

100 ml

250 ml

5.LOOMALIIGID

Veis, siga ja hobune

6.NÄIDUSTUSED

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEED

Veis: subkutaanne või intravenoosne.

Siga: intramuskulaarne.

Hobune: intravenoosne.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAJAD

Veis: lihale ja söödavatele kudedele: 15 päeva; piimale: 5 päeva Siga: lihale ja söödavatele kudedele: 5 päeva

Hobune: lihale ja söödavatele kudedele: 5 päeva.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

Pärast pakendi avamist kasutada kuni 28 päeva.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks ─ tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Ceva Santé Animale

10 avenue de la Ballastière

33500 Libourne

PRANTSUSMAA

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/06/070/006

EU/2/06/070/007

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot {number}

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD

VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAAL 50 ml

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Meloxidyl 20 mg/ml süstelahus veistele, sigadele, hobustele

Meloxicam

2.TOIMEAINE KOGUS

Meloksikaam 20 mg/ml

Etanool 150 mg/ml

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

50 ml

4.MANUSTAMISTEED

Veis: S/C, I/V

Siga: I/M.

Hobune: I/V

5.KEELUAJAD

Veis: lihale ja söödavatele kudedele: 15 päeva; piimale: 5 päeva

Siga: lihale ja söödavatele kudedele: 5 päeva

Hobune: lihale ja söödavatele kudedele: 5 päeva.

6.PARTII NUMBER

Lot {number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

Pärast pakendi avamist kasutada kuni 28 päeva.

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA

JÄRGMISED ANDMED

PAPPKARP

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Meloxidyl 0,5 mg/ml suukaudne suspensioon kassidele

Meloxicam

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Üks ml sisaldab

0,5 mg meloksikaami

 

2 mg naatriumbensoaati

3.RAVIMVORM

Suukaudne suspensioon

4.PAKENDI SUURUS

15 ml

5 ml

5.LOOMALIIGID

Kass.

6.NÄIDUSTUS(ED)

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne kasutamist loksutada hoolikalt.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAJAD

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne kasutamist lugeda pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

Pärast pakendi avamist kasutada kuni 6 kuud.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Ceva Santé Animale

10 avenue de la Ballastière

33500 Libourne FRANCE

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/06/070/008

EU/2/06/070/010

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot:

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD

VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Etikett

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Meloxidyl 0,5 mg/ml suukaudne suspensioon kassidele

Meloxicam

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

15 ml

5 ml

4.MANUSTAMISTEE(D)

5.KEELUAJAD

6.PARTII NUMBER

Lot:

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid