Meloxidyl (meloxicam) – Pakendi infoleht - QM01AC06

Artikli sisu

PAKENDI INFOLEHT

Meloxidyl 1.5 mg/ml suukaudne suspensioon koertele. 10, 32 & 100 ml

1.MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Ceva Santé Animale

10 avenue de laBallastière

33500 Libourne

PRANTSUMAA

Partii väljastamise eest vastutav tootja:

Ceva Santé Animale Z.I. Très le Bois 22600 Loudéac PRANTSUSMAA

VETEM SpA

Lungomare Pirandello, 8

92014 Porto Empedocle (AG)

ITAALIA

2.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Meloxidyl, 1,5 mg/ml suukaudne suspensioon koertele.

3.TOIMEAINE(D) JA MUUD ABIAINE(D)

Üks ml sisaldab

1,5 mg meloksikaami

 

2 mg naatriumbensoaati

4.NÄIDUSTUS

Põletiku ja valu leevendamine ägedate või krooniliste lihas-skeletisüsteemi haiguste korral.

5.VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada tiinetel ega lakteerivatel loomadel.

Mitte kasutada loomadel, kellel on seedetrakti häired, nt seedetrakti ärritus või verejooks, maksa-, südame- või neerupuudulikkus ning verejooksud.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. Mitte kasutada noorematel kui 6-nädalastel koertel.

6.KÕRVALTOIMED

Aeg-ajalt on teatatud tüüpilistest mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite kõrvaltoimetest, nt isutus, oksendamine, kõhulahtisus, veri roojas ja apaatia. Need kõrvaltoimed tekivad tavaliselt esimesel ravinädalal, on enamasti mööduva iseloomuga ja kaovad pärast ravi lõppu, kuid väga harva võivad olla ka rasked või lõppeda surmaga.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest veterinaararsti.

7.LOOMALIIGID

Koer.

8.ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Suukaudseks kasutamiseks.

Loksutada hoolikalt enne kasutamist. Manustada toiduga segatult.

Ravi alustada esimesel päeval ühekordse annusega 0,2 mg meloksikaami 1 kg kehamassi kohta. Ravi jätkamiseks tuleb manustada meloksikaami suukaudselt üks kord päevas (24-tunniste vahedega) säilitusannusena 0,1 mg meloksikaami 1 kg kehamassi kohta.

Suspensiooni võib manustada pakendis oleva mõõtesüstlaga. Süstla saab paigaldada pudeli peale ja sellel on kehamassi kilogrammide skaala, mis on arvestatud säilitusannuse doseerimiseks (s.t 0,1 mg meloksikaami 1 kg kehamassi kohta). Seega esimesel päeval on vajalik anda kahekordne säilitusannus.

Annustamine mõõtesüstla abil:

Loksutada pudelit

Kinnitada

Keerata pudel ja

Keerata pudel püsti

Kolbi alla vajutades

hoolikalt. Suruda

doseerimissüstal

süstal alaspidi.

ja veidi keerates

tühjendada süstla

pudeli kork alla ja

pudelile, surudes

Tõmmata kolb

tõmmata

sisu toidusse.

keerata ära.

selle otsa

välja, kuni must

doseerimissüstal

 

 

ettevaatlikult pudeli

joon kolvil vastab

pudelilt ära.

 

 

peale.

koera kehamassile

 

 

 

 

kilogrammides.

 

 

Ravi tulemus ilmneb üldjuhul 3…4 päeva jooksul. Kui kliinilist paranemist ei ilmne, tuleb ravi hiljemalt 10 päeva pärast lõpetada.

Et vältida preparaadi saastumist kasutamisel, mitte eemaldada pudeli korki ja kasutada kaasasolevaid süstlaid ainult selle ravimi jaoks.

9.SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Jälgida hoolikalt annustamise täpsust.

Suspensiooni võib manustada, kasutades väikseimat süstalt vähem kui 7 kg kehamassiga koerte puhul (üks gradueering vastab 0,5 kg kehamassile) või suurimat süstalt üle 7 kg kehamassiga koerte puhul (üks gradueering vastab 2,5 kg kehamassile).

10.KEELUAJAD

Ei rakendata.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 6 kuud.

Pärast pakendil ja pudelil märgitud kõlblikkusaja lõppu (EXP) mitte kasutada.

12.ERIHOIATUSED

Kõrvaltoimete ilmnemisel tuleb ravi katkestada ja konsulteerida loomaarstiga.

Potentsiaalselt suurema nefrotoksilisuse tõttu vältida ravimi kasutamist dehüdreerunud, hüpovoleemilistel või hüpotensiivsetel loomadel.

Teised mittesteroidsed põletikuvastased ravimid, diureetikumid, antikoagulandid, aminoglükosiidid ja plasmavalkudega hästi seonduvad ained võivad seondumiseks omavahel konkureerida ja tekitada toksilise toime. Meloxidyl’t ei tohi manustada koos teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite ega glükokortikosteroididega.

Eelnev ravi põletikuvastaste ainetega võib põhjustada täiendavaid või raskemaid kõrvaltoimeid, mistõttu tuleb enne ravi alustamist jätta vähemalt 24-tunnine ravivaba periood nende ravimitega.

Ravivaba perioodi puhul tuleb aga arvestada varem kasutatud ravimite farmakokineetilisi omadusi.

Üleannustamise korral tuleb alustada sümptomaatilist ravi.

Inimesed, kes on mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet selle veterinaarravimiga vältima.

Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

13.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

14.PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt aadressil http://www.ema.europa.eu/.

15.LISAINFO

10, 32 või 100 ml pudel koos kahe süstlaga.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

PAKENDI INFOLEHT

Meloxidyl 5 mg/ml süstelahus kassidele ja koertele

10ml

1.MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Ceva Santé Animale - 10 avenue de la Ballastière - 33500 Libourne - PRANTSUSMAA

Partii väljastamise eest vastutav tootja:

ACCORD HEALTHCARE LIMITED - Sage House - 319 Pinner Road – Harrow – Middlesex HA1 4HF – ÜHENDKUNINGRIIK

2.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Meloxidyl 5 mg/ml süstelahus kassidele ja koertele.

Meloksikaam.

3.TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Meloksikaami 5 mg.

Abiaine: etanooli 150 mg/ml

Selge kollane lahus.

4.NÄIDUSTUS(ED)

Koerad

Põletiku ja valu leevendamine ägedate ja krooniliste lihas-skeletisüsteemi haiguste korral. Postoperatiivse valu ja põletiku vähendamine pärast ortopeedilisi ja pehmete kudede operatsioone.

Kassid

Postoperatiivse valu leevendamine pärast munasarjade ja emaka eemaldamist ning väiksemaid pehmete kudede operatsioone.

5.VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada tiinetel või lakteerivatel loomadel.

Mitte kasutada loomadel, kes kannatavad seedetrakti häirete all, nagu seedetrakti ärritus või verejooks, maksa-, südame või neerufunktsiooni häirete ning hemorraagiliste häirete korral.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millis(t)e abiaine(te) suhtes. Mitte kasutada alla 6 nädala vanustel loomadel ja vähem kui 2 kg kaaluvatel kassidel.

6.KÕRVALTOIMED

Aeg-ajalt on täheldatud mittesteroidsetele põletikuvastastele ravimitele (MSPVA) tüüpilisi kõrvaltoimeid, nagu isutus, oksendamine, kõhulahtisus, peitevere esinemine väljaheites, apaatia ja neerupuudulikkus. Koertel täheldati neid kõrvaltoimeid eelkõige esimesel ravinädalal, kusjuures kõrvaltoimed olid enamikul juhtudest mööduva iseloomuga ja kadusid pärast ravi lõpetamist. Väga harvadel juhtudel võivad kõrvaltoimed olla tõsised või isegi fataalsed.

Väga harvadel juhtudel võib esineda anafülaktilisi reaktsioone, mida tuleb ravida sümptomaatiliselt. Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

7.LOOMALIIGID

Koer ja kass.

8.ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Annustamine loomaliigiti

Koerad: 0,2 mg meloksikaami kg kehamassi kohta (s.t 0,4 ml ravimit 10 kg kehamassi kohta) üks kord.

Kassid: 0,3 mg meloksikaami kg kehamassi kohta (s.t 0,06 ml ravimit kg kehamassi kohta) üks kord.

Manustamistee ja -meetod

Koerad

Lihas-skeletisüsteemi haigused: üks kord subkutaanselt.

Ravi jätkamiseks võib kasutada Meloxidyl 1,5 mg/ml suukaudset suspensiooni koertele annuses 0,1 mg meloksikaami kg kehamassi kohta 24 tundi pärast subkutaanset süstet.

Postoperatiivse valu leevendamine (24 tunni vältel): üks kord intravenoosselt või subkutaanselt enne operatsiooni algust (näiteks anesteesia sissejuhatusperioodis).

Kassid

Postoperatiivse valu leevendamine pärast munasarjade ja emaka eemaldamist ning väiksemaid pehmete kudede operatsioone: üks kord intravenoosselt või subkutaanselt enne operatsiooni algust (näiteks anesteesia sissejuhatusperioodis).

Vältida ravimi saastumist kasutamise ajal.

9.SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Ravimi täpsel annustamisel tuleb olla väga hoolikas.

10.KEELUAJAD

Ei rakendata.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Mitte hoida temperatuuril üle 25 ºC.

Pärast kartongkarbil ja viaali etiketil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada. Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 28 päeva.

12.ERIHOIATUSED

Postoperatiivse valu vaigistamisel kassidel on ravimi ohutus tõestatud üksnes kasutamisel pärast anesteesiat tiopentaali/halotaaniga.

Erihoiatused kasutamisel loomadel

Kõrvaltoimete tekkimisel tuleb ravi kohe katkestada ja pöörduda veterinaararsti poole.

Ravimi manustamist dehüdreeritud, hüpovoleemiaga või hüpotensiooniga loomadele tuleb vältida, sest see võib suurendada nefrotoksilisuse tekkeriski.

Meloksikaami või teisi mittesteroidseid põletikuvastaseid aineid (MSPVAd) ei tohi kassidel kasutada suukaudseks profülaktiliseks raviks, sest profülaktiliseks raviks sobiv annustamine ei ole kindlaks tehtud.

Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale võib tekkida valu. Inimesed, kes on MSPVAde suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöördudu viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil

Vt lõik „Vastunäidustused”.

Koostoimed

Teised MSPVAd, diureetikumid, antikoagulandid, aminoglükosiidantibiootikumid ja ulatuslikult vereplasma valkudega seonduvad ained võistlevad meloksikaamiga valkudega seondumise osas ja võivad seetõttu samaaegsel manustamisel viia toksilisuse tekkele. Meloxidyl ei tohi manustada samal ajal koos teiste MSPVAde ja glükokortikosteroididega. Samaaegset manustamist koos potentsiaalselt nefrotoksiliste ravimitega tuleb vältida. Loomadel, kellel anesteesia võib olla ohtlik (näiteks eakad loomad), tuleb anesteesia ajal kaaluda intervenoosse või subkutaanse infusiooniravi vajadust. MSPVAde kasutamisel anesteesia ajal ei saa välistada neerufunktsiooni halvenemise võimalust.

Varasem ravi põletikuvastaste ainetega võib põhjustada täiendavaid kõrvaltoimeid või kõrvaltoimete esinemissageduse suurenemist, mistõttu selliste ravimite kasutamine tuleb lõpetada vähemalt 24 tundi enne ravi alustamist meloksikaamiga. Nimetatud aja kestuse määramisel tuleb siiski juhinduda ka varem kasutatud ravimite farmakokineetilistest omadustest.

Üleannustamine

Üleannustamise ravi on sümptomaatiline.

13.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

14.PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt aadressil http://www.ema.europa.eu/.

15.LISAINFO

Pakend:

üks 10 ml viaal kartongkarbis.

PAKENDI INFOLEHT

Meloxidyl 20 mg/ml süstelahus veistele, sigadele, hobustele 50, 100 & 250 ml

1.MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja tootja:

Ceva Santé Animale –10 avenue de la Ballastière – 33500 Libourne - PRANTSUSMAA

2.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Meloxidyl 20 mg/ml süstelahus veistele, sigadele, hobustele

Meloxicam

3.TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Meloksikaam 20 mg/ml

Abiained: Etanool, veevaba 150 mg/ml

Selge, värvitu kuni kollakas lahus.

4.NÄIDUSTUSED

Veised:

Ägeda respiratoorse infektsiooni kliiniliste tunnuste vähendamiseks koos sobiva antibiootikumiraviga veistel.

Kõhulahtisuse kliiniliste tunnuste vähendamiseks kombineeritult suukaudse rehüdratsioonraviga üle nädala vanustel vasikatel ja noortel mittelakteerivatel veistel.

Ägeda mastiidi täiendavaks raviks kombineeritult antibiootikumiraviga. Operatsioonijärgse valu leevendamiseks vasikate sarvede eemaldamisel.

Sead:

Lonkamise ja põletikusümptomite vähendamiseks tugi- ja liikumisaparaadi mitteinfektsioossete haiguste puhul.

Poegimisjärgse sepsise ja tokseemia (mastiidi-metriidi-agalaktia sündroomi) täiendavaks raviks koos sobiva antibiootikumiraviga.

Hobused:

Põletiku ja valu leevendamiseks nii ägedate kui ka krooniliste lihas-skeleti kahjustuste korral. Hobuste koolikuvalude leevendamiseks.

5.VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada noorematel kui 6 nädala vanustel hobustel. Mitte kasutada tiinetel ega lakteerivatel märadel.

Mitte kasutada hobustel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

Mitte kasutada maksa-, südame- või neerupuudulikkusega või verejooksudega loomadel või kui loomal on esinenud ravimist põhjustatud seedetrakti haavandeid.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. Mitte kasutada kõhulahtisuse raviks veistel noorematel kui nädalavanustel loomadel.

6.KÕRVALTOIMED

Subkutaanset, intramuskulaarset ja intravenoosset manustamist taluvad veised ja sead hästi; vähem kui 10%-l kliinilistes uuringutes ravitud loomadest täheldati pärast subkutaanset manustamist kerget mööduvat turset süstekohal.

Hobustel võib süstekohal tekkida mööduv turse, mis kaob iseenesest.

Väga harvadel juhtudel võib esineda anafülaktilisi reaktsioone, mille korral tuleb teha sümptomaatilist ravi.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

7.LOOMALIIGID

Veis, siga ja hobune

8.ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Veised:

Manustada subkutaanselt või intravenoosselt üks kord annuses 0,5 mg meloksikaami 1 kg kehamassi kohta (s.t 2,5 ml 100 kg kehamassi kohta), vajaduse korral kombineeritult antibiootikumiraviga või suukaudse rehüdratsioonraviga.

Sead:

Manustada üks kord intramuskulaarselt annuses 0,4 mg meloksikaami 1 kg kehamassi kohta (s.t 2,0 ml 100 kg kehamassi kohta), vajaduse korral kombineeritult antibiootikumiraviga. Vajaduse korral võib ravi 24 tunni pärast korrata.

Hobused:

Manustada üks kord intravenoosselt annuses 0,6 mg meloksikaami 1 kg kehamassi kohta (s.t 3,0 ml 100 kg kehamassi kohta).

9.SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Vältida preparaadi saastumist kasutamisel.

10.KEELUAJAD

Veis: lihale ja söödavatele kudedele: 15 päeva; piimale: 5 päeva

Siga: lihale ja söödavatele kudedele: 5 päeva

Hobune: lihale ja söödavatele kudedele: 5 päeva.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Säilitamise eritingimused puuduvad.

Pärast pakendil või pudelil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada.

Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 28 päeva.

12.ERIHOIATUSED

Vasikate ravi Meloxidyliga 20 minutit enne sarvede eemaldamist vähendab operatsioonijärgset valu. Sarvede eemaldamise operatsiooni käigus ei vähenda Meloxidyl üksi piisavalt valu. Piisavaks valu leevendamiseks operatsiooni käigus on tarvis samaaegselt kasutada sobivat valuvaigistit.

Erihoiatused kasutamisel loomadel

Kõrvaltoimete ilmnemisel tuleb ravi katkestada ja konsulteerida loomaarstiga. Potentsiaalse nefrotoksilisuse tõttu vältida ravimi kasutamist tugevasti dehüdreerunud, hüpovoleemilistel või hüpotensiivsetel loomadel, kes vajavad parenteraalset rehüdratsiooni.

Kui hobuste koolikute ravimisel valud piisavalt ei leevendu, tuleb diagnoos hoolikalt ümber hinnata, sest see võib tähendada, et on vajalik kirurgiline sekkumine.

Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud

Juhuslik süstimine iseendale võib tekitada valu. Inimesed, kes on mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite (MSPV) suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduge viivitamatult arsti poole ja näidake pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni ajal

Veistel ja sigadel: lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.

Hobustel: vt lõik „Vastunäidustused”.

Koostoimed

Mitte manustada samaaegselt glükokortikosteroidide, muude mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega ega antikoagulantidega.

Üleannustamine

Üleannustamise korral alustada sümptomaatilist ravi.

13.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

14.PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt aadressil http://www.ema.europa.eu/.

15.LISAINFO

Pappkarp 1 värvitust klaasist 50, 100 või 250 ml süsteviaaliga.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

PAKENDI INFOLEHT

Meloxidyl 0,5 mg/ml suukaudne suspensioon kassidele. 15 & 5 ml

1.MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Ceva Santé Animale - 10 avenue de la Ballastière - 33500 Libourne - PRANTSUMAA

Partii väljastamise eest vastutav tootja:

Ceva Santé Animale - Z.I. Très le Bois - 22600 Loudéac - PRANTSUSMAA

2.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Meloxidyl 0,5 mg/ml suukaudne suspensioon kassidele.

3.TOIMEAINE(D) JA MUUD ABIAINE(D)

Üks ml sisaldab

0,5 mg meloksikaami

 

2 mg naatriumbensoaati

4.NÄIDUSTUS

Kerge kuni mõõduks postoperatiivse valu ja põletiku vähendamine, sh ortopeedilise või pehmete kudede operatsiooni järel

Valu ja põletiku leevendamine krooniliste lihas-skeletisüsteemi haiguste korral.

5.VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada tiinetel ja või imetavatel loomadel.

Mitte kasutada loomadel, kellel on seedetrakti häired, nt ärritus ja verejooksud, maksafunktsioonihäired, südame ja neerude funktsiooni häired ja veritsusseisundid

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. Mitte kasutada alla 6-nädalastel kassidel.

6.KÕRVALTOIMED

Aeg-ajalt on teatatud tüüpilistest mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite kõrvaltoimetest, nt isutus, oksendamine, kõhulahtisus, veri roojas ja apaatia. Need kõrvaltoimed tekivad tavaliselt esimesel ravinädalal, on enamasti mööduva iseloomuga ja kaovad pärast ravi lõppu, kuid väga harva võivad olla ka rasked või lõppeda surmaga.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest veterinaararsti.

7.LOOMALIIGID

Kass.

8.ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Annustamine

Postoperatiivne valu ja põletik pärast kirurgilisi protseduure

Ravi alustatakse meloksikaami 2 mg/ml süstelahusega kassidele ja jätkatakse 24 tundi hiljem Meloxidyl 0,5 mg/ml suukaudse suspensiooniga kassidele annuses 0,05 mg meloksikaami kg kehakaalu kohta. Suukaudse säilitava annuse võib manustada üks kord ööpäevas (24-tunniste vahedega) kuni 4 päeva vältel.

Lihas-skeletisüsteemi kroonilised haigused

Ravi alustada esimesel päeval ühekordse suukaudse annusega 0,1 mg meloksikaami 1 kg kehamassi kohta. Ravi jätkamiseks tuleb manustada preparaati suukaudselt üks kord päevas (24-tunniste vahedega) säilitava annusena 0,05 mg meloksikaami 1 kg kehamassi kohta.

Tavaliselt ilmneb kliiniline vastus 7 päevaga. Ravi tuleb lõpetada hiljemalt 14 päeva pärast juhul, kui kliinilist paranemist ei ilmne.

Manustamistee ja -meetod

Enne kasutamist loksutada hoolikalt. Manustada suukaudselt kas toiduga segatult või vahetult suhu.

Suspensiooni võib anda doseerimissüstla abil, mis on lisatud pakendile. Süstal sobitub pudelile ning on varustatud kg/skaalaga (1 kg kuni 10 kg), vastavalt vajalikule säilitusannusele.Seega esimesel päeval tuleb manustada kahekordne säilitusannuse kogus.

Vältida ravimi saastumist ravi ajal.

9.SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Jälgida hoolikalt annustamise täpsust. Soovitatud annust mitte ületada.

Järgida hoolikalt loomaarstilt saadud juhiseid.

10.KEELUAJAD

Ei rakendata.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi

Pärast pakendil ja pudelil märgitud kõlblikkusaja lõppu (EXP) mitte kasutada. Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 6 kuud.

12.ERIHOIATUSED

Erihoiatused kasutamisel loomadel

Kui tekivad kõrvaltoimed, tuleb ravi lõpetada ja loomaarstiga nõu pidada.

Vältida kasutamist dehüdreeritud, hüpovoleemilistel või hüpotensiivsetel loomadel, sest sellega kaasneb suurenenud nefrotoksilisuse risk.

Postoperatiivne valu ja põletik pärast kirurgilisi protseduure

Kui on vajalik täiendav valu leevendamine, tuleb kaaluda multimodaalse valuravi kasutamist. Lihas-skeletisüsteemi kroonilised haigused

Loomaarst peab regulaarselt jälgima reageerimist pikaajalisele ravile.

Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud

NSAID-le teadaolevalt ülitundlikud inimesed peaksid vältima kokkupuudet selle veterinaarravimiga. Juhuslikul ravimi manustamisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni ajal

Vt lõik „Vastunäidustused”.

Koostoimed

Teised mittesteroidsed põletikuvastased ravimid, diureetikumid, antikoagulandid, aminoglükosiidid ja proteiinidega hästi seonduvad ained võivad seondumiseks omavahel konkureerida ja tekitada toksilist toimet. Meloxicam ´i ei tohi manustada koos teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite ega glükokortikosteroididega. Tuleb vältida potentsiaalselt nefrotoksiliste ravimite samaaegset manustamist.

Eelnev ravi põletikuvastaste ainetega võib põhjustada täiendavaid või raskemaid kõrvaltoimeid, mistõttu tuleb enne ravi alustamist jätta vähemalt 24-tunnine ravivaba periood nende veterinaarravimitega. Ravivaba perioodi puhul tuleb aga arvestada varem kasutatud ravimite farmakoloogilisi omadusi.

Üleannustamine

Ravil meloksikaamiga on kasside puhul kitsas ohutusvaru ning üleannustamise kliinilisi nähte võib tekkida suhteliselt madalatel üleannustamistasemetel.

Üleannustamise korral võivad lõigus „Kőrvaltoimed” loetletud kõrvaltoimed olla raskemad ja sagedasemad.

Üleannuse korral tuleb alustada sümptomaatilist ravi.

13.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

14.PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt aadressil http://www.ema.europa.eu/.

15.LISAINFO

Pakendi suurused:

Pappkarp, mis sisaldab 15 ml kõrgtihedusega polüetüleenist pudelit ja mõõtesüstalt. Pappkarp, mis sisaldab 5 ml klaas pudelit ja mõõtesüstalt.

Mõõtesüstlal on kasside kehamassi skaala kilogrammides (1 kuni 10 kg).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Kommentaarid