Meloxoral (meloxicam) – Pakendi märgistus - QM01AC06

Artikli sisu

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Pappkarp

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Meloxoral 1,5 mg/ml suukaudne suspensioon koertele meloksikaam

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Üks ml sisaldab:

 

meloksikaam

1,5 mg

3.RAVIMVORM

Suukaudne suspensioon

4.PAKENDI SUURUS(ED)

10 ml

25 ml

50 ml

125 ml

180 ml

5.LOOMALIIGID

Koer

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne.

Enne kasutamist hoolikalt loksutada.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAJAD

Ei rakendata.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

Pärast esmast avamist kasutada kuni 6 kuud.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE “HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

HOLLAND

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/10/111/005 10 ml

EU/2/10/111/001 25 ml

EU/2/10/111/002 50 ml

EU/2/10/111/003 125 ml

EU/2/10/111/008 180 ml

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot {number}

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Pudel 10, 25 või 50 ml

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Meloxoral 1,5 mg/ml suukaudne suspensioon koertele meloksikaam

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

Meloksikaam 1,5 mg/ml

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

10 ml

25 ml

50 ml

4.MANUSTAMISTEE(D)

Enne kasutamist hoolikalt loksutada.

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

5.KEELUAJAD

Ei rakendata.

6.PARTII NUMBER

Lot {number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

Pärast esmast avamist kasutada ära 6 kuu jooksul.

8.MÄRGE “AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED Pudel 125 või 180 ml

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Meloxoral 1,5 mg/ml suukaudne suspensioon koertele meloksikaam

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Meloksikaam 1,5 mg/ml

3.RAVIMVORM

Suukaudne suspensioon

4.PAKENDI SUURUS(ED)

125 ml

180 ml

5.LOOMALIIGID

Koer

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne kasutamist hoolikalt loksutada.

Suukaudne.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAJAD

Ei rakendata.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

Pärast esmast avamist kasutada ära 6 kuu jooksul.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

14.MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Le Vet B.V.

HOLLAND

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/10/111/003 125 ml

EU/2/10/111/008 180 ml

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Pappkarp

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Meloxoral 0,5 mg/ml suukaudne suspensioon kassidele meloksikaam

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Üks ml sisaldab:

 

meloksikaam

0,5 mg

3.RAVIMVORM

Suukaudne suspensioon

4.PAKENDI SUURUS(ED)

5 ml

10 ml

25 ml

5.LOOMALIIGID

Kass

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne.

Enne kasutamist hoolikalt loksutada.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAJAD

Ei rakendata.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

Pärast esmast avamist kasutada ära 6 kuu jooksul.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE “HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

HOLLAND

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/10/111/007 5 ml

EU/2/10/111/006 10 ml

EU/2/10/111/004 25 ml

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot {number}

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Pudel 5, 10 või 25 ml

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Meloxoral 0,5 mg/ml suukaudne suspensioon kassidele meloksikaam

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

Meloksikaam 0,5 mg/ml

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

5 ml

10 ml

25 ml

4.MANUSTAMISTEE(D)

Suukaudne.

5.KEELUAJAD

Ei rakendata.

6.PARTII NUMBER

Lot {number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

Pärast esmast avamist kasutada ära 6 kuu jooksul.

8.MÄRGE “AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid