Meloxoral (meloxicam) – Pakendi infoleht - QM01AC06

Artikli sisu

PAKENDI INFOLEHT

Meloxoral 1,5 mg/ml suukaudne suspensioon koertele

1.MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: Le Vet B.V Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater HOLLAND

Ravimipartii väljastamise eest vastutav tootja: Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

4941 SJ Raamsdonksveer HOLLAND

2.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Meloxoral 1,5 mg/ml suukaudne suspensioon koertele

Meloksikaam

3.TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml sisaldab: Meloksikaam 1,5 mg.

Kollane/roheline suspensioon.

4.NÄIDUSTUS(ED)

Põletiku ja valu leevendamine koertel ägedate või krooniliste luu- ja lihaskonna kahjustuste korral.

5.VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada koertel, kellel on seedetrakti häired, nt seedetrakti ärritus või verejooks, maksa-, südame- või neerupuudulikkus ning verejooksud.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millis(t)e abiaine(te) suhtes. Mitte kasutada noorematel kui 6-nädalastel koertel.

6.KÕRVALTOIMED

Aeg-ajalt on teatatud tüüpilistest mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite kõrvaltoimetest, nt isutus, oksendamine, kõhulahtisus, peiteveri roojas, apaatia ja neerupuudulikkus. Väga harvadel juhtudel on esinenud verist kõhulahtisust, veriokset, seedetrakti haavandeid ja maksaensüümide taseme tõusu.

Need kõrvaltoimed tekivad tavaliselt esimesel ravinädalal, on enamasti mööduva iseloomuga ja kaovad pärast ravi lõppu, kuid väga harva võivad olla ka rasked või lõppeda surmaga.

Kõrvaltoimete ilmnemisel tuleb ravi katkestada ja konsulteerida loomaarstiga.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

-väga sage (ühe ravikuuri jooksul ilmnes(id) kõrvaltoime(d) rohkem kui 1-l 10 looma hulgast)

-sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 100-st)

-aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st)

-harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 10,000-st)

-väga harv (vähem kui 1-l loomal 10,000-st, kaasaarvatud harva esinevad üksikjuhud)

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

7.LOOMALIIGID

Koer

8.ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Suukaudne.

Manustada suu kaudu kas toiduga segatuna või otse suhu.

Annustamine

Ravi alustada esimesel päeval ühekordse annusega 0,2 mg meloksikaami 1 kg kehamassi kohta. Ravi jätkamiseks tuleb manustada Meloxorali suukaudselt üks kord päevas (24-tunniste vahedega) säilitava annusena 0,1 mg meloksikaami 1 kg kehamassi kohta.

Pikemaajaliseks raviks võib pärast kliinilise ravivastuse tekkimist (≥ 4 päeva pärast) Meloxorali annust kohandada väikseima efektiivse individuaalse annuseni, kuna krooniliste luu- ja lihaskonna häiretega kaasnev valu ja põletik võivad aja jooksul varieeruda.

Ravi tulemus ilmneb üldjuhul 3–4 päeva jooksul. Kui kliinilist paranemist ei ilmne, tuleb ravi hiljemalt 10 päeva pärast lõpetada.

9.SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Enne kasutamist hoolikalt loksutada.

Suspensiooni võib manustada pakendis oleva Meloxorali mõõtesüstlaga.

Süstla saab paigaldada pudeli tilgapipeti peale ja sellel on kehamassi kilogrammide skaala, mis on arvestatud säilitava annuse doseerimiseks. Seega ravi alustamiseks on esimesel päeval vaja kahekordset säilitavat annust.

Pärast iga annustamiskorda tuleb süstlaots puhtaks pühkida ning pudeli kork hoolikalt kinni keerata. Kui süstalt parasjagu ei kasutata, tuleb seda hoida pappkarbis.

Selleks et vältida süstla kasutamisel sellesse väliste saasteainete sattumist, kasutage kaasasolevaid süstlaid üksnes käesoleva ravimiga.

Jälgida hoolikalt annustamise täpsust. Järgida hoolikalt loomaarstilt saadud juhiseid.

10.KEELUAJAD

Ei rakendata.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Säilitamise eritingimused puuduvad.

Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 6 kuud.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil pärast EXP.

12.ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Potentsiaalse nefrotoksilisuse suurenemise tõttu vältida ravimi kasutamist dehüdreerunud, hüpovoleemilisel või hüpotensiivsel loomal.

Seda koertele ette nähtud ravimit ei tohi kasutada kassidel, sest see ei sobi sellel loomaliigil kasutamiseks. Kassidel tuleb kasutada Meloxoral 0,5 mg/ml suukaudset suspensiooni kassidele.

Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud Inimesed, kes on mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.

Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Tiinus ja laktatsioon

Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud. Mitte kasutada tiinetel ega lakteerivatel loomadel.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Teised mittesteroidsed põletikuvastased ravimid, diureetikumid, antikoagulandid, aminoglükosiidid ja proteiinidega hästi seonduvad ained võivad seondumiseks omavahel konkureerida ja tekitada toksilist toimet. Meloxorali ei tohi manustada koos teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite ega glükokortikosteroididega.

Eelnev ravi põletikuvastaste ainetega võib põhjustada täiendavaid või raskemaid kõrvaltoimeid, mistõttu tuleb enne ravi alustamist jätta vähemalt 24-tunnine ravivaba periood nende veterinaarravimitega. Ravivaba perioodi puhul tuleb aga arvestada varem kasutatud ravimite farmakoloogilisi omadusi.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid) Üleannustamise korral tuleb alustada sümptomaatilist ravi.

13.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

14.PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt aadressil http://www.ema.europa.eu/.

15.LISAINFO

Pudel 10 ml, 25 ml, 50 ml, 125 ml või 180 ml.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Kela Veterinaria N.V./S.A.

Kela Veterinaria N.V./S.A.

Industriepark west 68

Industriepark west 68

9100 Sint-Niklaas

9100 Sint-Niklaas

Tél/Tel: + 32 (0)3-7806390

BELGIUM

info@kelavet.be

Tél/Tel: + 32 (0)3-7806390

 

info@kelavet.be

Република България

Magyarország

Le Vet B.V.

Medicus Partner Kft.

Wilgenweg 7

Vendel Park,

3421 TV Oudewater

Tormasrét u. 12

THE NETHERLANDS

2051 Biatorbagy

Tel: +31-(0)348-565858

Tel.: +36-(0) 23530540

info@levetpharma.com

medicus@vetcentre.com

Česká republika

Malta

Sevaron, Ltd.

Agrimed Ltd.

Palackého trída 163a

Mdina Road

612 00 Brno

Zebbug ZBG-06

Tel: +420 541426379

Tel.: +356 –(0)21-465797

info@sevaron.cz

info@agrimedltd.com

Danmark

Nederland

Sogeval ApS

Le Vet B.V.

Strømmen 6

Wilgenweg 7

9400 Nørresundby

3421 TV Oudewater

Tel: +45-(0)30-460 550

Tel: +31-(0)348-565858

info@sogeval.dk

info@levetpharma.com

Deutschland

Norge

Le Vet B.V.

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

3421 TV Oudewater

Tel: +31-(0)348-565858

Tel: +31-(0)348-565858

info@levetpharma.com

info@levetpharma.com

Eesti

Österreich

AS Dimedium

VANA GmbH

Emajõe 1a,

Wolfgang Schmälzl-Gasse 6

Tartu 51008

1020 Wien

Tel: +372 (0)739 0660

Tel: +43-(01)-728 03670

 

office@vana.at

Ελλάδα

Polska

Petline S.A.

Fatro Polska Sp.z o.o

Finos Film Road, Thesi Xousmiza

ul. Bolońska 1

19004 Spata-Attikis

55 040 Kobierzyce

Τηλ: +30-(0)210 6069800

Tel.: +48-(0)71-311 11 11

info@petline.gr

office@fatro-polska.com.pl

España

Portugal

Fatro Iberica S.L.

Fatro Iberica S.L.

Constitución 1, Planta Baja 3

Constitución 1, Planta Baja 3

08960 Sant Just Desvern (Barcelona)

08960 Sant Just Desvern (Barcelona)

Tel: + 34-(0)93-473 55 44

SPAIN

info@fatroiberica.es

Tel: + 34-(0)93-473 55 44

 

info@fatroiberica.es

France

România

Osalia

Medicus Partner Kft.

Rue Raffet 27-29

Vendelpark, Tormasrét u. 12

75016 Paris

2051 Biatorbagy

Tel : +33 (0) 1 40505410

HUNGARY

 

Tel: +36-(0) 23530540

 

medicus@vetcentre.com

Ireland

Slovenija

NutriScience Ltd

TPR d.o.o.

Unit 622

Litostrojska c. 44E

Northern Extension IDA Industrial Estate

1000 Ljubljana

Waterford

Tel: + 386 1 505 58 82

Tel: +353 51 304010

 

Ísland

Slovenská republika

Icevet

Sevaron, Ltd.

Krokhalsi 14

Palackého trída 163a

110 Reykjavik

612 00 Brno

Sími: +354 5344030

CZECH REPUBLIC

 

Tel: +420 541426379

 

info@sevaron.cz

Italia

Suomi/Finland

Fatro S.p.A.

FaunaPharma Oy

Via Emilia, 285

PO Box 12

40064 Ozzano Emilia (Bologna)

FIN-02211 Espoo

Tel: +39 051 6512711

Puh/Tel: +358 45 2300 665

info@fatro.it

info@faunapharma.fi

 

Κύπρος

Sverige

Petline S.A.

VM Pharma AB

Finos Film Road, Thesi Xousmiza

Box 45010

19004 Spata-Attikis

SE-104 30 Stockholm

GREECE

Tel: +358 (0) 3 630 3100

Τηλ: +30-(0)210 6069800

info@vetmedic.se

info@petline.gr

 

Latvija

United Kingdom

AS Dimedium

NutriScience Ltd

Emajõe 1a,

Unit 622

Tartu 51008

Northern Extension IDA Industrial Estate

Tel: +372 (0)739 0660

Waterford

 

Tel: +353 51 304010

Lietuva

Hrvatska

AS Dimedium

Genera

Emajõe 1a,

Svetonedeljska 2

Tartu 51008

Kalinovica

Tel: +372 (0)739 0660

HR-10436 Rakov Potok

 

Tel: +385 1 33 88 602

 

info@genera.hr

PAKENDI INFOLEHT

Meloxoral 0,5 mg/ml suukaudne suspensioon kassidele

1.MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: Le Vet B.V Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater HOLLAND

Ravimipartii väljastamise eest vastutav tootja: Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

4941 SJ Raamsdonksveer HOLLAND

2.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Meloxoral 0,5 mg/ml suukaudne suspensioon kassidele

Meloksikaam

3.TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml sisaldab: Meloksikaam 0,5 mg.

Kollane/roheline suspensioon.

4.NÄIDUSTUS(ED)

Valu ja põletiku leevendamine kassidel krooniliste luu- ja lihaskonna kahjustuste korral.

5.VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada kassidel, kellel on seedetrakti häired, nt seedetrakti ärritus või verejooks, maksa-, südame- või neerupuudulikkus ning verejooksud.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millis(t)e abiaine(te) suhtes. Mitte kasutada noorematel kui 6-nädalastel kassidel.

6.KÕRVALTOIMED

Aeg-ajalt on teatatud tüüpilistest mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite kõrvaltoimetest, nt isutus, oksendamine, kõhulahtisus, peiteveri roojas, apaatia ja neerupuudulikkus. Väga harvadel juhtudel on esinenud maksaensüümide taseme tõusu. Need kõrvaltoimed on enamasti mööduva iseloomuga ja kaovad pärast ravi lõppu, kuid väga harva võivad olla ka rasked või lõppeda surmaga.

Kõrvaltoimete ilmnemisel tuleb ravi katkestada ja konsulteerida loomaarstiga.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

-väga sage (ühe ravikuuri jooksul ilmnes(id) kõrvaltoime(d) rohkem kui 1-l 10 looma hulgast)

-sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 100-st)

-aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st)

-harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 10,000-st)

-väga harv (vähem kui 1-l loomal 10,000-st, kaasaarvatud harva esinevad üksikjuhud)

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

7.LOOMALIIGID

Kass

8.ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA -MEETOD

Suukaudne.

Manustada suu kaudu kas toiduga segatuna või otse suhu.

Annustamine

Ravi alustada esimesel päeval ühekordse suukaudse annusega 0,1 mg meloksikaami 1 kg kehamassi kohta. Ravi jätkamiseks tuleb manustada Meloxorali suukaudselt üks kord päevas (24-tunniste vahedega) säilitava annusena 0,05 mg meloksikaami 1 kg kehamassi kohta.

Ravi tulemus ilmneb üldjuhul 7 päeva jooksul. Kui kliinilist paranemist ei ilmne, tuleb ravi hiljemalt 14 päeva pärast lõpetada.

9.SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Enne kasutamist hoolikalt loksutada.

Suspensiooni võib manustada pakendis oleva Meloxorali mõõtesüstlaga.

Süstla saab paigaldada pudeli tilgapipeti peale ja sellel on kehamassi kilogrammide skaala, mis on arvestatud säilitava annuse doseerimiseks. Seega ravi alustamiseks on esimesel päeval vaja kahekordset säilitavat annust.

Pärast iga annustamiskorda tuleb süstlaots puhtaks pühkida ning pudeli kork hoolikalt kinni keerata. Kui süstalt parasjagu ei kasutata, tuleb seda hoida pappkarbis.

Selleks et vältida süstla kasutamisel sellesse väliste saasteainete sattumist, kasutage kaasasolevaid süstlaid üksnes käesoleva ravimiga.

Jälgida hoolikalt annustamise täpsust. Järgida hoolikalt loomaarstilt saadud juhiseid.

10.KEELUAJAD

Ei rakendata.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Säilitamise eritingimused puuduvad.

Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 6 kuud.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil (EXP).

12.ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Potentsiaalse nefrotoksilisuse suurenemise tõttu vältida ravimi kasutamist dehüdreerunud, hüpovoleemilisel või hüpotensiivsel loomal.

Loomaarst peab regulaarselt jälgima reageerimist pikaajalisele ravile.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Inimesed, kes on mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.

Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Tiinus ja laktatsioon

Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud. Mitte kasutada tiinetel ega lakteerivatel loomadel.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Teised mittesteroidsed põletikuvastased ravimid, diureetikumid, antikoagulandid, aminoglükosiidid ja proteiinidega hästi seonduvad ained võivad seondumiseks omavahel konkureerida ja tekitada toksilist toimet. Meloxorali ei tohi manustada koos teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite ega glükokortikosteroididega. Tuleb vältida potentsiaalselt nefrotoksiliste veterinaarravimite samaaegset manustamist.

Eelnev ravi põletikuvastaste ainetega võib põhjustada täiendavaid või raskemaid kõrvaltoimeid, mistõttu tuleb enne ravi alustamist jätta vähemalt 24-tunnine ravivaba periood nende veterinaarravimitega. Ravivaba perioodi puhul tuleb aga arvestada varem kasutatud ravimite farmakoloogilisi omadusi.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Ravil meloksikaamiga on kasside puhul kitsas ohutusvaru ning üleannustamise kliinilisi nähte võib tekkida suhteliselt madalatel üleannustamistasemetel.

Üleannustamise korral võivad 6. lõigus „Kõrvaltoimed” loetletud kõrvaltoimed olla raskemad ja sagedamad. Üleannuse korral tuleb alustada sümptomaatilist ravi.

13.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

14.PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt aadressil http://www.ema.europa.eu/.

15.LISAINFO

Pudelid 5 ml, 10 ml või 25 ml.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Kela Veterinaria N.V./S.A.

Kela Veterinaria N.V./S.A.

Industriepark west 68

Industriepark west 68

9100 Sint-Niklaas

9100 Sint-Niklaas

Tél/Tel: + 32 (0)3-7806390

BELGIUM

info@kelavet.be

Tél/Tel: + 32 (0)3-7806390

 

info@kelavet.be

Република България

Magyarország

Le Vet B.V.

Medicus Partner Kft.

Wilgenweg 7

Vendel Park,

3421 TV Oudewater

Tormasrét u. 12

THE NETHERLANDS

2051 Biatorbagy

Tel: +31-(0)348-565858

Tel.: +36-(0) 23530540

info@levetpharma.com

medicus@vetcentre.com

Česká republika

Malta

Sevaron, Ltd.

Agrimed Ltd.

Palackého trída 163a

Mdina Road

612 00 Brno

Zebbug ZBG-06

Tel: +420 541426379

Tel.: +356 –(0)21-465797

info@sevaron.cz

info@agrimedltd.com

Danmark

Nederland

Sogeval ApS

Le Vet B.V.

Strømmen 6

Wilgenweg 7

9400 Nørresundby

3421 TV Oudewater

Tel: +45-(0)30-460 550

Tel: +31-(0)348-565858

info@sogeval.dk

info@levetpharma.com

Deutschland

Norge

Le Vet B.V.

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

3421 TV Oudewater

Tel: +31-(0)348-565858

Tel: +31-(0)348-565858

info@levetpharma.com

info@levetpharma.com

Eesti

Österreich

AS Dimedium

VANA GmbH

Emajõe 1a,

Wolfgang Schmälzl-Gasse 6

Tartu 51008

1020 Wien

Tel: +372 (0)739 0660

Tel: +43-(01)-728 03670

 

office@vana.at

Ελλάδα

Polska

Petline S.A.

Fatro Polska Sp.z o.o

Finos Film Road, Thesi Xousmiza

ul. Bolońska 1

19004 Spata-Attikis

55 040 Kobierzyce

Τηλ: +30-(0)210 6069800

Tel.: +48-(0)71-311 11 11

info@petline.gr

office@fatro-polska.com.pl

España

Portugal

Fatro Iberica S.L.

Fatro Iberica S.L.

Constitución 1, Planta Baja 3

Constitución 1, Planta Baja 3

08960 Sant Just Desvern (Barcelona)

08960 Sant Just Desvern (Barcelona)

Tel: + 34-(0)93-473 55 44

SPAIN

info@fatroiberica.es

Tel: + 34-(0)93-473 55 44

 

info@fatroiberica.es

France

România

Osalia

Medicus Partner Kft.

Rue Raffet 27-29

Vendelpark, Tormasrét u. 12

75016 Paris

2051 Biatorbagy

Tel : +33 (0) 1 40505410

HUNGARY

 

Tel: +36-(0) 23530540

 

medicus@vetcentre.com

Ireland

Slovenija

NutriScience Ltd

TPR d.o.o.

Unit 622

Litostrojska c. 44E

Northern Extension IDA Industrial Estate

1000 Ljubljana

Waterford

Tel: + 386 1 505 58 82

Tel: +353 51 304010

 

Ísland

Slovenská republika

Icevet

Sevaron, Ltd.

Krokhalsi 14

Palackého trída 163a

110 Reykjavik

612 00 Brno

Sími: +354 5344030

CZECH REPUBLIC

 

Tel: +420 541426379

 

info@sevaron.cz

Italia

Suomi/Finland

Fatro S.p.A.

FaunaPharma Oy

Via Emilia, 285

PO Box 12

40064 Ozzano Emilia (Bologna)

FIN-02211 Espoo

Tel: +39 051 6512711

Puh/Tel: +358 45 2300 665

info@fatro.it

info@faunapharma.fi

 

Κύπρος

Sverige

Petline S.A.

VM Pharma AB

Finos Film Road, Thesi Xousmiza

Box 45010

19004 Spata-Attikis

SE-104 30 Stockholm

GREECE

Tel: +358 (0) 3 630 3100

Τηλ: +30-(0)210 6069800

info@vetmedic.se

info@petline.gr

 

Latvija

United Kingdom

AS Dimedium

NutriScience Ltd

Emajõe 1a,

Unit 622

Tartu 51008

Northern Extension IDA Industrial Estate

Tel: +372 (0)739 0660

Waterford

 

Tel: +353 51 304010

Lietuva

Hrvatska

AS Dimedium

Genera

Emajõe 1a,

Svetonedeljska 2

Tartu 51008

Kalinovica

Tel: +372 (0)739 0660

HR-10436 Rakov Potok

 

Tel: +385 1 33 88 602

 

info@genera.hr

Kommentaarid