Nobilis Influenza H5N2 (inactivated whole avian influenza virus...) – Pakendi märgistus - QI01AA23

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Nobilis Influenza H5N2
ATC: QI01AA23
Toimeaine: inactivated whole avian influenza virus antigen of H5N2 subtype (strain A/duck/Potsdam/1402/86)
Tootja: Intervet International BV

Artikli sisu

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Pappkarp 250 ml; 500 ml

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Nobilis Influenza H5N2 süsteemulsioon kanadele

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Üks 0,5 ml annus sisaldab:

Lindude gripi inaktiveeritud täisviiruse H5N2 alatüübi antigeen (tüvi A/part/Potsdam/1402/86), mis indutseerib ≥ 6,0 log2 HI tiitri nagu mõõdetud potentsustestis.

Adjuvant:

Kerge vedel parafiin 234,8 mg

3.RAVIMVORM

Süsteemulsioon

4.PAKENDI SUURUS(ED)

250 ml

500 ml

5.LOOMALIIGID

Kanad

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intramuskulaarseks või subkutaanseks kasutamiseks (0,25 kuni 0,5 ml, olenevalt vanusest). Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

Keeluajad: 0 päeva

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Juhuslik vaktsiini enesele süstimine on ohtlik.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

Pärast korgi läbistamist kasutada 8 tunni jooksul.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida külmas. Mitte lasta külmuda.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED

VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Veterinaarravimi kasutamine on lubatud ainult Euroopa Ühenduse lindude gripi tõrjet reguleerivas seadusandluses sätestatud eritingimustel.

14.MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/06/061/001-004

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

PUDEL ETIKETT 250 ml / 500 ml

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Nobilis Influenza H5N2 süsteemulsioon

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

Üks 0,5 ml annus sisaldab:

Lindude gripi inaktiveeritud täisviiruse H5N2 alatüübi antigeen (tüvi A/part/Potsdam/1402/86), mis indutseerib ≥ 6,0 log2 HI tiitri nagu mõõdetud potentsustestis.

Adjuvant:

Kerge vedel parafiin 234,8 mg

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

250 ml

500 ml

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

Intramuskulaarseks või subkutaanseks manustamiseks.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

5.KEELUAEG

Keeluajad: 0 päeva

6.PARTII NUMBER

Partii number

7.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

Pärast korgi läbistamist kasutada 8 tunni jooksul.

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid