Nobivac Bb (live Bordetella bronchiseptica bacteria...) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QI06AE02

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Nobivac Bb
ATC: QI06AE02
Toimeaine: live Bordetella bronchiseptica bacteria strain B-C2
Tootja: Intervet International BV

Artikli sisu

A.BIOLOOGILIS(T)E TOIMEAINE(TE) TOOTJAD JA RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA

Bioloogilis(t)e toimeaine(te) tootja(d)

Intervet Inc.

21960 Intervet Lane,

Delaware 19966, Millsboro

U.S.A.

Intervet Inc.

375 South Lake Street,

Minnesota 56187, Worthington

U.S.A.

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL - 5831 AN Boxmeer

Holland

Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL - 5831 AN Boxmeer

Holland

B.HANKE- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Retseptiravim.

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi nr 2001/82/EÜ artiklile 71 keelustavad või võivad keelustada liikmesriigid veterinaarravimi impordi, müügi, tarnimise ja/või kasutamise oma territooriumil või osal oma territooriumist, kui on tuvastatud, et:

a)veterinaarravimi manustamine loomadele segab veterinaarhaiguste diagnoosimise, kontrolli ja haigustõrje riiklike programmide rakendamist, või komplitseerib nakkuste puudumise tõendamist elusloomadel või toiduainetes või muudes toodetes, mis on saadud loomadelt, kellele on manustatud ravimit;

b)haigust, millele veterinaarravim annab immuunsuse, antud territooriumil üldiselt ei esine.

C.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Ei kohaldata.

D.MUUD TINGIMUSED JA NÕUDED MÜÜGILOALE

Ravimiohutuse järelevalve süsteem

Müügiloa hoidja peab tagama, et müügiloa taotluse I osas kirjeldatud ravimiohutuse järelevalve süsteem on olemas ja toimib enne veterinaarravimi turule toomist ja turustamise ajal.

7/17

Kommentaarid