Nobivac Bb (live Bordetella bronchiseptica bacteria...) – Pakendi infoleht - QI06AE02

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Nobivac Bb
ATC: QI06AE02
Toimeaine: live Bordetella bronchiseptica bacteria strain B-C2
Tootja: Intervet International BV

Artikli sisu

PAKENDI INFOLEHT

Nobivac Bb suspensiooni lüofilisaat ja lahusti kassidele

1.MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja tootja:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL-5831 AN Boxmeer

Holland

2.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Nobivac Bb suspensiooni lüofilisaat ja lahusti kassidele

3.TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Iga doos (0,2 ml) manustamiskõlblikuks muudetud suspensiooni sisaldab:

Lüofilisaat:

106,3 - 108,3 kolooniaid moodustavat ühikut CFU elusat Bordetella bronchiseptica tüve B-C2.

Lahusti:

Süstevesi.

Lüofilisaat: tuhmvalget kuni kreemikat värvi pellet.

Lahusti: selge, värvitu lahus.

4.NÄIDUSTUS(ED)

Ühe kuu vanuste ja vanemate kasside aktiivseks immuniseerimiseks Bordetella bronchiseptica põhjustatud ülemiste hingamisteede haiguste kliiniliste tunnuste vähendamiseks.

Immuunsuse teke tõestati 8 nädala vanustel kassidel 72 tundi pärast vaktsineerimist.

Immuunsuse kestus on kuni 1 aasta.

5.VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada tiinetel ja lakteerivatel loomadel.

6.KÕRVALTOIMED

Pärast manustamist võivad aeg-ajalt esineda aevastamine, köha, kerge ja mööduv nõrevool silmadest või ninast. Üledoseerimisel ilmnevad samad tunnused, peamiselt noortel tundlikel kassipoegadel. Kassidele, kellel esinevad tugevamad kliinilised tunnused, võib olla näidustatud antibiootikumiravi.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

15/17

7.LOOMALIIGID

Kass.

8.ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Üks doos 0,2 ml manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiini vähemalt 72 tundi enne eeldatavat riskiperioodi.

Ninasiseseks kasutamiseks.

9.SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Lasta lahustil soojeneda toatemperatuurini. Lahustada külmkuivatatud vaktsiin aseptiliselt 0,3 ml kaasasoleva steriilse lahustiga. Pärast lahusti lisamist hoolikalt loksutada. Võtta 1 ml või 2 ml-sse süstlasse 0,2 ml lahustatud vaktsiini (tuhmvalget kuni kergelt beeži suspensiooni), eemaldada süstlalt nõel ja manustada kogu süstla sisu kassi ühte ninaavasse.

Kassi pead tuleb hoida nii, et nina oleks ülespoole ja suu suletud, et kass oleks sunnitud hingama nina kaudu. Asetada süstal ninaava ette ja ettevaatlikult manustada kogu süstla sisu selle ninaava kaudu ninaõõnde. Vaktsiin manustatakse süstlast otse ninaavasse ning ta satub sissehingamise ajal ninaõõnde.

10.KEELUAJAD

Ei rakendata.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida 2… 8 C. Hoida valguse eest kaitstult.

Pärast etiketil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada.

Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 4 tundi.

12.ERIHOIATUSED

Vaktsineerida ainult terveid kasse.

Kasside aevastamine manustamise järgselt ei mõjuta veterinaarravimi efektiivsust.

Mitte segada teiste veterinaarravimitega, välja arvatud lahustiga, mis on tarnitud kasutamiseks koos selle preparaadiga.

Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.

Mitte manustada antibiootikumiravi ajal või koos teiste ninakaudsete veterinaarravimitega.

Kui ühe nädala jooksul pärast vaktsineerimist on manustatud antibiootikume, tuleb vaktsineerimist korrata pärast antibiootikumiravi lõppu.

16/17

Vaktsineeritud loomad võivad olla vaktsiinist pärineva Bordetella bronchiseptica tüve levitajateks 6 nädalat, üksikjuhtumitel vähemalt aasta. Võimalik on ka korduv lühiajaline levitamine.

Kuigi immuunpuudulikkusega inimeste risk nakatuda vaktsiinis leiduva Bordetella bronchiseptica –ga on äärmiselt madal, soovitatakse immuunpuudulikkusega inimestega tihedas kontaktis olevaid kasse selle vaktsiiniga mitte vaktsineerida. Neid isikuid tuleb ka teavitada ohust, et kassid võivad levitada tekitajat kuni 1 aasta vaktsineerimise järgselt.

Koerad, sead ja vaktsineerimata kassid võivad vaktsiini tüvele reageerida hingamisteede haiguste kergete ja mööduvate sümptomitega. Teisi loomi, nagu küülikuid ja pisinärilisi, pole testitud. Pärast elusa bakteriaalse vaktsiini kasutamist tuleb teostada vajalik asjakohane desinfitseerimine.

Juhuslikul ravimi manustamisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Nobivac Bb kassidele import, turustamine, tarnimine ja /või kasutamine on või võib olla teatud liikmesriikide territooriumil või osal nende territooriumist kohaliku või siseriikliku loomatervishoiu poliitika kohaselt keelatud. Iga isik, kes plaanib importida, turustada, tarnida, ja/või kasutada Nobivac Bb kassidele peab enne ravimi importi, turustamist, tarnimist ja/või kasutamist konsulteerima vastava liikmesriigi vastutava ametkonnaga vaktsineerimispoliitika osas.

13.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Toimeainega kokkupuutunud jäätmed hävitada keetes, tuhastades või kahjutustades see sobivas, vastutava ametkonna poolt heaks kiidetud desinfitseerivas aines.

14.PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti (EMEA) koduleheküljelt aadressil http://www.ema.europa.eu/.

15.LISAINFO

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Pakendid:

Pappkarp sisaldab 5 viaali 1 annuse lüofilisaadiga ja 5 viaali lahustiga.

Plastkarp sisaldab 5 viaali 1 annuse lüofilisaadiga ja 5 viaali lahustiga.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

17/17

Kommentaarid