Oncept IL-2 (vCP1338 virus) – Pakendi märgistus - QL03AX

Artikli sisu

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Pappkarp, milles 6 viaali lüofilisaati, igas 1 doos ja 6 viaali lahustiga, igas 1 ml.

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Oncept IL-2 lüofilisaat ja lahusti süstesuspensiooni valmistamiseks kassidele

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Kasside interleukiin-2 rekombinantne kanaarilinnu rõugete viirus (tüvi vCP1338) ........

≥ 106.0 EAID50

3.RAVIMVORM

Lüofilisaat ja lahusti süstesuspensiooni valmistamiseks

4.PAKENDI SUURUS(ED)

Lüofilisaat 6 x 1 doos

Lahusti: 6 x 1 ml

5.LOOMALIIGID

Kass

6.NÄIDUSTUS(ED)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Subkutaanselt

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

Ei rakendata.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

Pärast lahustamist kasutada koheselt.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida külmas (2°C-8°C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida valguse eest kaitstult

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 LYON

FRANCE

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/13/150/001

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

Lüofilisaadi viaal

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Oncept IL-2 lüofilisaat

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

1 doos

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

SC

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

5.KEELUAEG

6.PARTII NUMBER

Lot {number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

Lahusti viaal

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Oncept IL-2 lahusti

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

1 ml

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

5.KEELUAEG

Ei rakendata.

6.PARTII NUMBER

Lot {number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Kommentaarid