Onsior (robenacoxib) – Ravimi omaduste kokkuvõte - QM01AH91

Artikli sisu

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Onsior 6 mg tabletid kassidele

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga tablett sisaldab:

 

Toimeaine:

 

Robenakoksiib

6 mg

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

3.RAVIMVORM

Tablett.

Ümmargused, beežid kuni pruunid tabletid jäljenditega „NA“ ühel ja „AK“ teisel küljel.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Loomaliigid

Kass.

4.2Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Lihasluukonna häiretega seostuva ägeda valu ja põletiku ravi kassidel.

Ortopeediliste kirurgiliste operatsioonidega seostuva mõõduka valu ja põletiku vähendamine kassidel.

4.3Vastunäidustused

Mitte kasutada gastrointestinaalse haavandiga kasside raviks.

Mitte kasutada samaaegselt kortikosteroididega või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ainetega (MSPVAd).

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. Mitte kasutada tiinetel ja lakteerivatel loomadel (vt punkt 4.7).

4.4Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Ei ole.

4.5Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Veterinaarravimi ohutus vähem kui 2,5 kg kaaluvatele või noorematele kui 4 kuu vanustele kassidele pole tõestatud.

Südame, neerude või maksa häirunud funktsiooniga või dehüdreeritud, hüpovoleemia või hüpotensiooniga kassidele võib ravimi kasutamine kaasa tuua lisariskid. Kui kasutamine on vältimatu, vajavad need kassid hoolikat jälgimist.

Seda veterinaarravimit tuleb kasutada range veterinaarse jälgimise all kassidel, kellel esineb gastrointestinaalse haavandi risk või varasemalt avaldunud talumatus teiste MSPVAde suhtes.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Pärast veterinaarravimi kasutamist peske käed.

Väikelastel tõstab ravimi juhuslik sissevõtmine MSPVAde kõrvaltoimete riski. Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Ravimi kestev kokkupuude nahaga tõstab rasedatel loote ductus arteriosus´e enneaegse sulgumise riski, seda eriti raseduse lõppjärgus.

4.6Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Sageli on kirjeldatud kerget ja mööduvat kõhulahtisust, vedelat väljaheidet või oksendamist. Väga harvadel juhtudel võib täheldada letargiat.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

-Väga sage (ühe ravikuuri jooksul ilmnes(id) kõrvaltoime(d) rohkem kui 1-l 10 looma hulgast)

-Sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 100-st)

-Aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st)

-Harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 10,000-st)

-Väga harv (vähem kui 1-l loomal 10,000-st, kaasaarvatud harva esinevad üksikjuhud)

4.7Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni

Mitte kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal, kuna robenakoksiibi ohutus tiinuse ja laktatsiooni ajal või tõuaretuses kasutatavatele kassidele pole tõestatud.

4.8Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Onsior’i ei tohi määrata samaaegselt koos teiste MSPVAdega. Premedikatsioon teiste põletikuvastaste ravimitega võib põhjustada täiendavaid või tugevamaid kõrvaltoimeid ja seetõttu tuleb vähemalt 24 tundi enne Onsior-ravi alustamist vältida selliste ainete manustamist. Ravivaba perioodi määramisel peab lisaks arvesse võtma varem tarvitatud ravimite farmakokineetilisi omadusi.

Samaaegne ravi neerude funktsiooni mõjutavate ravimitega, nt diureetikumide või angiotensiini konverteeriva ensüümi (ACE) inhibiitoritega nõuab kliinilist jälgimist.

Nefrotoksilisuse kõrgenenud riski tõttu tuleb vältida samaaegset määramist koos potentsiaalselt nefrotoksiliste ainetega.

Teiste rohkelt valke siduvate toimeainetega samaaegsel kasutamisel võivad need ained sidumisel konkureerida robenakoksiibiga, mis võib viia toksilise toime avaldumisele.

4.9Annustamine ja manustamisviis

Suukaudne.

Manustatakse kas ilma toiduta või koos väikese koguse toiduga. Onsior’i tablette on lihtne manustada ja enamus kasse aktsepteerib neid täiesti. Tablette ei tohi poolitada või purustada.

Robenakoksiibi soovitatav annus on 1 mg/kg kehamassile vahemikus 1 - 2,4 mg/kg. Manustatakse üks kord päevas iga päev samal ajal alljärgnev hulk tablette:

Kehamass (kg)

Tablettide arv

2,5 kuni < 6

1 tablett

6 kuni < 12

2 tabletti

Akuutsete lihas-skeleti häirete ravi: kuni 6 päeva.

Ortopeediline kirurgia:

Manustatakse ühekordse suukaudse ravimina enne ortopeedilist kirurgilist operatsiooni. Premedikatsioon teostatakse alati kombinatsioonis butorfanool-analgeesiaga. Tablett (tabletid) manustatakse ilma toiduta vähemalt 30 minutit enne operatsiooni.

Pärast operatsiooni jätkatakse ravimi manustamist üks kord ööpäevas kuni kahel operatsioonijärgsel päeval. Vajadusel on soovitatav kasutada lisaks opioidanalgeetikume.

4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Suukaudse robenakoksiibi kõrgetes üledoosides (4, 12 või 20 mg/kg/päevas kuue nädala jooksul) manustamine tervetele noortele kassidele vanuses 7 - 8 kuud ei kutsunud esile mürgistusnähte, sh gastrointestinaal-, renaal- või hepatotoksilisi sümptomeid, ega avaldanud toimet veritsusajale.

Ülitundlikel või nõrgestatud organismiga kassidel võib robenakoksiibi üledoos (sarnaselt teiste MSPVAdega) mõjuda toksiliselt neerudele, maksale või seedetraktile. Spetsiifiline antidoot puudub. Soovitatav on sümptomaatiline ja toetav ravi, mis peab koosnema seedetrakti kaitsvate toimeainete manustamisest ja isotoonilise füsioloogilise lahuse infusioonist.

4.11 Keeluaeg (-ajad)

Ei rakendata.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: Mittesteroidsed põletiku- ja reumavastased ained, koksiibid. ATCvet kood: QM01AH91

5.1Farmakodünaamilised omadused

Robenakoksiib on mittesteroidne põletikuvastane aine (MSPVA) koksiibide rühmast. See on tsüklooksügenaas 2 ensüümi (COX-2) jõuline ja selektiivne inhibiitor. Tsüklooksügenaasensüüm (COX) esineb kahes vormis. COX-1 on ensüümi konstitutiivne vorm ja sellel on kaitsefunktsioon, nt seedetraktis ja neerudes. COX-2 on ensüümi indutseeritav vorm, mis vastutab mediaatorite sünteesi eest (sealhulgas PGE2), mis põhjustavad valu, põletikku ja palavikku.

Kasside in vitro täisvereanalüüsides oli robenakoksiibi selektiivsus ligikaudu 500 korda kõrgem COX- 2 suhtes (IC50 0,058 μM) võrrelduna COX-1 vormiga (IC50 28,9 μM). Robenakoksiibi tabletid annuses

1 - 2 mg/kg kehakaalu kohta põhjustasid kassidel märgatava COX-2 aktiivsuse langemise, samas ei avaldanud toimet COX-1 aktiivsusele. Kasside põletikumudelis oli robenakoksiibisüstidel kassidele valuvaigistav, põletikuvastane ja palavikkualandav mõju ning toime algas kiiresti (0,5 h jooksul). Kliinilistes katsetes vähendasid robenakoksiibi tabletid lihasluukonna häiretest põhjustatud valu ja põletikku kassidel ning vähendasid vajadust erakorralise ravi järele, kui neid kasutati premedikatsiooniks ortopeedilise kirurgilise operatsiooni eel ning kombinatsioonis opioididega.

5.2Farmakokineetilised andmed

Imendumine

Peale robenakoksiibi tablettide suukaudset manustamist ilma söögita annuses ligikaudu 2 mg/kg saavutati maksimaalne kontsentratsioon veres kiiresti tulemustega Tmax 0,5 h, Cmax 1159 ng/ml ja AUC 1337 ng.h/ml. Robenakoksiibi tablettide samaaegsel manustamisel koos ühe kolmandikuga päeva toiduratsioonist ei ilmnenud erinevusi Tmax (0,5 h), Cmax (1201 ng/ml) või AUC (1383 ng.h/ml) osas. Robenakoksiibi tablettide samaaegne manustamine koos terve päevase toiduhulgaga ei põhjustanud muutusi Tmax (0,5 h) osas, ent langes Cmax (691 ng/ml) ja vähesel määral langes AUC (1069 ng.h/ml). Robenakoksiibi tablettide manustamisel ilma toiduta oli süsteemne biosaadavus 49 %.

Jaotumine

Robenakoksiibil on suhteliselt väike jaotusmaht (Vss 190 ml/kg) ja kõrge seonduvus plasma proteiinidega (> 99 %).

Metabolism

Kassidel metaboliseeritakse robenakoksiib ülekaalukalt maksas. Peale ühe laktaami metaboliidi on teiste metaboliitide olemus kassidel teadmata.

Eliminatsioon

Pärast intravenoosset manustamist puhastub robenakoksiib verest kiiresti (CL 0,44 l/kg/h) eliminatsiooni poolväärtusajaga t1/2 1,1 h. Pärast suukaudset tablettide manustamist on terminaalne poolväärtusaeg veres 1,7 h. Põletikulistes kudedes püsib robenakoksiib kauem ja kõrgemates kontsentratsioonides kui veres. Robenakoksiib eritatakse valdavalt sapi kaudu ( 70 %) ja vähem neerude kaudu ( 30 %). Robenakoksiibi farmakokineetika ei erine isastel ja emastel kassidel.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Pärmipulber

Mikrokristalliline tselluloos

Povidoon (K-30)

Krospovidoon

Veevaba kolloidne ränidioksiid

Magneesiumstearaat

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 4 aastat.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

6.5Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

Kartongkarp sisaldab 1, 2, 5 või 10 alumiinium/alumiinium blistrit. Igas blistris on 6 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road Basingstoke

RG24 9NL ÜHENDKUNINGRIIK

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/08/089/001-003

EU/2/08/089/021

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 16. 12. 2008

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 8. 11. 2013

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt http://www.ema.europa.eu/.

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Onsior 5 mg tabletid koertele

Onsior 10 mg tabletid koertele

Onsior 20 mg tabletid koertele

Onsior 40 mg tabletid koertele

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga tablett sisaldab:

Toimeaine:

 

5 mg tabletid:

Robenakoksiib 5 mg

10 mg tabletid:

Robenakoksiib 10 mg

20 mg tabletid:

Robenakoksiib 20 mg

40 mg tabletid:

Robenakoksiib 40 mg

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

3.RAVIMVORM

Tablett.

Ümmargused, beežid kuni pruunid tabletid jäljendiga „NA“ ühel ja järgnevalt antud jäljendiga teisel küljel:

5 mg tablett: AK

10 mg tablett: BE

20 mg tablett: CD

40 mg tablett: BCK

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Loomaliigid

Koer.

4.2Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Kroonilise osteoartriidiga seostuva valu ja põletiku ravimiseks koertel.

4.3Vastunäidustused

Mitte kasutada gastrointestinaalse haavandiga või maksahaigusega koertel.

Mitte kasutada samaaegselt kortikosteroididega või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ainetega (MSPVAd).

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. Mitte kasutada tiinetel ja lakteerivatel loomadel (vt punkt 4.7).

4.4Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Kliinilistes uuringutes on 10 - 15 % koertel täheldatud ebaadekvaatset vastust ravile.

4.5Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Veterinaarravimi ohutus vähem kui 2,5 kg kaaluvatele või noorematele kui 3 kuu vanustele koertele pole tõestatud.

Pikaajalise teraapia korral tuleb jälgida maksa ensüüme, ravikuuri algul nt pärast 2, 4 ja 8 nädala möödumist. Seejärel on soovitav jätkata regulaarset monitoorimist, nt iga 3 - 6 kuu järel. Ravi ei tohi jätkata, kui maksa ensüümide aktiivsus tõuseb märgatavalt või kui koeral ilmnevad kliinilised nähud nagu anoreksia, apaatia või oksendamine koos tõusnud maksaensüümide väärtustega.

Südame, neerude või maksa häirunud funktsiooniga või dehüdreeritud, hüpovoleemia või hüpotensiooniga koertele võib ravimi kasutamine kaasa tuua lisariskid. Kui kasutamine on vältimatu, tuleb neid koeri hoolikalt jälgida.

Seda veterinaarravimit tuleb kasutada range veterinaarse jälgimise all neil koertel, kellel esineb gastrointestinaalse haavandi risk või varasemalt avaldunud talumatus teiste MSPVAde suhtes.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Pärast veterinaarravimi kasutamist peske käed.

Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. Väikelastel tõstab ravimi juhuslik sissevõtmine MSPVAde kõrvaltoimete riski.

Ravimi kestev kokkupuude nahaga tõstab rasedatel loote ductus arteriosus´e enneaegse sulgumise riski, seda eriti raseduse lõppjärgus.

4.6Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Gastrointestinaalseid kõrvaltoimeid on kirjeldatud väga sageli, kuid enamus juhtumeid olid kerged ja paranesid ravita. Väga sageli esines oksendamist ja vedelat väljaheidet, sageli alanenud isu ja diarröad, aegajalt verd väljaheites.

Kuni 2 nädalat ravitud koertel ei täheldatud maksa ensüümide aktiivsuse tõusu. Siiski on pikaajalistes kliinilistes katsetes täheldatud sageli maksa ensüümide aktiivsuse tõusu. Enamikul juhtudel ei avaldunud kliinilisi tunnuseid ning maksa ensüümide aktiivsus kas stabiliseerus või langes järgnenud raviga. Aegajalt esines selliste kliiniliste sümptomitega nagu anoreksia, apaatia või oksendamine seostuvat maksa ensüümide tõusu. Väga harvadel juhtudel võib täheldada letargiat.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

-Väga sage (ühe ravikuuri jooksul ilmnes(id) kõrvaltoime(d) rohkem kui 1-l 10 looma hulgast)

-Sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 100-st)

-Aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st)

-Harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 10,000-st)

-Väga harv (vähem kui 1-l loomal 10,000-st, kaasaarvatud harva esinevad üksikjuhud)

4.7Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni

Mitte kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal, kuna robenakoksiibi ohutus tiinuse ja laktatsiooni ajal või tõuaretuses kasutatavatele koertele pole tõestatud.

4.8Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Onsior’i ei tohi määrata samaaegselt koos teiste MSPVAdega. Premedikatsioon teiste põletikuvastaste ravimitega võib põhjustada täiendavaid või tugevamaid kõrvaltoimeid ja seetõttu tuleb vähemalt 24 tundi enne Onsior-ravi alustamist vältida selliste ainete manustamist. Ravivaba perioodi määramisel peab lisaks arvesse võtma varem tarvitatud ravimite farmakokineetilisi omadusi.

Samaaegne ravi neerude funktsiooni mõjutavate ravimitega, nt diureetikumide või angiotensiini konverteeriva ensüümi (ACE) inhibiitoritega nõuab kliinilist jälgimist.

Nefrotoksilisuse kõrgenenud riski tõttu tuleb vältida samaaegset määramist koos potentsiaalselt nefrotoksiliste ainetega.

Teiste rohkelt valke siduvate toimeainetega samaaegsel kasutamisel võivad need ained sidumisel konkureerida robenakoksiibiga, mis võib viia toksilise toime avaldumisele.

4.9Annustamine ja manustamisviis

Suukaudne.

Mitte manustada koos toiduga, kuna kliinilistes katsetes on selgunud robenakoksiibi tugevam toime manustatuna ilma toiduta või vähemalt 30 minutit enne või pärast toidukorda.

Onsior tabletid on maitsestatud ja enamus koeri võtavad neid sisse vabatahtlikult. Tablette ei tohi poolitada või purustada.

Robenakoksiibi soovitatav annus on 1 mg/kg kehamassile vahemikus 1 - 2 mg/kg. Manustatakse üks kord päevas iga päev samal ajal vastavalt alltoodud tabelile.

Kehamass (kg)

 

Tablettide arv

 

5 mg

10 mg

20 mg

40 mg

 

2,5 kuni < 5

1 tablett

 

 

 

5 kuni < 10

 

1 tablett

 

 

10 kuni < 20

 

 

1 tablett

 

20 kuni < 40

 

 

 

1 tablett

40 kuni 80

 

 

 

2 tabletti

Kliiniline tulemus ilmneb tavaliselt nädala jooksul. Kui kliinilist paranemist ei avaldu, tuleb ravi lõpetada 10 päeva möödumisel.

Pikaajalisel ravil, kui kliiniline vastus on ilmnenud, võib Onsior’i doosi kohaldada madalaimaks individuaalselt efektiivseks doosiks, arvestades, et kroonilise osteoartriidiga seotud valu ja põletiku ulatus võib aja jooksul muutuda. Veterinaaril on kohustus korraldada regulaarne jälgimine.

4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Suukaudne robenakoksiib kõrgetes üledoosides (4, 6 või 10 mg/kg/päevas 6 kuu jooksul) manustatuna tervetele noortele koertele vanuses 5-6 kuud ei kutsunud esile mürgistusnähte, sh gastrointestinaal-, renaal- või hepatotoksilisi sümptomeid, ega avaldanud toimet veritsusajale. Samuti ei avaldanud robenakoksiib kahjustavat toimet kõhrele ega liigestele.

Ülitundlikel või nõrgestatud organismiga koertel võib robenakoksiibi üledoos (sarnaselt teiste MSPVAdega) mõjuda toksiliselt neerudele, maksale või seedetraktile. Spetsiifiline antidoot puudub. Soovitatav on sümptomaatiline ja toetav ravi, mis peab koosnema seedetrakti kaitsvate toimeainete manustamisest ja isotoonilise füsioloogilise lahuse infusioonist.

4.11 Keeluaeg (-ajad)

Ei rakendata.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: Mittesteroidsed põletiku- ja reumavastased ained, koksiibid. ATCvet kood: QM01AH91

5.1Farmakodünaamilised omadused

Robenakoksiib on mittesteroidne põletikuvastane aine (MSPVA) koksiibide rühmast. See on tsüklooksügenaas 2 ensüümi (COX-2) jõuline ja selektiivne inhibiitor. Tsüklooksügenaasensüüm (COX) esineb kahes vormis. COX-1 on ensüümi konstitutiivne vorm ja sellel on kaitsefunktsioon, nt seedetraktis ja neerudes. COX-2 on ensüümi indutseeritav vorm, mis vastutab mediaatorite sünteesi eest (sealhulgas PGE2), mis põhjustavad valu, põletikku ja palavikku.

Koerte in vitro täisvereanalüüsides oli robenakoksiibi selektiivsus ligikaudu 140 korda kõrgem COX-2 suhtes (IC50 0,04 μM) võrrelduna COX-1 vormiga (IC50 7,9 μM). Robenakoksiibi tabletid annuses 0,5

- 4 mg/kg kehakaalu kohta põhjustasid koertel märgatava COX-2 aktiivsuse langemise, samas ei avaldanud toimet COX-1 aktiivsusele. Seetõttu on robenakoksiib tabletid soovitatavates annustes koertele COX-1 säästvad. Koerte põletikumudelis avaldas robenakoksiib annuses 0,5 kuni 8 mg/kg ühekordse suukaudse doosina analgeetilist ja põletikuvastast toimet, kusjuures ID50 oli 0,8 mg/kg ja toime algas kiiresti (0,5 h). Kliinilistes katsetes on robenakoksiib tabletti vähendanud lonkamist ja põletikku kroonilist osteoartriiti põdevatel koertel.

5.2Farmakokineetilised andmed

Imendumine

Peale robenakoksiibi tablettide suukaudset manustamist ilma söögita annuses 1 mg/kg saavutati maksimaalne kontsentratsioon veres kiiresti tulemustega Tmax 0,5 h, Cmax 1124 ng/ml ja AUC 1249 ng.h/ml. Robenakoksiibi maitsestamata tablettide samaaegne manustamine koos toiduga ei põhjustanud muutusi Tmax osas, ent vähesel määral langesid Cmax (832 ng/ml) ja AUC (782 ng.h/ml). Süsteemne biosaadavus oli koertele robenakoksiibi tablettide manustamisel koos toiduga 62 % ja ilma toiduta 84 %.

Jaotumine

Robenakoksiibil on suhteliselt väike jaotusmaht (Vss 240 ml/kg) ja kõrge seonduvus plasma proteiinidega (> 99%).

Metabolism

Koertel metaboliseeritakse robenakoksiib ülekaalukalt maksas. Peale ühe laktaami metaboliidi on teiste metaboliitide olemus koertel teadmata.

Eliminatsioon

Pärast intravenoosset manustamist puhastub robenakoksiib verest kiiresti (CL 0,81 l/kg/h) eliminatsiooni poolväärtusajaga t1/2 0,7 h. Pärast tablettide suukaudset manustamist oli terminaalne poolväärtusaeg veres 1,2 h. Robenakoksiib püsib põletikulistes kudedes kauem ja kõrgemates kontsentratsioonides kui veres. Robenakoksiib eritatakse valdavalt sapi kaudu ( 65 %) ja ülejääk neerude kaudu. Korduv suukaudne robenakoksiibi manustamine koertele annustes 2 - 10 mg/kg 6 kuu jooksul ei põhjustanud muutusi verepildis, kumuleerumist organismis ega ensüümide tõusu. Metaboliitide kumulatsiooni ei testitud. Robenakoksiibi farmakokineetika ei erine isastel ja emastel koertel ning on lineaarne vahemikus 0,5 - 8 mg/kg.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Pärmipulber

Mikrokristalliline tselluloos

Maitseaine, tehislik veiseliha

Tselluloosipulber

Povidoon (K-30)

Krospovidoon

Veevaba kolloidne ränidioksiid

Magneesiumstearaat

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 4 aastat.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

6.5Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

Kartongkarp sisaldab 1, 2, 4 või 10 alumiinium/alumiinium blistrit. Igas blistris on 7 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road Basingstoke

RG24 9NL ÜHENDKUNINGRIIK

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/08/089/004-019

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 16. 12. 2008

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 8. 11. 2013

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt http://www.ema.europa.eu/.

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Onsior 20 mg/ml süstelahus kassidele ja koertele

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga ml sisaldab:

 

Toimeaine:

 

Robenakoksiib

20 mg

Abiaine:

Naatriummetabisulfit (E 223): 1 mg

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

3.RAVIMVORM

Süstelahus.

Selge, värvitu kuni nõrgalt värvunud (roosa) vedelik.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Loomaliigid

Kass ja koer.

4.2Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Ortopeediliste või pehmete kudede kirurgiliste operatsioonidega seostuva valu ja põletiku ravimiseks koertel.

Ortopeediliste või pehmete kudede kirurgiliste operatsioonidega seostuva valu ja põletiku ravimiseks kassidel.

4.3Vastunäidustused

Mitte kasutada gastrointestinaalse haavandiga loomadel.

Mitte kasutada samaaegselt kortikosteroidide või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ainetega (MSPVAd).

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. Mitte kasutada tiinetel ja lakteerivatel loomadel (vt punkt 4.7).

4.4Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Ei ole.

4.5Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Veterinaarravimi ohutus noorematele kui 4 kuu vanustele kassidele ja noorematele kui 2 kuu vanustele koertele või vähem kui 2,5 kg kaaluvatele kassidele ja koertele pole tõestatud.

Südame, neerude või maksa häirunud funktsiooniga või dehüdreeritud, hüpovoleemia või hüpotensiooniga loomadele võib ravimi kasutamine kaasa tuua lisariskid. Kui kasutamine on vältimatu, tuleb neid loomi hoolikalt jälgida ja rakendada vedelikravi.

Seda veterinaarravimit tuleb kasutada range veterinaarse jälgimise all loomadel, kellel esineb gastrointestinaalse haavandi risk või varasemalt avaldunud talumatus teiste MSPVAde suhtes.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Pärast ravimi kasutamist peske koheselt käed ja ravimiga kokkupuutunud nahk.

Juhuslikul ravimi allaneelamisel või süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Ravimi juhuslik süstimine või pikemaajaline toime nahale tõstab rasedatel loote ductus arteriosus´e enneaegse sulgumise riski, seda eriti raseduse lõppjärgus.

4.6Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Kassid:

Gastrointestinaalseid kõrvaltoimeid (oksendamine, vedel väljaheide või kõhulahtisus) on kirjeldatud sageli, kuid enamik juhtumeid olid kerged ning paranesid ilma ravita. Aegajalt esines diarröad või veriokset.

Sageli on kirjeldatud valu süstekohal.

Koerad:

Gastrointestinaalseid kõrvaltoimeid (nagu oksendamine) on kirjeldatud sageli, kuid enamus juhtumeid olid kerged ning paranesid ilma ravita. Aegajalt esines diarröad, vedelat ja tumedat väljaheidet või alanenud isu.

Sageli on kirjeldatud kerget valu süstekohal. Mõõdukas või tugev valu süstekohal esines aegajalt.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

-Väga sage (ühe ravikuuri jooksul ilmnes(id) kõrvaltoime(d) rohkem kui 1-l 10 looma hulgast)

-Sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 100-st)

-Aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st)

-Harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 10,000-st)

-Väga harv (vähem kui 1-l loomal 10,000-st, kaasaarvatud harva esinevad üksikjuhud)

4.7Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni

Mitte kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal, kuna robenakoksiibi ohutus tiinuse ja laktatsiooni ajal või tõuaretuses kasutatavatele koertele ja kassidele pole tõestatud.

4.8Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Onsior’i ei tohi määrata samaaegselt koos teiste MSPVAdega. Premedikatsioon teiste põletikuvastaste ravimitega võib põhjustada täiendavaid või tugevamaid kõrvaltoimeid ja seetõttu tuleb vähemalt 24 tundi enne Onsior-ravi alustamist vältida selliste ainete manustamist. Ravivaba perioodi määramisel peab lisaks arvesse võtma varem tarvitatud ravimite farmakokineetilisi omadusi.

Samaaegne ravi neerude funktsiooni mõjutavate ravimitega, nt diureetikumide või angiotensiini konverteeriva ensüümi (ACE) inhibiitoritega nõuab kliinilist jälgimist.

Kuna anesteetikumid võivad mõjutada renaalset perfusiooni, tuleks MSPVAde perioperatiivse kasutamise korral potentsiaalse neerutüsistuse riski vähendamiseks kaaluda parenteraalset vedelikteraapiat operatsiooni ajal.

Nefrotoksilisuse kõrgenenud riski tõttu tuleb vältida samaaegset määramist koos potentsiaalselt nefrotoksiliste ainetega.

Teiste rohkelt valke siduvate toimeainetega samaaegsel kasutamisel võivad need ained sidumisel konkureerida robenakoksiibiga, mis võib viia toksilise toime avaldumisele.

4.9Annustamine ja manustamisviis

Subkutaanne.

Manustatakse kassidele või koertele subkutaanselt umbes 30 minutit enne operatsiooni algust, nt üldanesteesia induktsiooni ajal, annuses 1 ml/10 kg kehamassi kohta (2 mg/kg). Kassidel võib pärast operatsiooni jätkata ravimi manustamist üks kord ööpäevas samas annuses ja samal kellaajal kuni 2 päeva jooksul.

4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Tervetele noortele 6 kuu vanustele koertele kord päevas robenakoksiibi subkutaansel manustamisel annustes 2 (soovitatav terapeutiline annus, STA), 6 (3kordne STA) ja 20 mg/kg (10kordne STA) üheksa korda viienädalase perioodi jooksul (kolm tsüklit kolmest järjestikusest 1 kord päevas injektsioonist) ei ilmnenud mürgistusnähte, sh gastrointestinaal-, renaal- või hepatotoksilisi sümptomeid ega avaldunud toimet veritsusajale. Kõigis gruppides (ka kontrollgrupis) täheldati mööduvat põletikku süstekohas ning see põletik oli raskema kuluga 6 ja 20 mg/kg annuste gruppides.

Tervetele noortele 10 kuu vanustele kassidele kord päevas robenakoksiibi subkutaansel manustamisel annustes 4 mg/kg (topelt STA) kahel järjestikusel päeval ja 10 mg/kg (5kordne STA) kolmel järjestikusel päeval ei ilmnenud mürgistusnähte, sh gastrointestinaal-, renaal- või hepatotoksilisi sümptomeid, ega avaldunud toimet veritsusajale. Mõlemas annusegrupis täheldati mööduvat minimaalset süstekoha reaktsiooni.

Sarnaselt teiste MSPVAdega võib robenakoksiibi üledoos ülitundlikele või nõrgestatud organismiga loomadele toimida toksiliselt neerudele, maksale või seedetraktile. Spetsiifiline antidoot puudub. Soovitatav on seedetrakti kaitsvate toimeainete manustamisest ja isotoonilise füsioloogilise lahuse infusioonist koosnev sümptomaatiline toetav ravi.

4.11 Keeluaeg (-ajad)

Ei rakendata.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: Mittesteroidsed põletiku- ja reumavastased ained, koksiibid. ATCvet kood: QM01AH91

5.1Farmakodünaamilised omadused

Robenakoksiib on mittesteroidne põletikuvastane aine (MSPVA) koksiibide rühmast. See on tsüklooksügenaas 2 ensüümi (COX-2) jõuline ja selektiivne inhibiitor. Tsüklooksügenaasensüüm (COX) esineb kahes vormis. COX-1 on ensüümi konstitutiivne vorm ja sellel on kaitsefunktsioon, nt seedetraktis ja neerudes. COX-2 on ensüümi indutseeritav vorm, mis vastutab mediaatorite sünteesi eest (sealhulgas PGE2), mis põhjustavad valu, põletikku ja palavikku.

Kassidel läbi viidud in vitro täisvereanalüüsides oli robenakoksiibi selektiivsus ligikaudu 500 korda kõrgem COX-2 suhtes (IC50 0,058 μM) võrrelduna COX-1 vormiga (IC50 28,9 μM). In vivo andis robenakoksiibi süstelahus märgatava COX-2 aktiivsuse inhibeerimise ja ei avaldanud toimet COX-1 aktiivsusele. Soovitatud annuses (2 mg/kg) manustatuna avaldus põletikumudelis analgeetiline,

põletikuvastane ja antipüreetiline toime ning kliinilistes katsetes vähendas robenakoksiib kassidel pehme koe või ortopeedilise operatsiooni järgselt valu ja põletikku.

Koertel oli robenakoksiibi in

vitro selektiivsus ligikaudu 140 korda kõrgem COX-2 suhtes (IC50

0,04 μM) võrrelduna COX-1

vormiga (IC50 7,9 μM). In vivo andis robenakoksiibi süstelahus

märgatava COX-2 aktiivsuse inhibeerimise ja ei avaldanud toimet COX-1 aktiivsusele. Annustevahemikus 0,25 kuni 4 mg/kg avaldas robenakoksiib põletikumudelis kiire toimealgusega (1 h) analgeetilist, põletikuvastast ja antipüreetilist toimet. Kliinilistes katsetes vähendas robenakoksiib soovitatud annuses (2 mg/kg) koertel ortopeedilise või pehme koe operatsiooni järgselt valu ja põletikku.

5.2Farmakokineetilised andmed

Imendumine

Peale robenakoksiibi subkutaanset manustamist kassidele ja koertele saavutati maksimaalne kontsentratsioon veres kiiresti. Annustamisel 2 mg/kg oli Tmax 1 h (kassid ja koerad), Cmax 1464 ng/ml (kassid) ja 615 ng/ml (koerad) ning AUC väärtus oli 3128 ng.h/ml (kassid) ja 2180 ng.h/ml (koerad). Pärast subkutaanset manustamist 1 mg/kg oli süsteemne biosaadavus 69 % kassidel ja 88 % koertel.

Jaotumine

Robenakoksiibil on suhteliselt väike jaotusmaht (Vss 190 ml/kg kassidel ja 240 ml/kg koertel) ja kõrge seonduvus plasma proteiinidega (> 99 %).

Metabolism

Nii kassidel kui koertel metaboliseeritakse robenakoksiib ülekaalukalt maksas. Peale ühe laktaami metaboliidi on teadmata teiste metaboliitide identsus kassidel või koertel.

Eliminatsioon

Pärast. intravenoosset manustamist puhastub robenakoksiib verest kiiresti (CL 0,44 l/kg/h kassidel ja 0,81 l/kg/h koertel) eliminatsiooni poolväärtusajaga t1/2 1,1 h kassidel ja 0,8 h koertel. Peale subkutaanset manustamist oli terminaalne poolväärtusaeg veres 1,1 h kassidel ja 1,2 h koertel. Robenakoksiib püsib põletikulistes kudedes kauem ja kõrgemates kontsentratsioonides kui veres.

Robenakoksiib eritatakse valdavalt sapi kaudu nii kassidel ( 70 %) kui koertel ( 65 %) ning ülejääk eritub neerude kaudu. Korduv subkutaanne manustamine annustes 2 - 20 mg/kg ei põhjustanud muutusi verepildis, kumuleerumist organismis ega ensüümide tõusu. Metaboliitide kumulatsiooni ei testitud. Süstitava robenakoksiibi farmakokineetika ei erine isastel ja emastel kassidel või koertel ning on koertel lineaarne vahemikus 0,25 - 4 mg/kg.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Makrogool 400

Veevaba etanool

Poloksameer 188

Sidrunhappe monohüdraat

Naatriummetabisulfit (E 223)

Naatriumhüdroksiid

Süstevesi

6.2Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

6.3Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.

Kõlblikkusaeg pärast viaali esmast avamist: 28 päeva.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2°C - 8°C). Vältida ravimi kontamineerumist. Hoida viaal välispakendis.

6.5Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

Mitmedoosiline merevaiguvärvi klaasviaal sisaldab 20 ml süstelahust, on suletud kummikorgiga ja kaetud alumiiniumkaanega. Iga viaal on pakitud kartongkarpi.

6.6Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road Basingstoke

RG24 9NL ÜHENDKUNINGRIIK

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/08/089/020

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 16. 12. 2008

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 8. 11. 2013

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt http://www.ema.europa.eu/.

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.

Kommentaarid