Onsior (robenacoxib) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QM01AH91

Artikli sisu

A.RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAVAD TOOTJAD

Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava(te) tootja(te) nimi (nimed) ja aadress(id):

Tabletid:

Elanco France S.A.S 26 Rue de la Chapelle F-68330 Huningue PRANTSUSMAA

Süstelahus:

Elanco France S.A.S 26 Rue de la Chapelle F-68330 Huningue PRANTSUSMAA

B.HANKE- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Retseptiravim.

C.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Ei kohaldata.

Kommentaarid