Panacur AquaSol (fenbendazole) - QP52AC13

Panacur AquaSol

fenbendasool

Käesolev dokument on veterinaarravimi Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas veterinaarravimite komitee hinnangu alusel, mis tugineb esitatud dokumentidele, koostati ravimi kasutustingimuste soovitused.

See dokument ei asenda vahetut nõupidamist teie loomaarstiga. Kui soovite ravitava looma haigusseisundi või ravi kohta rohkem teavet, pöörduge oma loomaarsti poole. Kui soovite lisateavet veterinaarravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Mis on Panacur AquaSol?

Panacur AquaSol on ravim, mis sisaldab toimeainena fenbendasooli. Seda turustatakse sigade ja kanade joogivees kasutatava suukaudse suspensioonina (200 mg/ml).

Milleks Panacur AquaSoli kasutatakse?

Panacur AquaSoli kasutatakse kolme sigade sooles parasiteeriva ümarussi tekitatud infektsiooni raviks ja tõrjeks:

Ascaris suum (täiskasvanud ussid ning sooles elavad ja liikuvad vastsed);

perekonna Oesophagostomum ussid (täiskasvanud vorm);

Trichuris suis (täiskasvanud vorm).

Panacur AquaSoli kasutatakse ka kahe kanade sooles parasiteeriva ümarussi tekitatud infektsiooni raviks:

Ascaridia galli (L5 ja täiskasvanud vorm);

Heterakis gallinarum (L5 ja täiskasvanud vorm).

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Sigadel lisatakse Panacur AquaSoli joogivette, nii et iga siga saab 2,5 mg fenbendasooli kehakaalu kg kohta ööpäevas; ravimit manustatakse kahel järjestikusel päeval Ascaris suum ja Oesophagostomum infektsioonide raviks ja tõrjeks ning kolmel järjestikusel päeval Trichuris suis infektsiooni raviks ja tõrjeks. Annus oleneb kõigi ravitavate sigade kogukaalust. Igal ravipäeval (vastavalt kahel või kolmel järjestikusel päeval) lisatakse joogivette 2,5 mg ravimit sigade kehakaalu kg kohta.

Kanadel lisatakse Panacur AquaSoli joogivette, nii et iga kana saab 1 mg fenbendasooli kehakaalu kg kohta ööpäevas; ravimit manustatakse viiel järjestikusel päeval.

Enne sigade ja kanade jootmist ravimit sisaldava joogiveega tuleb joogiveesüsteem tühjendada ja ravimit sisaldava joogiveega läbi pesta.

Kuidas Panacur AquaSol toimib?

Panacur AquaSoli toimeaine fenbendasool on tuntud antihelmintikum ehk ussparasiitide vastane aine. Fenbendasool takistab ussi rakkudes mikrotuubulite moodustumist, mis on vajalikud sellisteks elulisteks funktsioonideks nagu rakkude kasv ja jagunemine. Selle tulemusel ei saa rakud jaguneda ja lõpuks hävivad.

Ravim mõjub nii ussidele kui ka ussimunadele.

Kuidas Panacur AquaSoli uuriti?

Sigadel katsetati Panacur AquaSoli kolmes väliuuringus. Esimeses uuringus osales 432 siga, kellel olid ussid Ascaris suum, ja teises 102 siga, kellel olid perekonna Oesophagostomum ussid. Mõlemas uuringus said loomad kas ravimit Panacur AquaSol või ei saanud üldse ravi. Kolmandas uuringus said 254 Trichuris suis ussidega siga ravi Panacur AquaSoliga või ei saanud üldse ravi. Efektiivsuse näitaja oli ussimunade puudumine loomade väljaheites.

Panacur AquaSoli efektiivsust uuriti ka väliuuringus munakanadel ja lihakanadel, kellel oli Ascaridia galli või Heterakis gallinarum’i infektsioon. Efektiivsuse näitaja oli usside vähenemine teatud arvu kanade sooles.

Milles seisneb uuringute põhjal Panacur AquaSoli kasulikkus?

Pärast ravi Panacur AquaSoliga puudusid sigade väljaheites Ascaris suum või Oesophagostomum ussimunad. Kolmandast uuringust sigadel selgus, et pärast ravi Panacur AquaSoliga oli Trichuris suis ussimunade arv vähenenud 90%.

Kanadel vähenesid pärast ravi Panacur AquaSoliga ussid 91% (Ascaridia galli infektsioon) ja 98% (Heterakis gallinarum’i infektsioon).

Mis riskid Panacur AquaSoliga kaasnevad?

Praegu ei ole teada Panacur AquaSoliga kaasnevaid kõrvalnähte. Panacur AquaSoli või sarnase antihelmintikumi kasutamine võib tekitada resistentsuse. Panacur AquaSol ei tohi sattuda pinnavette, sest see on veeorganismidele kahjulik.

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene?

Panacur AquaSol võib olla inimestele mürgine. Panacur AquaSoli loomale manustav inimene peab vältima ravimi sattumist enda nahale, silma ja limaskestadele, sest ravim võib põhjustada reaktsioone,

sealhulgas nahaärritust. Ravimi käsitsemisel ja annustamisseadme puhastamisel tuleb alati kanda kaitsekindaid. Pärast kasutamist tuleb pesta käed. Ravimi juhuslikul sattumisel nahale või silma tuleb seda kohta otsekohe pesta veega ja saastunud rõivad tuleb eemaldada. Rasedad peavad olema Panacur AquaSoli käsitsemisel eriti ettevaatlikud, sest ei ole võimalik välistada mõju loote arengule.

Kui pikk on keeluaeg?

Keeluaeg on alates ravimi manustamisest arvestatav aeg, mille jooksul ei tohi looma tappa ega tema liha inimtoiduks tarvitada. See on ka aeg, mis peab ravimi manustamisest mööduma, kuni mune võib toiduks tarvitada.

Panacur AquaSoli keeluaeg on nii sealiha kui ka rupsi korral 4 päeva. Keeluaeg on nii kanaliha kui ka rupsi korral 6 päeva ja kanamunade korral 0 päeva.

Miks Panacur AquaSol heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee järeldas, et heakskiidetud näidustustel on Panacur AquaSoli kasulikkus suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas anda ravimi müügiloa. Vaktsiini kasulikkuse ja riski suhe on käesoleva Euroopa avaliku hindamisaruande teadusliku arutelu jaotises.

Muu teave Panacur AquaSoli kohta

Euroopa Komisjon andis Panacur AquaSoli müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 9. detsembril 2011. Teave selle kohta, kas toode on retseptiravim, on esitatud etiketil/välispakendil.

Kokkuvõtte viimane uuendus: jaanuar 2014.

Kommentaarid