Panacur AquaSol (fenbendazole) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QP52AC13

A.RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA

Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

Intervet Productions S.A. Rue de Lyons

27460 Igoville

Prantsusmaa

B.HANKE- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Retseptiravim.

C.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Panacur AquaSol`i toimeaine on Komisjoni määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelis 1 kirjeldatud lubatud aine:

Farmakoloo-

Marker-

Looma-

Jääkide

Sihtkoed

Muud

Terapeutiline

gilise

jääk

liigid

piirnormid

 

sätted

klassifikatsioon

toimega

 

 

 

 

 

 

aine

 

 

 

 

 

 

Fenbendasool

Ekstraheerita-

Kõik

50 µg/kg

Lihaskude

Sigade ja

Antiparasiitiku-

 

vate jääkide

toiduloo-

50 µg/kg

Rasvkude

kodulindude

mid/siseparasii-

 

summa, mis

made

500 µg/kg

Maks

puhul hõlmab

tide vastased

 

võivad

liigid

50 µg/kg

Neerud

rasvkoe suhtes

ained

 

oksüdeeruda

välja

10 µg/kg

Piim

kehtiv jääkide

 

 

oksfendasool-

1300 µg/kg

Munad

piirnorm

 

 

arvatud

 

 

sulfooniks

 

 

“nahka ja rasv-

 

 

kalad

 

 

 

 

 

 

 

kude loomu-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

likes proport-

 

 

 

 

 

 

sioonides“

 

 

 

 

 

 

 

 

Abiained, mis on loetletud ravimi omaduste kokkuvõtte lõigus 6.1 on kas lubatud ained millele Komisjoni määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelis 1 viidatakse kui ravimjääkide piirnorme mittenõudvatele või neid loetakse Määruse (EÜ) nr 470/2009 reguleerimisalasse mittekuuluvateks, kui neid kasutatakse nii nagu selles veterinaarravimis.

Kommentaarid