Panacur AquaSol (fenbendazole) – Pakendi märgistus - QP52AC13

ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VAHETUL SISEPAKENDIL

HDPE konteiner

(1 liiter ja 4 liitrit pakend)

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Panacur AquaSol, 200 mg/ml suspensioon joogivees manustamiseks sigadele ja kanadele Fenbendasool

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

200 mg/ml fenbendasooli

3.RAVIMVORM

Suspensioon joogivees manustamiseks

4.PAKENDI SUURUS(ED)

1 liiter

4 liitrit

5.LOOMALIIGID

Siga ja kana.

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suspensioon joogivees manustamiseks

Loksutada hoolikalt enne kasutamist.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAJAD

Keeluajad:

Siga: Lihale ja söödavatele kudedele: 4 päeva.

Kana:

Lihale ja söödavatele kudedele: 6 päeva.

Munadele: null päeva.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

Pärast lahustamist kasutada ära kuni 24 tunni jooksul.

Pärast avamist kasutada kuni …

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Mitte lasta külmuda. Kaitsta külmumise eest.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED

VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/11/135/002

EU/2/11/135/003

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot

Kommentaarid