Panacur AquaSol (fenbendazole) – Pakendi infoleht - QP52AC13

PAKENDI INFOLEHT

Panacur AquaSol, 200 mg/ml suspensioon joogivees manustamiseks sigadele ja kanadele

1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

Partii vabastamise eest vastutav tootja:

Intervet Productions SA Rue de Lyons

27460 Igoville

Prantsusmaa

2.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Panacur AquaSol, 200 mg/ml suspensioon joogivees manustamiseks sigadele ja kanadele

3.TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Veterinaarravim on valge kuni tuhmvalge suspensioon joogivees manustamiseks ja sisaldab 200 mg/ml fenbendasooli ja 20 mg/ml bensüülalkoholi.

4.NÄIDUSTUS(ED)

Siga:

Mao-sooletrakti ümarusstõbede ravi ja tõrje sigadel järgmiste infektsioonide korral:

-Ascaris suum (täiskasvanud, soole- ja migreeruvad larvivormid)

-Oesophagostomum spp. (täiskasvanud vormid)

-Trichuris suis (täiskasvanud vormid).

Kana:

Mao-sooletrakti ümarusstõbede ravi kanadel järgmiste infektsioonide korral:

-Ascaridia galli (L5 ja täiskasvanud vormid)

-Heterakis gallinarum (L5 ja täiskasvanud vormid)

5.VASTUNÄIDUSTUSED

Ei ole.

6.KÕRVALTOIMED

Ei ole teada.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

7.LOOMALIIGID

Siga ja kana.

8.ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Manustamiseks joogivees.

Õige doosi manustamise tagamiseks tuleb kehamass määrata võimalikult täpselt; kontrollida tuleb dosaatori täpsust.

Sead:

Doos on 2,5 mg fenbendasooli kg kehamassi kohta päevas (vastab 0,0125 ml Panacur AquaSol). Ascaris suum ja Oesophagostomum spp. raviks ja tõrjeks tuleb see annus manustada 2-l järjestikusel päeval. Trichuris suis raviks ja tõrjeks tuleb see annus manustada 3-l järjestikusel päeval.

Annuse arvutamine:

Ravimi vajatav päevane kogus arvutatakse lähtudes kogu ravitavate sigade rühma arvestuslikust kehamassist (kg). Kasutage palun järgnevat valemit:

Ravitavate sigade arvestuslik kogukehamass (kg) x 0,0125 ml = ml ravimit/päevas

Näited:

Ravitavate

1. päeva

2. päeva

3. päeva

Kogu kogus

Kogu kogus

sigade

ravimi

ravimi

ravimi

(2-ks päevaks)

(3-ks päevaks)

kogukehamass

kogus

kogus

kogus

 

 

80 000 kg

1000 ml

1000 ml

1000 ml

2 x 1000 ml

3 x 1000 ml

320 000 kg

4000 ml

4000 ml

4000 ml

2 x 4000 ml

3 x 4000 ml

Kanad:

Doos on 1 mg fenbendasooli kg kehamassi kohta päevas (vastab 0,005 ml Panacur AquaSol). See annus tuleb manustada 5-l järjestikusel päeval.

Annuse arvutamine:

Ravimi vajatav päevane kogus arvutatakse lähtudes kogu ravitavate kanade rühma arvestuslikust kehamassist (kg). Kasutage palun järgnevat valemit:

Ravitavate kanade arvestuslik kogukehamass (kg) x 0,005 ml = ml ravimit/päevas

Näited:

Ravitavate kanade

Ravimi kogus päeva kohta

Kogu kogus (ml / 5-ks päevaks)

kogukehamass

(ml/päev)

 

40 000 kg

200 ml

1000 ml (5 x 200 ml)

160 000 kg

800 ml

4000 ml (5 x 800 ml)

9.SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Enne loomadele ligipääsu võimaldamist ravimjoogivee juurde tuleb veejaotussüsteem võimaluse korral tühjendada ja doseerimise täpsuse kindlustamiseks ravimjoogiveega loputada. Protseduuri teostamine võib osutuda vajalikuks kõikidel ravipäevadel.

Ravimjoogivee valmistamiseks järgida juhiseid allkirjeldatud järjekorras. Kasutada täpset mõõtmisseadet, mis tuleb pärast kasutamist korralikult puhastada.

Igaks ravipäevaks tuleb ravimjoogivesi värskelt valmistada.

Valmistada veterinaarravimist eellahjendus võrdse veekogusega:

1)Valida mõõtmisseade, mille maht on vähemalt kahekordne arvutatud päevase ravimi koguse maht.

2)Valada vajaliku arvutatud ravimi kogusega võrdne kogus vett mõõtmisseadmesse.

3)Loksutada preparaati hoolikalt enne segamist.

4)Täita vett sisaldav mõõtmisseade eellahjenduse saamiseks arvutatud ravimi kogusega.

5)Lisada saadud eellahjendus veejaotussüsteemile nagu allpool kirjeldatud.

Kasutamiseks ravimipaagis:

Lisada kogu mõõtmisseadme sisaldus (eellahjendus) loomade poolt 3 kuni 24 tunni jooksul tavaliselt tarbitavale joogivee kogusele.

Segada kuni ravimipaagi sisu on nähtavalt homogeenne. Ravimjoogivesi näib hägune. Edaspidine segamine manustamise ajal ei ole vajalik.

Kasutamiseks doseerimispumbas:

Lisada kogu mõõtmisseadme sisu (eellahjendus) ravimita veele doseerimispumba algsuspensiooni mahutis. Ravimita vee kogus algsuspensiooni mahutis tuleb arvutada doseerimispumba etteantud mahu ja loomade poolt tavaliselt 3 kuni 24 tunni jooksul tarbitava joogivee koguse alusel.

Segada kuni algsuspensiooni mahuti sisu on nähtavalt homogeenne. Ravimjoogivesi näib hägune.

Kontsentratsiooni korral kuni 5 ml/l algsuspensiooni kohta (1 g fenbendasooli/l) ei ole segamine nõutav.

Kontsentratsiooni korral üle 5 ml/l ja kuni 75 ml/l algsuspensiooni kohta (15 g fenbendasooli/l) ning kuni 8 tunni pikkuse manustamisperioodi korral ei ole algsuspensiooni segamine nõutav. Kui manustamisperiood ületab 8 tundi, aga ei ole pikem kui 24 tundi, peab algsuspensiooni mahuti olema varustatud segamisseadmega.

Ravi ajal peab sigadel ja kanadel olema piiramatu ligipääs ainult ravimjoogiveele.

Ravi ajal tuleb sigadel ja kanadel pärast ravimit sisaldava joogivee täielikku äratarbimist võimaldada ligipääs ravimita joogiveele nii kiiresti kui võimalik.

Veenduda, et kogu pakutud ravimjoogivesi on ära tarvitatud.

10.KEELUAJAD

Siga:

Lihale ja söödavatele kudedele: 4 päeva.

Kana:

Lihale ja söödavatele kudedele: 6 päeva.

Munadele: null päeva.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Mitte lasta külmuda. Kaitsta külmumise eest.

Ärge kasutage seda veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 6 kuud.

Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendilelahustamist : 24 tundi.

12.ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:

Parasiitide resistentsus ükskõik millise klassi anthelmintikumide suhtes võib tekkida selle klassi anthelmintikumi sagedase, korduva kasutamise järel.

Soovitatud annuses veterinaarravimi tõhusus ei ole piisav Capillaria spp. infestatsioonide raviks. Enne preparaadi kasutamist peab kindlaks tegema Capillaria spp. infestatsiooni puudumise. Capillaria infestatsiooni korral peab kasutama teist sobivat anthelmintilist veterinaarravimit. Preparaadi kasutamine ravimi omaduste kokkuvõttes toodud juhistest erinevalt võib suurendada resistentsuse tekke riski.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

See veterinaarravim võib olla inimestele allaneelamise järgselt toksiline. Embrüotoksilisi toimeid ei saa välistada. Rasedad naised peavad seda veterinaarravimit käsitsedes rakendama lisaettevaatusabinõusid.

Vältida kokkupuudet nahaga, silmadega ja limaskestadega. Inimesed, kes on fenbendasooli suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.

Veterinaarravimi käsitsemisel tuleb kasutada järgnevaid isiklikke kaitsevahendeid: kaitsekindaid. Pesta käed pärast kasutamist.

Kokkupuutel naha ja/või silmadega loputada koheselt rohke veega. Eemaldada ravimiga saastunud riided.s

Tiinus ja laktatsioon:

Lubatud kasutada tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil.

Sobimatus:

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu.

Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. Panacur AquaSol ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele.

14.PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt http://www.ema.europa.eu/.

15.LISAINFO

Fenbendasoolil on nematoodide munadele ovitsiidne toime.

Konteineri suurused 1 liiter ja 4 liitrit. 4 liitrine konteiner on varustatud eraldi jaoturiga. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Kommentaarid